Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2017-003
Dokument-ID : RS 2017-003
Saksnummer : 17/01377-5
Dokumentdato : 21.08.2017
Mottakere :

Oppholdsavdelingen
Politidistriktene
Utenriksstasjonene

Oppholdstillatelse for arbeidsferie til borgere av Argentina, Australia, Japan og New Zealand – jf. utlendingsforskriften § 6-27


1. Innledning

2. Forholdet mellom arbeidsferieavtalene og utlendingsforskriften

3. Vilkår for tillatelse

3.1. Formålet med oppholdet

3.2. Krav til søkeren

3.3. Lønns- og arbeidsforhold

3.4. Underhold, returbillett

4. Tillatelsens innhold og varighet

4.1. Innhold

4.2. Varighet

4.3. Fornyelse

5. Søknadsprosedyren

5.1. Søknadssted

5.2. Dokumentasjonskrav

5.3. Gebyr

6. Vedtaksmyndighet

7. Klage

8. Tilbakekall av tillatelse

1. Innledning

Norge har inngått følgende avtaler om arbeidsferieordning med Argentina, Australia, Japan og New Zealand:

Hensynene bak de ulike avtalene er å fremme et tettere samarbeid og en gjensidig forståelse mellom partene, blant annet ved at ungdom fra de respektive nasjonene gis anledning til å ta et lengre ferieopphold i Norge. Søkere gis anledning til å ta leilighetsarbeid i denne perioden. Inntekten fra dette arbeidet er ment å være et supplement til finansieringen av oppholdet i landet.

Avtalen om ungdomsutveksling for kanadiske borgere er omtalt i RS 2010-116 Oppholdstillatelse ved ungdomsutveksling for canadiske borgere – jf. utlendingsforskriften § 6-27.

2. Forholdet mellom arbeidsferieavtalene og utlendingsforskriften

Utlendingsloven og -forskriften gir regler for når oppholdstillatelse gis. Bestemmelsen om oppholdstillatelse for arbeidsferie regulerer at ungdom kan få oppholdstillatelse når de omfattes av en avtale om arbeidsferie som er inngått mellom Norge og annen stat. Det betyr at mange av vilkårene for oppholdstillatelse vil fremgå av arbeidsferieavtalene.

Rundskrivet presiserer innholdet i noen av vilkårene. Dette gjelder særlig hva som ligger i at søkeren skal ha tilstrekkelig midler til livsopphold i den første perioden (underhold) og hva som ligger i leilighetsvis arbeid.

Søkerne skal følge vanlige regler om søknadsfremsettelse, med de justeringer som følger av avtalene, jf. punkt 5.

Avtalene er ikke til hinder for at søknad om oppholdstillatelse kan avslås når utlendingen anses som uønsket etter nasjonal lovgivning. Tillatelse kan derfor nektes dersom det foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte utlendingen adgang til eller opphold i riket i medhold av utlendingsloven, selv om vilkårene for tillatelse ellers er oppfylt, jf. utlendingsloven § 59 første ledd.

For øvrig skal utlendingsmyndighetene i samsvar med intensjonen i arbeidsferieavtalene innvilge arbeidsferietillatelse når vilkårene i avtalene er oppfylt.

3. Vilkår for tillatelse

Avtalen oppstiller vilkårene for tillatelse til arbeidsferie.

3.1. Formålet med oppholdet

Formålet med oppholdet skal primært være å feriere i Norge.

Oppholdet anses ikke å ha karakter av ferie hvis søkerens arbeidsforhold går lenger enn tilfeldige strøjobber/leilighetsarbeid, selv om en tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-27 gir generell adgang til arbeid. Med leilighetsarbeid menes i henhold til fast forvaltningspraksis tilfeldige arbeidsforhold av inntil 6 måneders varighet hos hver arbeidsgiver.

Ferieformålet anses heller ikke oppfylt dersom søkeren skal studere i Norge i mer enn tre måneder. Hvis hovedformålet er å studere i Norge må vedkommende fremme søknad om oppholdstillatelse for utdannelse i medhold av utlendingsforskriften § 6-19 første ledd.

3.2. Krav til søkeren

Søkeren må være statsborger av enten Argentina, Australia, Japan eller New Zealand og må til vanlig være vanlig bosatt i hjemlandet (Argentina eller Japan). Dersom utlendingen på søknadstidspunktet angir adresse utenfor hjemlandet, må han eller hun dokumentere å være registrert bosatt i hjemlandet eller på annen måte dokumentere at han/hun til vanlig er bosatt i hjemlandet.

Det er ikke krav til borgere fra Australia eller New Zealand at de er bosatt i hjemlandet. En borger med annet statsborgerskap enn Argentina, Australia, Japan eller New Zealand er ikke omfattet av avtalen, selv om han eller hun er fast bosatt i et av landene som er omfattet av arbeidsferieordningen.

Søkeren må være minst 18 år, men under 31 år (det vil si ikke fylt 31 år) på søknadstidspunktet.

Det fremgår av de respektive avtalene at borgere av Argentina og New Zealand må samtykke i å tegne medisinsk forsikring og full sykehusforsikring for det tidsrommet vedkommende oppholder seg i Norge.

Et slikt samtykke må foreligge i forbindelse med fremsettelse av søknad om oppholdstillatelse.

For borgere av Australia, Argentina og New Zealand stilles det ikke krav om at søkeren må fremlegge dokumentasjon på inngått forsikringsavtale før søknad om oppholdstillatelse er innvilget. Søkeren forutsettes imidlertid å ha tegnet nødvendig medisinsk forsikring og full sykehusforsikring før innreise og som gjelder under oppholdet i Norge.

For borgere av Japan er det et særskilt vilkår at søkeren på søknadstidspunktet kan dokumentere at han eller hun har tegnet nødvendig helseforsikring som gjelder under oppholdet i Norge.

Det fremgår av de respektive avtalene at en søker ikke tidligere skal ha deltatt i arbeidsferieordningen. Det er allikevel ikke et vilkår om at opphold i forbindelse med arbeidsferie må være sammenhengende.

3.3. Lønns- og arbeidsforhold

For oppholdstillatelse i medhold av utlendingsforskriften § 6-27 gjelder ikke kravene til lønns- og arbeidsvilkårene som følger av loven § 23.

3.4. Underhold, returbillett

I henhold til avtalen må søkeren dokumentere å ha «tilstrekkelige midler til livsopphold i den første perioden han/hun oppholder seg i Norge», samt tilstrekkelige midler til å kjøpe returbillett hvis slik billett ikke foreligger på søknadstidspunktet. Dette innebærer at søkeren må dokumentere midler til sitt livsopphold for de tre første månedene i form av bankinnskudd og/eller gjennom dokumentasjon på et konkret arbeidstilbud for den første tiden av oppholdet i Norge. Dersom oppholdet i Norge skal finansieres ved lån, må det fremlegges bekreftelse fra banken på at lånet er innvilget.

Tredjemannsgaranti kan unntaksvis godtas som dokumentasjon på sikret underhold, jf. utlendingsforskriften § 10-7.

Kravet til underhold anses oppfylt dersom søkeren kan dokumentere midler som tilsvarer basisstøtten (studielån) for høyere utdanning i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen), se vedlegg 1.

4. Tillatelsens innhold og varighet

4.1. Innhold

Oppholdstillatelse gis med hjemmel i utlendingsforskriften § 6-27.

Oppholdstillatelsen gir generell adgang til å ta arbeid og er således ikke begrenset til å gjelde arbeid hos én eller flere bestemte arbeidsgivere. Arbeidsforholdet hos samme arbeidsgiver kan imidlertid ikke være lenger enn av seks måneders varighet.

Oppholdstillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 6-27 annet ledd.

Tillatelsen danner ikke grunnlag for familieinnvandring, jf. utlendingsforskriften § 9-6.

4.2. Varighet

Første gangs tillatelse for arbeidsferie gis for ett år, men likevel ikke utover det tidsrom det er søkt om, jf utlendingsloven § 60 første ledd og utlendingsforskriften § 10-16 femte ledd.

4.3. Fornyelse

Oppholdstillatelse i medhold av utlendingsforskriften § 6-27 kan fornyes, jf. § 10-21 første ledd, forutsatt at vilkårene i § 6-27 fortsatt er oppfylt. Tillatelse etter denne bestemmelsen kan på grunn av begrensningene i arbeidsferieavtalene likevel ikke gis utover ett år til sammen til borgere av Argentina, Japan eller New Zealand.

Borgere av Australia kan få oppholdstillatelse for arbeidsferie i opp til to år til sammen.

5. Søknadsprosedyren

5.1. Søknadssted

Første gangs oppholdstillatelse skal være gitt før innreise i riket, jf. loven § 56 første ledd.

Søkere som har kompetanse som faglært kan likevel fremme søknad fra Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav a. Det er et vilkår at vedkommende har lovlig opphold i Norge på søknadstidspunktet, jf. bestemmelsens tredje ledd.

I henhold til arbeidsferieavtalene kan søknad om oppholdstillatelse innleveres ved enhver norsk utenriksstasjon. Søkeren gis dermed en utvidet rett i forbindelse med søknadsprosedyren enn hva utlendingsutlendingsforskriften legger opp til i § 10-2 tredje ledd, se pkt. 2.

Se allikevel kravet til bosted på søknadstidspunktet som spesifisert i punkt 3.2

5.2. Dokumentasjonskrav

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

Sjekkliste for arbeidsferie for unge voksne fra Argentina

Sjekkliste for arbeidsferie for unge voksne fra Australia

Sjekkliste for arbeidsferie for unge voksne fra Japan

Sjekkliste for arbeidsferie for unge voksne fra New Zealand

Offisielle dokumenter (vitnemål, attester osv.) skal fremlegges i originalversjon for utenriksstasjon/politi, men disse skal ikke legges ved søknaden. Kun kopier, bekreftet av utenriksstasjon/politi, skal vedlegges søknaden. Det er viktig at det kommer tydelig frem at utenriksstasjon/politi har sett originaldokumentet. Sammen med søknaden skal det også legges ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk av autorisert translatør.

5.3. Gebyr

For å få behandlet søknaden om oppholdstillatelse skal det i forbindelse med innlevering av søknaden betales et behandlingsgebyr, jf. utlendingsforskriften § 17-10.

6. Vedtaksmyndighet

Vedtak om første gangs oppholdstillatelse fattes av Utlendingsdirektoratet, jf. loven § 65.

Når det ikke er tvil om at vilkårene for arbeidsferie er oppfylt kan utenriksstasjon, som har fått myndighet til det, innvilge søknad om oppholdstillatelse til arbeidsferie, jf. utlendingsforskriften § 13-4. Det følger av vedlegg 18 til utlendingsutlendingsforskriften hvilke utenriksstasjoner som har myndighet til å innvilge tillatelse til arbeidsferie.

Søknader om fornyelse av oppholdstillatelse i henhold til utlendingsforskriften § 6-27 avgjøres som hovedregel av Utlendingsdirektoratet, jf. loven § 65.

Politiet er imidlertid tildelt myndighet til å innvilge søknad om fornyelse av oppholdstillatelse, dersom det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, jf. utlendingsforskriften § 13-2.

7. Klage

Avslag på søknad om oppholdstillatelse i henhold til utlendingsforskriften § 6-27 kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel 6. Klagen skal leveres til den instans som underrettet søkeren om vedtaket (norsk utenriksstasjon eller politiet).

8. Tilbakekall av tillatelse

Oppholdstillatelse kan tilbakekalles dersom utlendingen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket, eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler, jf. utlendingsloven § 63.


Nikos Rippis
fagsjef

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

Siste endringer
 • Changed: RS 2017-003 Residence permits for working holidays for nationals of Argentina, Australia, Japan (10.02.2018)

  The circular and the attachment are now available in English.

 • Ny: RS 2017-003 Oppholdstillatelse for arbeidsferie til borgere av Argentina, Australia, Japan og New Zealand – jf. utlendingsforskriften § 6-27 (21.08.2017)

  Rundskrivet er et nytt samlet rundskriv om oppholdstillatelse for arbeidsferie til borgere av Australia, Japan, New Zealand og Argentina. Rundskrivet erstatter rundskrivene om oppholdstillatelse for arbeidsferie til borgere av Australia (RS 2010-119) og New Zealand (RS 2010-117), og gir retningslinjer knyttet til arbeidsferieavtalene med Japan og Argentina. Beskrivelsen av forholdet mellom arbeidsferieavtalene og utlendingslovgivningen er omarbeidet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo