Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2017-005
Dokument-ID : RS 2017-005
Saksnummer : 15/07385-37
Sist endret : 02.07.2018
Dokumentdato : 23.08.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Asylavdelingen
Region- og mottaksavdelingen
Politidistriktene
Politiets utlendingsenhet
Asylmottakene

Varsling mellom regionkontorene i UDI/asylmottak og Asylavdelingen i UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser


1. Innledning

2. Hva skal det varsles om

3. Rutiner for varsling

3.1 Asylmottaket varsler UDI - ASAs oppfølging av varsling fra mottaket.

3.2 Rutine for varsling fra ASA til asylmottaket

3.3 RMA og mottakets oppfølging av varsling fra ASA

4. Hjemmel for utveksling av informasjon mellom mottak og UDI

4.1 Varsling fra UDI til mottaksansatte

4.2 Varsling fra mottak til UDI


1. Innledning

Rundskrivet fastsetter rutiner for Asylavdelingen (ASA) i UDI sin håndtering av varsling mellom asylmottak og UDI om kriminalitet, uro og alvorlige hendelser. Rutinene skal legge til rette for

 • prioritert saksbehandling i UDI, dersom søkeren ikke har et beskyttelsesbehov

 • at utlendingssaken blir tilstrekkelig opplyst

 • vurdering av behov for oppfølging og tilrettelegging i mottak

 • effektuering av negativt vedtak (retur), ved at utlendingen ikke innvilges permisjon fra mottaket

Varslingen kan gjennomføres i tråd med disse rutinene også ved andre alvorlige hendelser/forhold, der utlendingen kan utgjøre en fare for eget eller andres liv eller helse, eller kan ha særskilte oppfølgingsbehov av andre grunner. I enkelte tilfeller kan det være behov for å prioritere søknaden, og gi beskyttelse. Slik varsling kan også være nødvendig for tilrettelegging av botilbudet og asylsaksprosedyren, tilstrekkelig opplysning av utlendingssaken, og for å bidra til nødvendig oppfølging fra politi, barnevern eller helsetjeneste.

Dette rundskrivet må sees i sammenheng med RS 2017-004 Varsling fra asylmottak til UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser, som behandler Region- og mottaksavdelingens håndtering av varslene.

Dette rundskrivet må også sees i sammenheng med RS 2015-007 Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap.

IM 2010-019 behandler Asylavdelingens varslingsrutiner med politiet ved opplysninger om trussel mot liv og sikkerhet i behandling av asylsaker. I den grad det oppstår motstrid, går varslingsrutinene i dette rundskrivet foran.

I rundskrivet er det benyttet forkortelser. Asylavdelingen i UDI er benevnt som ASA, Region- og mottaksavdelingen i UDI er benevnt som RMA og Datasystemet for utlendingsforvaltningen er benevnt som DUF.

2. Hva skal det varsles om

Asylmottak og UDI skal varsle i saker hvor utlendingen

 • er pågrepet, anmeldt, siktet, tiltalt, straffet eller dømt for straffbare handlinger. Det samme gjelder når utlendingen har status som mistenkt etter straffeprosesslovens regler

 • har begått kriminelle handlinger i Norge, som ikke er under slik behandling i politiet som nevnt ovenfor. Det kan være fordi forholdet ikke er anmeldt, eller fordi saken av ulike grunner er henlagt, til tross for kjent gjerningsmann. Eksempler kan være at personen utsetter andre for seksuell trakassering el.l..

 • kan utgjøre en trussel mot andres liv, helse, sikkerhet eller eiendom, blant annet på mottak. Eksempler kan være at personen fremsetter konkrete trusler eller har en truende atferd

 • skaper uro på asylmottak eller i lokalsamfunnet, for eksempel ved uønskede seksuelle tilnærmelser, trakassering, sjikane eller utagerende atferd

 • mistenkes for å ha begått kriminelle handlinger i utlandet

 • utgjør en fare for eget liv eller egen helse (for eksempel personer som skader seg selv).

Der det er relevant, skal mottaket og UDI i slike saker også

3. Rutiner for varsling

3.1 Asylmottaket varsler UDI - ASAs oppfølging av varsling fra mottaket

Mottaket har varslet sitt regionkontor om hendelser, enten på skjema eller på telefon, og har informert den berørte beboeren om varslingen. Regionkontoret skal registrere hendelsen ved å legge inn mottakets notat i DUF. Regionkontoret sender notatet som korrespondanse i postklienten til DUF-boksen «ASA prio (udi)». I hastesaker kontakter regionkontoret ASA på telefon: 945 05 017.

ASA følger opp varslingen slik:
ASA følger opp varslingen slik

 • ASA ved prioporteføljeansvarlig vurderer om saken kan prioriteres for raskt vedtak. Hvis saken behandles i en annen enhet i ASA, overføres saken til denne enhetens oppgaveboks. Hvis saken ikke er til behandling i UDI, sender ASA anmodning om prioritering til PU og/eller til UNE.

 • Saker som prioriteres i ASA får merkingskoden «PP» i DUF, se RS 2014-025 om prioritering av asylsøknader fra kriminelle og personer som oppfattes som en trussel mot andres liv, sikkerhet eller eiendom. Merkingskoden settes av den enheten som er ansvarlig for saken.

 • ASA skal gi tilbakemelding til regionkontoret om asylsaken vil bli prioritert eller ikke, ved å sende en forvaltningsintern melding i DUF. Dersom saken blir prioritert, skal ASA i samme melding informere regionkontoret om at utlendingen ikke skal gis permisjon fra mottaket, og eventuelt ikke skal bli flyttet fra Østlandet.

3.2 Rutine for varsling fra ASA til asylmottaket

Rutine for varsling fra ASA til asylmottaket

Når ASA eller andre enn mottak varsler om kriminalitet og uro som nevnt i punkt 2, skal saksbehandleren i ASA informere regionkontoret om

 • hvorvidt saken er prioritert i henhold til RS 2014-025 om prioritering av asylsøknader fra kriminelle og om personer som oppfattes som en trussel mot andres liv, sikkerhet eller eiendom

 • hvorvidt søkeren ikke skal gis permisjon

 • hvilke forhold som gir grunn for varslingen, for vurdering av eventuelle behov for oppfølging og tilrettelegging i mottak

 • politi og/eller barnevern er varslet

 • mottaket ved mottaksleder allerede er kontaktet pr telefon på grunn av behov for akutt oppfølging.

Saksbehandleren i ASA skal registrere informasjonen i eget varslingsnotat i DUF (Nick nr 2254). Notatet sendes som korrespondanse i postklienten til det aktuelle regionkontors oppgaveboks i DUF (regionkontoret som søkeren er tilknyttet).

I akutte tilfeller skal saksbehandleren i ASA følge IM 2010-019 om Asylavdelingens varslingsrutiner til politiet og mottaksenheten ved opplysninger om trussel mot liv og sikkerhet i behandling av asylsaker. Saksbehandleren skal også vurdere om saken skal eskaleres, jf. IM 2010-012 UDIs eskaleringspyramide.

Mottaket skal varsles direkte på telefon, evt på «asylmottak.no» hvis søkeren kan utgjøre en trussel mot liv eller sikkerhet. Dette gjelder for eksempel hvis UDI får slike indikasjoner under et asylintervju, og mener at mottaket bør være kjent med situasjonen før personen kommer tilbake dit. Etter at mottaket er varslet, skal saksbehandleren sende varslingsnotat i DUF (som beskrevet over) til regionkontorets oppgaveboks.

3.3 RMA og mottakets oppfølging av varsling fra ASA

Regionkontoret videreformidler informasjonen til mottaket gjennom epostadressen «asylmottak.no» eller per telefon.

4. Hjemmel for utveksling av informasjon mellom mottak og UDI

4.1 Varsling fra UDI til mottaksansatte

Utlevering av opplysninger fra UDI til mottakene er hjemlet i forvaltningsloven § 13b nr. 2. Et av UDIs virksomhetsformål er innkvartering av asylsøkere i mottak, herunder tilrettelegging for et trygt bomiljø og oppfølging av individuelle behov. UDI kan derfor utlevere opplysninger til mottaket i den grad det er nødvendig for å sikre et trygt bomiljø og tilrettelagt innkvartering i mottak.

4.2 Varsling fra mottak til UDI

Ansatte i asylmottak, både privatdrevne og kommunale, kan uten hinder av taushetsplikt utlevere opplysninger til UDI som

 • har betydning for innkvartering og tilrettelegging av botilbudet, eller

 • er relevante for behandling av søknad om beskyttelse, retur eller uttransport.

Opplysninger for innkvartering og tilrettelegging av botilbudet

Ansatte i privat drevne mottak har ingen lovpålagt taushetsplikt overfor ansatte i UDI og kan derfor utlevere opplysninger som har betydning for innkvartering og tilrettelegging av botilbudet til UDI, jf. drifts- og databehandleravtalene.

Ansatte i kommunale mottak kan utlevere opplysninger som er nødvendige for å fremme mottakets oppgaver, herunder innkvartering og oppfølging av beboere, i henhold til forvaltningsloven § 13 b nr. 5.

Varsling fra mottak til UDI om kriminalitet og uro og andre alvorlige hendelser anses som nødvendige opplysninger for å legge til rette for et trygt bomiljø og oppfølging av individuelle forhold i mottak. ASAs prioritering av asylsaken kan bidra til å sikre et trygt bomiljø i mottak. RMA skal på bakgrunn av opplysningene vurdere behovet for oppfølging og tilrettelegging i mottak.

Opplysninger for behandling av søknad om beskyttelse, retur og uttransport

Ansatte i alle mottak – både privatdrevne og kommunale – har en opplysningsrett og en opplysningsplikt overfor utlendingsmyndighetene, jf. utlendingsloven § 84 b.

Opplysningsplikten innebærer at ansatte i asylmottak skal etter anmodning fra utlendingsmyndighetene utlevere opplysninger som er relevante for behandlingen av beboerens søknad om beskyttelse, retur eller uttransport, jf. § 84 b første ledd. Utlendingsmyndighetene kan imidlertid ikke be om å få utlevert opplysninger om beboere som er enslige mindreårige asylsøkere, jf. § 84 b annet ledd.

Opplysningsretten innebærer at alle ansatte i mottak – også de som jobber med enslige mindreårige – kan på eget initiativ utlevere opplysninger som er relevante for behandlingen av beboerens søknad om beskyttelse, retur eller uttransport, jf. § 84 b første ledd.


Dag Bærvahr
fagsjef

Kontakt: Asylavdelingen

Siste endringer
 • Endret: RS 2017-005 Varsling mellom regionkontorene i UDI/asylmottak og Asylavdelingen i UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser (02.07.2018)

  Rundskrivets punkt 2 er endret i samsvar med endringen i utlendingsforskriften § 17-6. Varslingsplikt til barneverntjenesten som trådte i kraft 1. juli 2018.

 • Ny: RS 2017-005 Varsling mellom regionkontorene i UDI/asylmottak og Asylavdelingen i UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser (23.08.2017)

  Nytt rundskriv som skal optimalisere informasjonsflyten mellom mottakene, regionkontorene, Region- og mottaksavdelingen (RMA) og Asylavdelingen (ASA). Tidligere RS 2014-024 er splittet og opphevet, og nytt RS 2017-005 omhandler varsling fra ASA til regionkontorene og mottakene, samt ASAs oppfølging av varsler fra mottakene. For mottakenes varslingsrutiner, se RS 2017-004. Videre er rundskrivet tilpasset ny bestemmelse om taushetsplikt i utlendingsloven § 84b.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo