Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2018-003
Dokument-ID : RS 2018-003
Saksnummer : 17/02067-34
Sist endret : 30.08.2019
Dokumentdato : 13.09.2018
Mottakere :

Asylavdelingen
Politidistriktene

Fornyelse av tillatelser gitt etter søknad om beskyttelse


1. Innledning

2. Søknadsprosedyrer og forberedende saksbehandling

2.1. Generelt om søknadsprosedyrer og forberedende saksbehandling

2.1.1. Hvor skal søknaden leveres?

2.1.2. Hvordan skal søknaden leveres?

2.1.3. Skal søkeren betale gebyr?

2.1.4. Når skal søknaden om fornyelse leveres?

2.1.5. Hvilken betydning har søknadstidspunktet?

2.2. Politiets kompetanse og oppgaver i fornyelsessaker

2.2.1. I hvilke saker kan politiet fatte vedtak om fornyelse? (Politiets kompetanse i fornyelsessaker)

2.2.2. Hva skal politiet gjøre når de mottar en søknad om fornyelse? (Politiets oppgaver)

2.3. Søknad om fornyelse sendt direkte til UDI

3. Behandling av søknad om fornyelse i UDI

3.1. Fornyelse av tillatelser gitt etter utlendingsloven § 28

3.2. Fornyelse av tillatelser gitt etter utlendingsloven § 28 som er begrenset i varighet, jf utlendingsforskriften § 10-13

3.3. Fornyelse av tillatelser gitt etter utlendingsloven § 38

3.4. Fornyelse av tillatelser etter utlendingsloven § 38 (5) som er begrenset på grunn av tvil om identitet eller udokumentert identitet

3.4.1. Ny tillatelse uten begrensninger

3.4.2. Fornyet tillatelse der søkeren ikke fremlegger identitetsdokumenter

3.4.3. Innvilgelse av utlendingspass for enkeltreise

3.4.4. Barn født etter foreldrenes vedtak

3.5. Fornyelse av tillatelser etter engangsløsningen for lengeværende barn (utf § 8-13)

3.6. Fornyelse av tillatelse til enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

3.7. Fornyelse av tillatelse til overføringsflyktninger

3.8. Søknader om fornyelse fremsatt mer enn seks måneder etter utløpet av tidligere tillatelse

3.9. Fornyelse der det foreligger grunnlag for utvisning

3.10. Fornyelse der det foreligger grunnlag for tilbakekall eller opphør

4. Varighet og starttidspunktet for fornyet tillatelse

4.1. Generelt om varighet

4.2. Generelt om starttidspunkt for fornyet tillatelse

4.2.1. Søkt fornyelse før utløpet av tidligere tillatelse og vedtak fattes før tillatelsen utløper

4.2.2. Søkt fornyelse før utløpet av tidligere tillatelse og vedtak fattes etter at tillatelsen er utløpt

4.2.3. Søkt fornyelse etter utløpet av tidligere tillatelse

4.2.4. Tillatelse på nytt faktisk eller rettslig grunnlag

4.2.5. Særlig om varighet og starttidspunkt for ny tillatelse uten begrensninger

5. Linjebehandling

6. Advokat

7. Bekreftelse på opphold på samme vilkår

8. Praktiske rutiner ved utsendelse av vedtak

9. Fornyelsesvedtak som ved en feil er fattet av politiet

10. Oversikt over gamle og nye hjemler og hva de skal fornyes etter

1. Innledning

Dette rundskrivet gir retningslinjer for politiets saksforberedelse og Utlendingsdirektoratets (UDI) behandling av søknader om fornyelse av tillatelser som er gitt på bakgrunn av en søknad om beskyttelse. Politiet kan anvende punkt 3 som retningslinjer for deres behandling av fornyelsessakene der de har vedtakskompetanse. Rundskrivet omfatter også fornyelse av tillatelser som er gitt til overføringsflyktninger. Det omfatter ikke fornyelse av tillatelser gitt etter utlendingsloven § 74.

En søknad om fornyelse er en søknad om oppholdstillatelse på samme faktiske og rettslige grunnlag som søkeren tidligere har hatt, se utlendingsloven § 61. I saker der vedkommende søker på nytt faktisk eller rettslig grunnlag anses dette som en ny førstegangssøknad, se utlendingsloven § 61 syvende ledd.

2. Søknadsprosedyrer og forberedende saksbehandling

2.1. Generelt om søknadsprosedyrer og forberedende saksbehandling

2.1.1. Hvor skal søknaden leveres?

Søknad om fornyelse skal leveres personlig hos politiet der søkeren bor (lokalt politidistrikt), se utlendingsforskriften § 10-27. Søknaden kan ikke fremmes via den elektroniske søknadsportalen «Søknad på nett» (SPN).

2.1.2. Hvordan skal søknaden leveres?

Søknaden skal fremmes på fastsatt skjema ved personlig fremmøte. Alle søkerne, inkludert medfølgende barn, må møte personlig. En enslig mindreårig skal søke om fornyelse sammen med sin representant hos lokalt politidistrikt. Representanten skal bistå den enslige mindreårige i søknadsprosessen.

Det er ett felles søknadsskjema for alle fornyelser av tillatelser som er gitt etter en søknad om beskyttelse. Det skal benyttes samme skjema hvis søkeren ønsker å søke om en ordinær fornyelse av tillatelsen sin, oppheve begrensninger i tillatelsen sin, eller vil fremlegge nye opplysninger i saken. Dette kan for eksempel være aktuelt der:

 • søkeren har fått en ettårig tillatelse som flyktning av hensyn til fortsatt identitetskontroll, eller av andre særlige grunner ønsker å få opphevet en identitetstvil

 • søkeren har fått en tillatelse som flyktning av tre års varighet, men ønsker å få opphevet en identitetstvil

 • søkeren har fått en tillatelse som er begrenset i medhold av utlendingsloven § 38 femte ledd

2.1.3. Skal søkeren betale gebyr?

Søkeren skal som utgangspunkt betale et gebyr for søknad om fornyelse, se utlendingsforskriften § 17-10 første ledd.

Unntak gjelder for

2.1.4. Når skal søknaden om fornyelse leveres?

En søknad om fornyelse skal leveres til lokalt politidistrikt innen utløpet av oppholdstillatelsen.

En søknad om fornyelse anses som levert når søkeren møter til avtalt tid hos politiet og saken opprettes i DUF (saksopprettelsestidspunktet). Hvis konkrete opplysninger i saken viser at søkeren faktisk har vært hos politiet og fremmet søknaden tidligere enn saksopprettelsestidspunktet, anses søknaden som levert ved oppmøtetidspunktet. Dette kan være praktisk der politiet ikke har opprettet saken i DUF ved oppmøte på grunn av for eksempel kapasitetsproblemer.

UDI vil i utgangspunktet legge til grunn at søknaden er fremmet rettidig i de tilfellene sent oppmøte skyldes forhold hos utlendingsforvaltningen, og er utenfor søkerens kontroll. Et eksempel på dette kan være lang ventetid for å få time hos politiet. Politiet må ved oversendelsen til UDI oppgi hvor lang ventetid det var hos politiet i det aktuelle tidsrommet. UDI vil i disse tilfellene vurdere om det foreligger sterke rimelighetsgrunner som tilsier at søknaden er fremmet rettidig, se utlendingsforskriften § 10-2 syvende ledd.

UDI vil i utgangspunktet legge til grunn at søknaden ikke er fremmet rettidig hvis forsinkelsen skyldes søkeren. Dette kan for eksempel være der vedkommende ikke benytter seg av første ledige time eller søknaden ikke er fullstendig.

2.1.5. Hvilken betydning har søknadstidspunktet?

Søknadstidspunktet har betydning for

 • beregningen av tillatelsens varighet, se punkt 4

 • om søkeren har oppholdt seg ulovlig i Norge, noe som kan medføre utvisning, se punkt 3.9

 • innvilgelsestidspunktet for en eventuell senere søknad om permanent oppholdstillatelse, og norsk statsborgerskap

 • søkerens rett til å oppholde seg og arbeide på samme vilkår som tidligere, og eventuelt motta ytelser fra andre offentlige instanser, se punkt 7

2.2. Politiets kompetanse og oppgaver i fornyelsessaker

2.2.1. I hvilke saker kan politiet fatte vedtak om fornyelse? (Politiets kompetanse i fornyelsessaker)

Lokalt politidistrikt kan fatte vedtak om fornyelse (personell kompetanse) dersom det ikke er tvil om vilkårene er oppfylt og saken ikke faller inn under unntakene i utlendingsforskriften § 13-2 første ledd bokstav a til c. Se RS 2010-089 Delegering av vedtaksmyndighet fra UDI til politiet - utlendingsloven § 65 annet ledd, jf. utlendingsforskriften §§ 13-1, 13-2, 13-3, 13-5 og 13-6, og delegering av myndighet til å avvise søknader som ikke er fremsatt på riktig måte.

Politiet har for eksempel ikke adgang til å fornye:

Listen er ikke uttømmende.

Fornyelse av slike saker skal alltid sendes UDI for behandling. Dette gjelder både fornyelse av tillatelser gitt etter utlendingsloven § 28 og § 38.

2.2.2. Hva skal politiet gjøre når de mottar en søknad om fornyelse? (Politiets oppgaver)

Politiet har ansvaret for å forberede saken og registrere søknaden om fornyelse i Datasystemet for utlendings- og flyktningesaker (DUF). Politiet skal i den forbindelse:

 • benytte samme hjemmel og innvandringsgrunn som i siste vedtak om innvilget oppholdstillatelse når de registrerer fornyelsessøknaden i DUF

 • kontrollere at søknadsskjemaet er riktig utfylt, herunder at søkerens adresse, telefonnummer og e-postadresse er oppdatert i DUF

 • be søkeren fylle ut skjema for endrede personopplysninger, hvis søkeren har endret personopplysninger siden sist vedkommende hadde en søknad til behandling hos utlendingsmyndighetene

 • kontrollere at nødvendig dokumentasjon er vedlagt (se vedtaket for hvilke dokumenter søkeren må legge frem) og at sakens opplysninger er oppdatert i DUF

 • ved søknad fra barnefamilier kontrollere at det er fylt ut et eget søknadsskjema for hvert familiemedlem og opprette sak for hver enkelt person som søker om fornyelse

Politiet skal informere og veilede søkeren om

 • plikten til å dokumentere sin identitet ved å legge frem pass eller annet legitimasjonspapir utstedt av offentlig myndighet

  • Merk spesielt at en flyktning ikke kan pålegges å medvirke til å avklare sin identitet på en måte som kommer i konflikt med et behov for beskyttelse, se utl § 83

 • viktigheten av at søkeren gir opplysninger om alle forhold som kan ha betydning for vurderingen av søknaden og at disse må dokumenteres så langt det er mulig

Hvilke dokumenter som kreves fremlagt følger av vedtaket. Dette kan for eksempel være legeattester, samtykkeerklæringer og ID-dokumenter.

Dersom søkeren fremlegger identitetsdokumenter, skal politiet

 • kontrollere at det er originaldokumenter som legges frem

 • sjekke at søkeren har gitt en skriftlig forklaring på hvordan vedkommende fremskaffet dokumentene

 • ikke oversende originale ID-dokumenter til UDI, men skanne inn alle dokumenter i eSak. Det er ikke nødvendig å skanne inn ubrukte sider i reisedokumentet

 • skanne inn norsk utlendingspass eller reisebevis (brukte sider), dersom det ble innvilget ved forrige oppholdstillatelse eller senere

 • oppdatere fanen for personopplysninger i DUF, herunder om det er originaldokumenter eller kopier som er skannet inn

 • foreta person- og dokumentkontroll av dokumentene som fremlegges i tråd med retningslinjene i UDI rundskriv RS 2011-040 Personkontroll og kontroll av originale identitetsdokument ved søknader om visum og oppholdstillatelse

 • vurdere om det er behov for en utvidet kontroll. Indikasjoner på dette kan for eksempel være:

  • at politiet ikke er kjent med typen dokument som fremlegges

  • det foreligger konkret mistanke om at dokumentet

  • tvil om søkeren er den reelle innehaveren av dokumentet

  • etter en risikovurdering, for eksempel i fornyelsessaker fra land hvor det tidligere har vært avdekket forfalskninger og uriktige identitetsopplysninger

  • at det foreligger motstridende opplysninger om identitet, for eksempel der søkeren legger frem ID-dokumenter med andre ID-opplysninger enn tidligere oppgitt. I slike tilfeller skal politiet som hovedregel foreta et intervju av søkeren hvor vedkommende gir en forklaring på de motstridende opplysningene

Politiet skal lage en rapport i saken hvor det fremgår hvorfor det er gjort utvidet kontroll av søkerens identitet, hva som har blitt foretatt av ID-undersøkelser og utfallet av disse. Rapporten skal skannes inn i eSak. Hvordan den utvidete kontrollen bør foretas vil avhenge av erfaringer med den enkelte landporteføljen, sammenholdt med de forhold som oppdages ved den innledende kontrollen. Politiet skal registrere i DUF hvis dokumentet er tatt inn til undersøkelse, hvor dokumentet eventuelt videresendes, om det er utlevert til søkeren og tidspunktet for tilbakeleveringen. Når resultatet av dokumentundersøkelsen foreligger ettersendes den til UDI.

Dersom søkeren ikke samtykker til innlevering av identitetsdokumenter, politiet mistenker at dokumentet er falskt, eller det av andre grunner er tvil om søkerens identitet, må politiet vurdere om det er grunnlag for å beslaglegge dokumentet se utlendingsloven § 104. For mer informasjon om saksbehandling og kontroll i saker med motstridende opplysninger om identitet, og rutiner for dokumentkontroll se

De samme prosedyrene gjelder der politiet får inn opplysninger eller dokumenter om en asylsøkers identitet når fornyelsessaken er til behandling hos UDI.

Politiet må være oppmerksomme på at søkere som har skaffet seg hjemlandets reisedokumenter etter at vedkommende er innvilget beskyttelse, kan få tillatelsen sin tilbakekalt, se RS 2010-078 Gjenerverv av hjemlandets reisedokument og tilbakekall av tillatelse, jf. utlendingsloven § 37.

Dersom søkeren ikke fremlegger identitetsdokumenter, skal politiet

 • be søkeren legge frem en skriftlig forklaring på hvorfor han ikke har fremskaffet dokumentene

 • be søkeren legge ved eventuell dokumentasjon/bekreftelse på de forsøk vedkommende har gjort for å fremskaffe identitetsdokumenter.

 • be søkeren dokumentere andre forhold som har betydning for saken så langt det er mulig.

Det er utarbeidet et eget skjema, som politiet skal fylle ut i ovennevnte tilfeller. Skjemaet skal inngå i saken som et saksdokument, se RS 2013-017V1 Politiets følgebrev til UDI ved søknader om fornyelse av begrensede tillatelser.

2.3. Søknad om fornyelse sendt direkte til UDI

Dersom UDI mottar en søknad om fornyelse direkte fra søkeren, eller fra politiet uten at det er opprettet sak, skal UDI

 • returnere søknaden til avsenderen (søkeren eller politidistriktet)

 • informere om rett fremgangsmåte for å søke om fornyelse

 • hvis søkeren har vedlagt identitetsdokumenter, skal UDI skanne dokumentene inn i DUF, se Hvordan skanne inn ID-dokumenter (ekstern lenke til NIDs sider, krever pålogging) og deretter sende originaldokumentene til politiet der søkeren bor, slik at søkeren og politiet kan følge fremgangsmåten som beskrevet i pkt. 2.1.

3. Behandling av søknad om fornyelse i UDI

Utlendingsloven § 61 første ledd regulerer vilkårene for fornyelse av oppholdstillatelse. Utgangspunktet er at søkeren har rett til fornyelse dersom grunnlaget for tillatelsen fortsatt er tilstede. Saksbehandler skal ikke foreta en ny vurdering av oppholdsgrunnlaget. Tidligere opplysninger i saken som det allerede er tatt stilling til av UDI eller UNE, skal ikke vurderes på nytt. Saksbehandler må imidlertid undersøke om det har kommet inn nye opplysninger eller identitetsdokumenter etter at førstegangsvedtaket ble fattet i sak om innvilget oppholdstillatelse, som tilsier at grunnlaget for tillatelsen ikke lenger er tilstede. Nye opplysninger kan for eksempel ha kommet inn i forbindelse med:

 • fornyelsessakssak

 • familieinnvandringssak

 • sak om reisedokument

 • utvisningssak

 • tilbakekallssak

 • søk i sosiale media,

Det må også kontrolleres om det er foretatt endringer i vurderingen og registreringen av søkerens identitet i vedtak, i DUF eller om Skattekontoret har gjort endringer. Endringer foretatt av Skattekontoret vil stå med blå skrift i DUF. Saksbehandler må i slike tilfeller undersøke om det er behov for å opplyse saken ytterligere før vedtak fattes, herunder om endringene tilsier at det foreligger en endring av identitet som kan ha betydning for utfallet av fornyelsessaken. Det samme gjelder dersom søkeren fremlegger ID-dokumenter med nye personopplysninger.

Hvis det har kommet inn opplysninger som tilsier at F1 bør se på saken, skal saken sendes dit før saksbehandler fatter vedtak i fornyelsessaken.

3.1. Fornyelse av tillatelser gitt etter utlendingsloven § 28

Utgangspunktet er at § 28-tillatelser skal fornyes så lenge det ikke foreligger opphørs- eller tilbakekallsgrunner etter utlendingsloven §§ 37 eller 63, (se utl § 61 annet ledd).

Dersom for eksempel en utlending har fått beskyttelse som følge av at hun er enslig kvinne uten mannlig nettverk og ektefellen senere dukker opp, må det vurderes om tillatelsen skal tilbakekalles. Det samme gjelder hvis det for eksempel kommer frem informasjon om at søkeren tidligere har oppgitt uriktige opplysninger om asylgrunnlaget eller identiteten sin.

Hvis det foreligger endringer i den sikkerhetsmessige, politiske eller menneskerettslige situasjonen i utlendingens hjemland, eller i det landet søkeren tidligere hadde sin bopel (gjelder statsløse), som tilsier at det for mange er trygt å vende tilbake, skal UDI også vurdere opphør av flyktningstatus og oppholdstillatelse etter utl. § 37 første ledd bokstav e og f. Det samme gjelder hvis det i en konkret sak foreligger indikasjoner på at beskyttelsesbehovet kan ha bortfalt. Se GI-03/2019 Revidert instruks om opphør og tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f. Departementet har i disse tilfellene gitt samtykke til at UDI og politiet kan fornye oppholdstillatelser og behandle søknader om reisedokumenter i påvente av avgjørelser i saker om opphør/søknader om permanent oppholdstillatelse. I saker som omfattes av instruksen og det i tillegg foreligger tilbakekallsgrunner etter utlendingsloven § 63, skal tillatelsen ikke fornyes.

I tilfeller der det foreligger grunnlag for opphør eller tilbakekall etter utlendingsloven §§ 37 eller 63, skal saksbehandler ved behandlingen av fornyelsessaken opprette tilbakekallssak og følge rutinene som fremgår av IM 2017-003 UDIs oppgaver i tilbakekallssaker punkt 3.2.2.

3.2. Fornyelse av tillatelser gitt etter utlendingsloven § 28 som er begrenset i varighet, jf utlendingsforskriften § 10-13

Dersom søkeren er innvilget beskyttelse, men tillatelsen er begrenset i varighet på grunn av hensynet til fortsatt identitetskontroll eller av andre særlige grunner, må saksbehandler vurdere om begrensningen kan oppheves. Det samme gjelder dersom søkeren har identitetstvil, men hvor tillatelsen ikke er begrenset i tid.

Saksbehandler må lese førstegangsvedtaket og eventuelt sakens dokumenter for å finne ut hva som er begrunnelsen for at tillatelsen er begrenset i varighet, og undersøke om det foreligger nye opplysninger som tilsier at det nå er grunnlag for å oppheve begrensningen og/eller ID-tvilen.

Dersom UNE har fattet vedtak i saken, er UDI som utgangspunkt bundet av UNE sine vurderinger. Det er kun der det fremkommer nye opplysninger som tilsier at begrensningen ikke lenger skal opprettholdes, at UDI kan gi en fornyet tillatelse uten begrensninger i varighet og/eller oppheve ID-tvilen. Hvis begrensningene i varighet eller ID-tvilen oppheves, skal dette fremgå av vedtaket med en begrunnelse og registreringer i DUF skal oppdateres.

Søknadsprosessen følger tilsvarende prosedyrer som i øvrige saker hvor vedkommende søker om opphevelse av begrensninger, se punkt 2. Det skal benyttes samme skjema og søkeren kan søke med en gang forholdene som begrunnet begrensningen, eller ID-tvilen har falt bort. Hvis vi opphever ID-tvilen før utløpet av oppholdstillatelsen, skal tillatelsen fornyes for to år fra vedtaksdato. Se for øvrig punkt 5 om starttidspunkt og beregningen av varighet.

Når UDI opphever identitetstvil i fornyelsessaken, skal vi samtidig vurdere om vilkårene for reisebevis er oppfylt. Hvis vi mener at vilkårene for reisebevis er oppfylt, skal det fremgå av vedtaket at vilkårene for reisebevis nå er oppfylt og at vedkommende kan fremme søknad om reisedokument.

Hvis UDI ikke har tatt stilling til søknad om reisebevis tidligere, kan UDI fatte tilleggsvedtak om reisebevis av eget tiltak hvis vilkårene er oppfylt.

3.3. Fornyelse av tillatelser gitt etter utlendingsloven § 38

Tillatelser etter utlendingsloven § 38, fornyes i overensstemmelse med det grunnlaget tillatelsen er gitt på når dette fortsatt er til stede og ikke annet fremgår av vedtaket, se utlendingsloven § 61 første ledd og utlendingsforskriften § 10-22.

Tillatelsen skal ikke fornyes dersom det fremgår av loven eller forskriften at den ikke kan fornyes. Saksbehandler må derfor lese vedtaket og kontrollere om

 • tillatelsen kan fornyes

 • det er stilt vilkår for fornyelse

 • det foreligger andre omstendigheter ved saken som kan gi grunn til å nekte fornyelse (for eksempel grunnlag for tilbakekall eller utvisning) Se punkt 3.10 om tilbakekall og punkt 3.9 om utvisning.

Et eksempel på at grunnlaget for tillatelsen ikke lenger er tilstede er dersom en tillatelse er gitt på grunnlag av barns tilknytning til Norge og barna har returnert til hjemlandet, men mor blir værende i Norge. Da vil ikke grunnlaget for morens tillatelse lenger være til stede. Tillatelsen kan derfor ikke fornyes.

Et annet eksempel er der en utlending er gitt en tillatelse på grunn av alvorlige, men forbigående helseproblemer. Her kan tillatelsen være begrenset mot fornyelse, eller det kan være stilt vilkår om fortsatt behov for medisinsk behandling som ikke oppfylles i fornyelsesomgangen. Tillatelsen kan da ikke fornyes.

Av bestemmelsene om midlertidig oppholdstillatelse fremgår det ikke noe krav om at utlendingen må oppholde seg i Norge. Det er imidlertid i praksis innfortolket et vilkår om oppholdshensikt, da retten til opphold bygger på en forutsetning om at utlendingen skal bruke tillatelsen, se utlendingsloven § 2, systemet for øvrig og reelle hensyn. UDI har i sin praksis i oppholdssaker lagt til grunn at utlendingen må være mer enn halve tiden i Norge, det vil si mer enn seks måneder per år. Hvis manglende oppholdshensikt er en aktuell problemstilling i saken, må saksbehandler foreta en konkret helhetsvurdering av om det er sannsynlig at søkeren skal oppholde seg i Norge i fremtiden. Ved vurderingen kan det blant annet legges vekt på omfang, hyppighet og årsaken til oppholdet i utlandet. Saksbehandler må videre vurdere om denne årsaken fortsatt er tilstede slik at det er sannsynlig at søkeren også i fremtiden vil oppholde seg mer i utlandet enn i Norge.

Hvis vilkårene for fornyelse ikke er oppfylt, (se utlendingsloven § 61) skal søknaden avslås. Det skal imidlertid alltid foretas en subsidiær vurdering av om det foreligger sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket som tilsier at det innvilges oppholdstillatelse på nytt grunnlag. Dette vil være mest praktisk i forhold til lengeværende barn, eller der det foreligger alvorlige helsemessige forhold.

For vurdering av barns tilknytning til Norge, se utlendingsforskriften § 8-5, og tilhørende instruks G-06/2014 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn.

For vurdering av helseanførsler, se IM 2013-004 Helseanførsler i asylsaker.

Hvis vilkårene for tillatelse på nytt grunnlag heller ikke er oppfylt, skal saksbehandler vurdere om søkeren er vernet mot retur etter utlendingsloven § 73. Dersom søknaden om fornyet tillatelse blir avslått og det heller ikke innvilges tillatelse på nytt grunnlag, skal UDI sette en utreisefrist og frist for å fremsette klage og begjæring om utsatt iverksettelse.

3.4. Fornyelse av tillatelser etter utlendingsloven § 38 (5) som er begrenset på grunn av tvil om identitet eller udokumentert identitet

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) kan innvilge oppholdstillatelser i medhold av utlendingsloven § 38 som ikke gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller familieinnvandring, se utlendingsloven § 38 femte ledd.

Retningslinjene i dette punktet gjelder behandlingen av søknad om fornyelse av slik tillatelse når begrensningene er begrunnet i tvil om søkerens identitet eller på grunn av at søkeren ikke har fremlagt identitetsdokumenter som kreves etter utlendingsforskriften § 8-12. Punktet regulerer også når UDI skal oppheve begrensningene i en tillatelse og gi en ny førstegangstillatelse, i stedet for å fornye tillatelsen med de samme begrensningene.

Dette punktet må leses i sammenheng med RS 2012-009 punkt 6.5.

Behandling av fornyelser av oppholdstillatelser som er gitt etter utl § 38 femte ledd på grunn av midlertidig behov følger retningslinjene i punkt 3.4.

3.4.1. Ny tillatelse uten begrensninger

UDI kan innvilge en tillatelse uten begrensninger dersom søkeren fremdeles fyller vilkårene for tillatelse etter utlendingsloven § 38 og omstendighetene som har begrunnet begrensningene, har falt bort:

 • Dersom begrensningene i tillatelsen er satt fordi søkeren ikke har fremlagt identitetsdokumenter, og søkeren fremlegger identitetsdokumentene som førstegangsvedtaket krever, kan UDI innvilge en ny tillatelse uten begrensninger. Dersom søkeren for eksempel har fremlagt dokumenter som ikke tilhører ham eller henne, er falske eller ugyldige, har personen ikke oppfylt dokumentasjonskravet i utlendingsforskriften § 8-12 første ledd. Det samme gjelder dersom dokumentene ikke er fremskaffet i tråd med hjemlandets regelverk for dokumentutstedelse.

 • Hvis det foreligger tvil om søkerens identitet og identitetsdokumentene som fremlegges har så lav etterprøvbarhet (notoritet) at de ikke opphever tvilen, vil ikke fremleggelse av dokumentene i seg selv føre til at begrensningene oppheves. Det kan imidlertid tenkes at man kommer til et annet resultat, etter en konkret vurdering av sakens opplysninger, sett i sammenheng med dokumentene som er fremlagt og undersøkelser som er foretatt. Saksbehandler må i slike tilfeller veilede søkeren i vedtaket om hvordan vedkommende kan gå frem for å fjerne identitetstvilen.

Når det gjelder opphevelse av begrensninger i tillatelser til barn, se RS 2012-009 punkt 6.5 og 6.6.

Unntak fra dokumentasjonskravet

 • Dersom søkeren ikke oppfyller dokumentasjonskravet i § 8-12 første ledd, skal det alltid vurderes om søkeren omfattes av unntaksbestemmelsene nedenfor. Nye saksopplysninger kan vise at søkeren er omfattet av unntakene i utlendingsforskriften § 8-12 første ledd bokstav a eller b. Da skal søkeren ha en ordinær tillatelse uten begrensninger. Dette forutsetter at identiteten er sannsynliggjort. Se RS 2012-009 pkt. 6.5.2.

 • UDI kan i helt spesielle tilfeller innvilge søkeren en ordinær tillatelse uten begrensninger, dersom nye saksopplysninger tilsier at begrensningene ikke lenger bør opprettholdes se utf § 8-12 annet ledd. Dette gjelder selv om søkeren ikke faller inn under unntakene i § 8-12 første ledd, herunder at den oppgitte identiteten ikke er sannsynliggjort. Det må foretas en konkret helhetsvurdering av om det kan gis en tillatelse uten begrensinger når søkeren ikke faller inn under § 8-12 første ledd. I denne vurderingen kan det blant annet legges vekt på informasjon som fremgår av førstegangsvedtaket, dokumentasjon på kontakt med hjemlandets myndigheter, samt eventuelle sterke menneskelige hensyn som måtte foreligge. Momenter det kan legges vekt på i vurderingen fremgår av RS 2012-009 punkt 6.5.4.

I saker der begrensningene oppheves uten at søkeren har fremlagt dokumentasjon på identiteten eller avklart identiteten sin, skal det begrunnes særskilt hvorfor man likevel gir en ordinær tillatelse. Av vedtaket skal det fremgå hvilke forsøk søkeren har gjort for å avklare sin identitet, herunder legge fram dokumentasjon på identiteten sin. I de tilfellene det gis tillatelse uten begrensinger uten at oppgitt identitet er sannsynliggjort skal det gå fram av vedtaket og registreringer i DUF at søkerens identitet ikke er sannsynliggjort.

I saker der det er aktuelt å oppheve begrensningene uten at søkeren har fremlagt dokumentasjon på identiteten eller avklart identiteten sin, skal saken behandles i annenhånd.

3.4.2. Fornyet tillatelse der søkeren ikke fremlegger identitetsdokumenter

Dersom søkeren ikke fremlegger identitetsdokumenter i fornyelsesomgangen, vil UDI som regel fornye tillatelsen med de samme begrensningene og samme krav om å fremlegge dokumentasjon som fremgår av førstegangsvedtaket, se utlendingsloven § 61 første ledd første punktum.

Saksbehandler må likevel være oppmerksom på at:

 • eventuelle nye saksopplysninger kan innebære at vilkårene for fornyelse ikke er oppfylt, se punkt 3 og 3.4

 • nye saksopplysninger kan tilsi at omstendighetene som har begrunnet begrensningene i førstegangsvedtaket nå har falt bort, se punkt 3.5.1

 • førstegangsvedtaket kan stille som vilkår for fornyet tillatelse at søkeren fremlegger identitetsdokumenter

I saker der UNE eller UDI har satt krav om fremleggelse av dokumentasjon som vilkår for fornyelse, skal UDI som utgangspunkt avslå søknaden om fornyelse dersom søkeren ikke fremlegger slike dokumenter i fornyelsesomgangen. Se GI-10/2011 Instruks om fornyelse av begrensede tillatelser etter utl. § 38 i asylsaker der det ikke er fremlagt dokumentasjon på identitet. Saksbehandler må alltid vurdere om vilkårene for ny tillatelse etter utlendingsloven § 38 er oppfylt.

Se for øvrig punkt 3.4 for informasjon om saksgangen ved avslag på fornyelse.

3.4.3. Innvilgelse av utlendingspass for enkeltreise

Saksbehandler kan innvilge utlendingspass for enkeltreise når søkeren får innvilget fornyet tillatelse som er begrenset fordi søkeren ikke har fremlagt identitetsdokumenter (se utl § 38 femte ledd, jf utf § 8-12). Utlendingspasset blir innvilget for at søkeren skal kunne reise til hjemlandets ambassade i utlandet, eller til hjemlandet for å skaffe de identitetsdokumentene som kreves for å få opphevet begrensningene i tillatelsen. Dette gjelder selv om det ikke er søkt spesifikt om dette og uavhengig av om det ble innvilget utlendingspass for enkeltreise ved førstegangstillatelsen. Utlendingspass for enkeltreise kan innvilges selv om det er tvil om søkerens identitet.

Dersom søkeren tidligere har fått innvilget utlendingspass for enkeltreise, skal saksbehandler ta dette i betraktning ved vurderingen av om søkeren fremdeles har behov for utlendingspass. I utgangspunktet må søkeren dokumentere at han har forsøkt å fremskaffe hjemlandets pass, eller at han har en timeavtale med hjemlandets ambassade for å kunne få utlendingspass for andre gang. Hvis søkeren ikke har benyttet utlendingspasset, må vedkommende begrunne dette og dokumentere forklaringen så langt det er mulig.

Utlendingspasset gjøres som hovedregel gyldig ut oppholdstillatelsens varighet, men ikke lenger enn for ett år, og for én reise, jf utlendingsforskriften §§ 12-5 fjerde ledd og 12-6 annet og sjette ledd. Se også RS 2012-009 punkt 8.

3.4.4. Barn født etter foreldrenes vedtak

Barn født i Norge av foreldre med begrenset tillatelse vil ikke ha krav på oppholdstillatelse på grunnlag av reglene om familieinnvandring. Dersom foreldrene søker om beskyttelse på vegne av barnet og barnet ikke fyller vilkårene for beskyttelse etter utlendingsloven § 28, skal saksbehandler som utgangspunkt gi barnet tillatelse etter utlendingsloven § 38. UDI må da vurdere om tillatelsen skal begrenses på grunn av tvil om barnets identitet eller på grunn av manglende dokumentasjon på identitet, se utlendingsloven § 38 femte ledd.

Barnets tillatelse skal gis med tilsvarende varighet som foreldrene. Hvis foreldrene har ulik varighet på sine tillatelser, skal barnets tillatelse tilsvare den forelderen med kortest varighet.

Senere søknad om fornyelse for barnet bør behandles sammen med resten av familien, så langt dette er praktisk mulig.

3.5. Fornyelse av tillatelser etter engangsløsningen for lengeværende barn (utf § 8-13)

Se praksisnotat PN 2017-004 Fornyelser av tillatelser gitt etter engangsløsningen for lengeværende barn (utlendingsforskriften § 8-13).

3.6. Fornyelse av tillatelse til enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

Søknad om fornyelse fra en enslig mindreårig følger som utgangspunkt de samme retningslinjene som for voksne asylsøkere, se kapittel 2 og 3.

En enslig mindreårig skal søke om fornyelse sammen med representanten sin hos lokalt politidistrikt. Representanten skal bistå i søknadsprosessen.

I saker der det kommer frem opplysninger om at en enslig mindreårig asylsøker har omsorgspersoner på kjent og trygt sted ved behandlingen av fornyelsessøknaden, skal UDI vurdere å tilbakekalle tillatelsen. Saksbehandler skal opprette sak om tilbakekall og følge retningslinjene for denne sakstypen. Se IM 2017-003 UDIs oppgaver i tilbakekallssaker. Dersom det fremkommer opplysninger i ettertid som viser at søkeren har gitt uriktige opplysninger om alder og derfor var over atten år da førstegangstillatelsen ble innvilget, kan dette danne grunnlag for tilbakekall. Utlendingen skal også vurderes utvist i henhold til RS 2010-024 Utvisning etter utlendingsloven §§ 66, 67 og 68 - brudd på utlendingsloven og/eller straffbare forhold. Se også PN 2012-011 Behandling av asylsaker fra enslige mindreårige søkere - særlig om aldersvurdering punkt 6.1.

Det forhold at utlendingen har fylt atten år siden han eller hun fikk innvilget forrige tillatelse vil ikke i seg selv kunne begrunne avslag på søknad om fornyelse. Dersom det skal begrunne avslag på fornyelse, må det fremgå av førstegangstillatelsen at den kun gjelder frem til utlendingen har fylt atten år.

Tillatelser gitt etter utlendingsforskriften § 8-8 til enslige mindreårige asylsøkere kan ikke fornyes.

Barnefagligenhet (BFE) behandler fornyelsessøknader fra enslige mindreårige asylsøkere så lenge søknaden kom inn før vedkommende fylte 18 år.

3.7. Fornyelse av tillatelse til overføringsflyktninger

Fornyelser av oppholdstillatelser for overføringsflyktninger fattes av politiet i henhold til 2.2.1, med mindre saken omfattes av unntakene som fremgår av samme punkt. I slike tilfeller skal saken behandles av enheten for overføringsflyktninger (OFF) i ASA.

3.8. Søknader om fornyelse fremsatt mer enn seks måneder etter utløpet av tidligere tillatelse

Når en søknad om fornyelse er levert mer enn seks måneder etter utløpet av tidligere tillatelse, skal en eventuell ny tillatelse gis som en førstegangstillatelse. Vurderingen av søknaden vil være lik som ved øvrige fornyelser. Dette innebærer at vedkommende ikke kan bli bedre stilt enn ved den opprinnelige førstegangstillatelsen. Saken skal heller ikke følge saksgangen til en ny asylsøknad, det skal for eksempel ikke foretas nytt asylintervju.

I disse sakene skal saksbehandler alltid vurdere om søkeren er vernet mot retur etter utlendingsloven § 73 og om saken skal oversendes OFEU for vurdering av utvisning.

 • hvis søkeren er vernet mot retur, skal saken ikke sendes til OFEU for vurdering av utvisning

 • hvis søkeren ikke er vernet mot retur, skal saken sendes OFEU for vurdering av utvisning

Dersom søkeren ikke utvises, skal saksbehandler behandle søknaden om fornyelse. Det skal fremgå av vedtaket at UDI har vurdert utvisning.

Dersom søkeren utvises, skal OFEU samtidig avslutte fornyelsessaken.

Utlendingen vil ha oppholdt seg ulovlig i Norge i tiden frem til det eventuelt gis ny tillatelse. Dette kan vedkommende straffes for, jf utlendingsloven § 108 første ledd bokstav a, jf § 55. Saksbehandler skal derfor vurdere å anmelde utlendingen, se RS 2010-021 Politianmeldelse ved grovt brudd på utlendingsloven.

3.9. Fornyelse der det foreligger grunnlag for utvisning

Hvis utlendingen utvises gir dette grunnlag for å avslå søknaden om fornyelse, se utlendingsloven § 61 første ledd, jf § 59. Det må være fattet vedtak om utvisning før bestemmelsen kan benyttes som begrunnelse for avslag. Dersom det er en åpen utvisningssak må ASA avvente behandlingen av fornyelsessaken til utvisningssaken er avgjort.

Eksempler på utvisningsgrunnlag er:

 • Ulovlig opphold

 • Ulovlig arbeid

 • Uriktige opplysninger om identitet

 • Falske dokumenter

 • Andre brudd på utlendingsloven

 • Straffbare forhold

Saksbehandler må lese IM 2010-007 Utvisningssaker - ansvarsdeling mellom Oppholdsavdelingen og Asylavdelingen. Her fremgår det av punkt 5 «Ansvarsdeling i fornyelsessaker», hvem som har ansvaret for å behandle fornyelsessaken der det foreligger grunnlag for utvisning.

I alle saker der utlendingen har en berostilt utvisningssak fordi han er vernet mot utsendelse (utf. § 14-3 femte ledd) og utlendingen har en åpen søknad om fornyelse gjelder disse retningslinjene:

 • I saker der utlendingen har flyktningstatus, og en åpen søknad om fornyelse av midlertidig tillatelse skal saksbehandler behandle søknaden.

 • I saker der utlendingen har flyktningstatus og åpen søknad om permanent opphold avslås PO på bakgrunn av utl. § 62 første ledd c, og det vurderes om det er grunnlag for å fornye oppholdstillatelsen.

 • I saker der utlendingen ikke har flyktningstatus avventer vi behandling av søknaden.

I alle utvisningssaker der utvisningssaken ikke er berostilt gjelder ansvarsdelingen i IM 2010-007 punkt 5.

3.10. Fornyelse der det foreligger grunnlag for tilbakekall eller opphør

I saker der det foreligger grunnlag for opphør eller tilbakekall etter utlendingsloven §§ 31, 37 eller 63, skal saksbehandler ved behandlingen av fornyelsessaken opprette tilbakekallssak og følge rutinene som fremgår av IM 2017-003 UDIs oppgaver i tilbakekallssaker punkt 3.2.2.

UDI skal blant annet vurdere om det er grunnlag for å opprette tilbakekallssak der:

 • søkeren fremlegger dokumenter som viser seg å være falske

 • det antas at søkeren har oppgitt uriktige opplysninger om sin identitet (herunder fremlegger ID-dokumenter med andre identitetsopplysninger enn oppgitt i forbindelse med førstegangstillatelsen)

 • det antas at søkeren har oppgitt uriktige opplysninger om sitt asylgrunnlag

 • søkeren har forklart seg uriktig om andre forhold av vesentlig betydning for oppholdstillatelsen

 • søkeren faller inn under noen av bestemmelsene i § 37 første ledd a-f

Listen er ikke uttømmende. Se for øvrig punkt 3.2 for saker som er omfattet av instruks GI-03/2019 – Revidert instruks om opphør og tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f.

Hvis tillatelsen blir tilbakekalt, skal søknaden om fornyelse avslås med henvisning til at tillatelsen er tilbakekalt. Det er saksbehandler i tilbakekallssaken som skal avslutte fornyelsessaken. Blir tillatelsen ikke tilbakekalt, skal tillatelsen fornyes, se utlendingsloven § 61.

4. Varighet og starttidspunktet for fornyet tillatelse

4.1. Generelt om varighet

I utgangspunktet kan en fornyet tillatelse gis for inntil to år frem i tid, se utlendingsloven § 61 femte ledd, se utlendingsforskriften § 10-24 første ledd.

Unntak gjelder blant annet der

 • forrige tillatelse er gitt for ett år eller kortere i medhold av utlendingsforskriften § 10-13 første ledd andre punktum

 • en tillatelse gitt etter utlendingsloven § 38, er begrenset i tid for eksempel på grunn av helsemessige forhold, eller på grunn av identitet

Fornyet tillatelse til barn skal gis med tilsvarende varighet som foreldrene. Hvis foreldrene har ulik varighet på sine tillatelser, skal barnets tillatelse tilsvare den forelderen med kortest varighet.

Dette punktet kan også brukes av politiet ved behandling av fornyelsessakene som de har myndighet til å fatte vedtak i.

4.2. Generelt om starttidspunkt for fornyet tillatelse

Reglene for starttidspunktet for fornyet tillatelse finnes i utlendingsforskriften § 10-24 annet ledd.

4.2.1. Søkt fornyelse før utløpet av tidligere tillatelse og vedtak fattes før tillatelsen utløper

Dersom søknaden om fornyelse er fremmet før utløpet av tidligere tillatelse, og UDI fatter vedtak om fornyelse før tillatelsen har løpt ut, gjelder den fornyede tillatelsen fra utløpet av tidligere tillatelse, se utlendingsforskriften § 10-24 annet ledd første punktum.

Eksempel: Det er søkt før utløpet av forrige tillatelse. Tillatelsen utløp 01.07.2017, utlendingen søkte om fornyelse 14.06.2017. Vedtaket blir fattet 20.06.2017. Tillatelsen gjelder fra 01.07.2017 og til 01.07.2019. Hvis tidligere tillatelse er gitt for ett år, vil «til dato» være 01.07.2018..

4.2.2. Søkt fornyelse før utløpet av tidligere tillatelse og vedtak fattes etter at tillatelsen er utløpt

Dersom søknaden er fremmet før utløpet av tidligere tillatelse, men UDI fatter vedtak om fornyelse først etter at tillatelsen har løpt ut, gjelder den fornyede tillatelsen også fra utløpet av tidligere tillatelse og to år frem i tid fra vedtaksdato, se utlendingsforskriften § 10-24 annet ledd første punktum.

Eksempel: Det er søkt før utløpet av forrige tillatelse. Tillatelsen utløp 01.07.2016, utlendingen søkte om fornyelse 14.06.2016. Vedtaket blir fattet 20.07.2017. Tillatelsen gjelder fra 01.07.2016 og til 20.07.2019. Hvis opprinnelig tillatelse er gitt for ett år, vil «til dato» være 20.07.2018.

4.2.3. Søkt fornyelse etter utløpet av tidligere tillatelse

Dersom søknaden om fornyelse er fremmet etter utløpet av tidligere tillatelse, gjelder fornyet tillatelse fra vedtaksdato (se utlendingsforskriften § 10-24 annet ledd annet punktum).

Varigheten settes til henholdsvis ett eller to år fra vedtaksdato. Dette er en absolutt regel og kan ikke fravikes på grunn av for eksempel lang saksbehandlingstid hos UDI. Se for øvrig punkt 2.1.4 for tilfeller der søknaden er levert inn etter utløpet av tillatelsen og dette skyldes forhold utenfor søkerens kontroll.

Eksempel: Det er søkt etter utløpet av forrige tillatelse. Tillatelsen utløp 01.07.2017, utlendingen søkte om fornyelse 05.07.2017. Vedtaket blir fattet 15.10.2017. ”Fra dato” er da 15.10.2017 og ”til dato” er 15.10.2019. Hvis opprinnelig tillatelse er gitt for ett år, vil «til dato» være 15.10.2018.

4.2.4. Tillatelse på nytt faktisk eller rettslig grunnlag

Varigheten og starttidspunktet for en tillatelse på nytt faktisk eller rettslig grunnlag følger reglene i utlendingsforskriften § 10-26.

Varigheten beregnes fra vedtaksdato dersom ny tillatelse innvilges før utløpet av tidligere tillatelse. Vedtaksdato vil også være utgangspunktet for beregningen av varigheten der det søkes om ny tillatelse på nytt grunnlag etter utløpet av forrige tillatelse, eller vilkårene for ny tillatelse først er oppfylt etter utløpet av tidligere tillatelse, se utf § 10-26.

Dersom tillatelse på nytt grunnlag innvilges før utløpet av tidligere tillatelse, beregnes varigheten fra vedtaksdato.

Vedtaksdato vil også være utgangspunktet for beregningen av varigheten der det søkes om ny tillatelse på nytt grunnlag etter utløpet av forrige tillatelse, eller der vilkårene for ny tillatelse først er oppfylt etter utløpet av tidligere tillatelse, se utf § 10-26. For øvrig gir utløpet av den tidligere tillatelsen utgangspunktet for beregningen.

4.2.5. Særlig om varighet og starttidspunkt for ny tillatelse uten begrensninger

Varigheten settes til tre år fra tidspunktet som tillatelsen gjelder fra, se utlendingsforskriften § 10-13.

UDI kan behandle søknaden om opphevelse av begrensninger før utløpet av nåværende tillatelse, hvis dokumentasjonskravet i vedtaket er oppfylt eller grunnlaget for å nekte en tillatelse uten begrensninger på annen måte har falt bort. Dersom UDI i slike tilfeller fatter vedtak om tillatelse uten begrensninger før utløpet av tidligere tillatelse, er det vedtaksdatoen som er starttidspunktet for ny tillatelse uten begrensninger, se utlendingsforskriften § 10-26 første ledd første punktum.

Hvis UDI fatter nytt vedtak etter at tillatelsen har løpt ut, er det utløpet av forrige tillatelse som er starttidspunktet for ny tillatelse uten begrensninger, se utlendingsforskriften § 10-26 første ledd tredje punktum.

Der utlendingen søker om ny tillatelse etter at tidligere tillatelse har løpt ut, og UDI innvilger tillatelse uten begrensninger, er det vedtaksdatoen som er starttidspunktet for ny tillatelse, se utlendingsforskriften § 10-26 første ledd annet punktum.

Dersom søkeren søker om fornyelse av tillatelsen innen utløpet av tidligere tillatelse, men fremlegger identitetsdokumentene først etter at tillatelsen har løpt ut, er det vedtaksdatoen som er starttidspunktet for ny tillatelse.

5. Linjebehandling

Enkle fornyelsessaker som behandles av erfarne saksbehandlere trenger i utgangspunktet ikke å behandles i linjen. I saker der det er aktuelt å benytte unntaksreglene i utlendingsforskriften § 8-12 første og annet ledd for å oppheve begrensningene i en tillatelse, skal sakene behandles i annen hånd.

6.  Advokat

Retten til advokat reguleres av utlendingsloven § 92. Avslag på søknad om fornyelse av en tillatelse gitt etter utlendingsloven § 38 vil kunne gi søkeren rett til å få dekket utgifter til advokat.

Dersom søknaden om fornyelse blir avslått fordi tidligere tillatelse blir tilbakekalt, vil søkeren har rett til advokat i saken om tilbakekall.

7. Bekreftelse på opphold på samme vilkår

Se IM 2015-004 Rutiner for bekreftelse på opphold på samme vilkår i fornyelsesaker som gir retningslinjer for hvilke saker det skal sendes ut bekreftelsesbrev i.

8. Praktiske rutiner ved utsendelse av vedtak

Vedtaket skal sendes til lokalt politidistrikt der søkeren bor, med kopi til søkeren.

9. Fornyelsesvedtak som ved en feil er fattet av politiet

I saker der politiet har fattet vedtak til tross for at de mangler kompetanse, kan vedtaket være ugyldig. Hvilke saker politiet ikke kan fatte vedtak i, fremgår av punkt 2.1.1.

Når politiet blir klar over feilen skal de kontakte UDI, som deretter må omgjøre og fatte nytt vedtak, se fvl § 35.

Dersom det er UDI som oppdager feilen, skal UDI omgjøre vedtaket og deretter sende en tverretatlig melding til det aktuelle politidistriktet der det fremgår at vedtaket er omgjort.

10. Oversikt over gamle og nye hjemler og hva de skal fornyes etter

 

Opprinnelig hjemmel

Hjemmel ved fornyelse

Utl § 28 (1) a

Utl § 28 1 a

Utl § 28 (1) b

Utl § 28 (1) b

Utl § 28 (6)

Utl § 28 (6)

Utf § 7-2 (1)

Utf § 7-2 (1)

Utl § 28 (7)

Utl § 28 (7)

Utl § 38 (1)

Utl § 28 (7)

Utl § 38 (1) med begrensninger gitt etter utl § 38 (5)

Utl § 38 (5)

Utl § 38 (5)

Utl § 38 (5)

Utf § 8-13 med begrensninger

Utl § 38 (5)

Utf § 8-13 uten begrensninger

Utl § 28 (7)

Tidligere UF § 21 (1)

Utl § 28 (7), jf utf § 20-10

Utf § 8-4

Utf § 8-4

 • Ul § 17 første ledd (asyl) – utl § 28 1 a

 • Uf § 21 første ledd (vern) – utl § 38 (regulert i utf § 20-10)

 • Uf § 21 annet ledd (ot hum) – utl § 38

 • OFF-saker: ul § 21 annet ledd – utl § 35 tredje ledd

Ul = opphevet lov

Uf = opphevet forskrift

Utl = ny lov

Utf = ny forskrift

 

Hanne Jendal
Avdelingsdirektør Asylavdelingen

Kontakt: ASA Fagstab

Siste endringer

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo