Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2019-001

RS 2019-001V1
Dokument-ID : RS 2019-001V1
Saksnummer : 18/03716-2
Dokumentdato : 10.01.2019

Opprettelse og merking av saker om reisedokument


Hjemmel og kode som benyttes når en sak opprettes bestemmer hvilken eMelding som sendes ut til søkeren. Det er derfor viktig at saken opprettes etter riktig hjemmel.

Videre er riktig hjemmel og standardiserte oversendelsesmerknader viktig for at UDI skal kunne sortere og behandle søknader om reisedokument på en effektiv måte.

Vi har derfor utarbeidet standarder for valg av hjemmel og oversendelsesmerknader som vi ber om at politiet benytter. Det er viktig at sakene opprettes med riktig kode og riktig vedtakshjemmel i DUF, før saken oversendes.

Vi ber også om at politiet «bundler» sakene når flere i en familie søker om reisedokument og sender de til UDI i en masseoversendelse. Politiet v/PIT har utarbeidet en egen brukerveiledning for hvordan oversendelsen skal registreres. Det skal framgå av masseoversendelsen hvor mange saker som sendes over, søkernes statsborgerskap og søknadsdato. Dersom familiemedlemmene har søkt på ulike datoer, er det tilstrekkelig at eldste søknadsdato skrives inn.

Søknader om avledet flyktningstatus skal opprettes som tillatelsessaker etter utf § 7-2, og ikke som en søknad om reisebevis. UDI vil samtidig med vurderingen av flyktningstatus ta stilling til om søkeren skal innvilges reisedokument. Politiet skal derfor ikke opprette en sak om reisedokument i disse sakene. Når søkeren har eller søker om permanent oppholdstillatelse skal saken ikke opprettes etter utf § 7-2, men som sak om permanent oppholdstillatelse. I disse tilfellene skal det i tillegg opprettes en sak om reisedokument. Disse sakene skal merkes med «PO avledet status».

Fornyelser opprettes med samme sakskode og hjemmel som i tidligere sak om reisedokument.

Søknader om utlendingspass opprettes med sakskode UPORD og hjemmel 12-5 4. Dette gjelder også søknader om utlendingspass for enkeltreise.

Politiet skal benytte følgende merkingskoder:

1. Prioriterte saker:

I følgende tilfeller skal UDI vurdere om søknaden skal prioriteres:

 • livstruende og/eller akutt sykdom i nær familie i utlandet (dokumenteres med legeattest fra utlandet)

 • dødsfall i nær familie i utlandet (dokumenteres med legeattest)

 • uforutsette hendelser som naturkatastrofer, ulykker, utbrudd av krigshandlinger (dokumenteres av aktuell myndighet)

 • behov for medisinsk behandling i utlandet (dokumenteres med behandlingsplan fra sykehuset eller legen i utlandet)

 • deltagelse på klassetur for elever på barne- og ungdom og videregående skole (må dokumenteres fra skolen som arrangerer turen)

 • søkeren er et barn som skal reise på ferie med fosterfamilien sin og kan ikke få reisedokumenter fra myndighetene i hjemlandet ditt

Saken skal da merkes med følgende:

PRIO og stikkord om grunnlag for prioritering skrives inn. For eksempel: PRIO skoletur.

2. Saker som omfatter grunnlag for vurdering av nektelse, id-tvil, navneendring, tap og skade skal merkes med følgende:

§12-1-VURD
ID-TVIL
NAVNEENDRING
TAP
SKADE

3. Andre saker som ikke omfattes av punkt 1 eller 2 skal merkes med følgende:

1.GANGS
FORNYELSE
ENKELTREISE og stikkord om formål, For eksempel: ENKELTREISE hjemlandets pass.
INNDRAGING
PO avledet status

4. Søknader der behandlingen er avhengig av vedtak i annen type sak skal merkes med følgende:

AVH-MOT
AVH-PO
AVH-ANNET

Dersom det er andre merkingsgrunner i saken som for eksempel tap eller skade skal politiet skrive inn dette til slutt. Eks: AVH-PO TAP.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo