Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LA-2008-006551
Dokumentdato : 15.01.2008

Identitet - Varetektsfengsling. Utlendingsloven. Identiteter. Adresser

Utenlandsk statsborger varetektsfengslet i medhold av utlendingsloven §37 sjette ledd, jf. §37c tredje ledd, jf. §37d. Han hadde oppgitt flere ulike personalia og adresser. Pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted ansett som åpenbart utilstrekkelig, jf. utlendingsloven §37 sjette ledd.
Nedre Telemark tingrett avsa 9. januar 2008 kjennelse med slik slutning:
       « Den fremstilte, som av politiet er oppgitt å være A, f. *.*.1969 og nå i retten oppgir å være B, født *.*.1970 kan holde fengslet i utlendingsinternat inntil retten eller politiet bestemmer noe annet, men ikke ut over 06.02.2008 kl. 1700. »

       Utlendingen har anket kjennelsen. Forsvareren inga støtteskriv av 10. januar 2008. Politiet kommenterte støtteskrivet i påtegning til lagmannsretten av samme dato. Forsvareren innga ytterligere støtteskriv den 11. januar 2008. Politiet er kjent med det siste støtteskrivet og har i telefaks av 14. januar anført at politiet ikke har ytterligere å tilføye.

       Lagmannsretten er kommet til at anken må forkastes.

       Tingretten har funnet at fengslingsvilkårene etter utlendingsloven §37 sjette ledd, jf. §37c, tredje ledd, jf. §37d er til stede, og at fengsling i inntil fire uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep, jf. straffeprosessloven §170a.

       For at en fremstilt skal kunne varetektsfengsles etter disse bestemmelsene må det foreligge skjellig grunn til mistanke om at han oppgir falsk identitet, og pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted må anses « åpenbart utilstrekkelig », se utlendingsloven §37 sjette ledd.

       Utlendingen ble pågrepet av politiet mandag 7. januar 2008 etter at tollvesenet i Langesund hadde funnet det narkotiske stoffet khat i bilen han ankom med fra Danmark.

       I politiavhør foretatt 7. januar 2008, dok. 09, opplyste han til politiet å hete B med personnummer *.*.70 *****. Vedrørende sin identitet forklarte han følgende i avhørets side 2 fjerde avsnitt:

       « Siktede ble spurt om han bruker andre identiteter når han skal legitimere seg. Siktede forklarer at han har flere navn. Han heter C eller B. C er født *.*.69 *****. B er født *.*.70 *****. Tidligere het han D, men han skiftet navn til B. A f. *.*.69 ***** ble senere skiftet til C. Alle navnene som står over er siktede. »

       Denne forklaringen opprettholdt han i det vesentlige i Tingretten.

       Utlendingen har også oppgitt ulike adresser; Det er på det rene at han har oppgitt adresse ---gate 60 i Oslo til politiet i Oslo i forbindelse med søknad om asyl til Politiets utlendingsenhet av 21. desember 2006. I anmeldelse for tollovertredelse av 7. januar 2008 og i rapport om pågrepet person av samme dato, er han oppført med adresse c/o E, ---veien 120, 0000 Sandefjord. I politiforklaring av 7. januar har han oppgitt ---bakken 22, 0000 Skien som sin adresse. Politiet har ransaket på adressen i Sandefjord og beslaglagt et førerkort og en postbankbok med bilde av utlendingen. Navnet som er brukt i dokumentene er imidlertid A f. *.*.69 *****.

       På denne bakgrunn foreligger det skjellig grunn til mistanke om at han har oppgitt falsk identitet da han oppga å het B f. *.*.70 ***** til politiet i avhør av 7. januar 2008 og til tingretten den 9. januar samme år.

       Lagmannsretten kan vanskelig se annen grunn til benyttelsen av de ulike personalia og adresser enn et ønske om å villede myndighetene og vanskeliggjøre samordningen av utlendingsmyndighetenes og politiets saksbehandling. Fengsling for det begjærte tidsrom anses ikke som noe uforholdsmessig inngrep mot ham, jf. straffeprosessloven §170 a. Det anses åpenbart utilstrekkelig å pålegge ham meldeplikt eller bestemt oppholdssted, jf. utlendingsloven §37 sjette ledd. Lagmannsretten kan på dette punkt tiltre politiets anførsler i påtegning til tingretten av 8. januar 2008 s.2.

       Lagmannsretten har også vurdert forholdet til EMK artikkel 8.

       Anken blir etter dette forkastet.

       Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

1. Anken forkastes.
2. Sakskostnader tilkjennes ikke.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo