Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LA-2008-81923
Dokumentdato : 15.10.2008

Identitet - Utlendingsloven § 47 første ledd bokstav b

Asylsøker fra Colombia i 1997 - nå norsk statsborger, dømt for å ha oppgitt falsk identitet.  Anke til Høyesterett ang. foreldelsesspørsmålet fremmet til behandling, se dom HR-2009-289-A.

 Ved tiltalebeslutning utferdiget av Agder Politidistrikt 12.03.2008 og forelegg av 25.06.2007 er A satt under tiltale ved Kristiansand tingrett for overtredelse av:

  « I Vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd jf. § 22 første ledd
  for å ha ført, eller forsøkt å føre, en motorvogn når han var påvirket av alkohol (ikke edru) eller andre berusende eller bedøvende midler
  Grunnlag:
  Søndag 9. desember 2007 ca. kl. 04.40, i Elvegata i Kristiansand, førte han personbil, med kjennemerke *******, til tross for at han var påvirket av alkohol. Blodprøve tatt av ham kl. 05.16 viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1.53 promille.
  Utlendingsloven § 47 første ledd bokstav b
  for å ha gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i sak etter utlendingsloven
  Grunnlag:
  Torsdag 20. november 1997 i --- gate 101 i Kristiansand, opplyste han å hete B, f. *.*.78 i forbindelse med sin søknad om asyl. Opplysningene var vesentlig uriktige/åpenbart villedende idet det korrekte var at han het C f. *.*.1961 »

       Kristiansand tingrett avsa den 5. mai 2008 dom med slik domsslutning:

I.  
         « A, registrert født *.*.1978, alias C, født *.*.1961, dømmes for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd jf. § 22 første ledd og utlendingsloven § 47 første ledd bokstav b - sammenholdt med straffeloven § 63 annet ledd til fengsel i 18 - atten - dager og en bot stor kr 55 000 - kroner femtifemtusen, subsidiært fengsel i 15 - femten - dager. Utholdt varetekt kommer til fradrag med 3 - tre - dager.
II.  
         A, registrert født *.*.1978, alias C, født *.*.1961, fradømmes retten til å føre motorvogn for en periode på 2 - to - år regnet fra dommen er rettskraftig og med fradrag for den tiden førerkortet har vært beslaglagt, jf. vegtrl. § 33 nr. 1, jf. forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. § 3-2 nr. 2, § 1-3 og § 1-4. Som vilkår for gjenerverv må han avgi full ny førerprøve, jf. samme forskrift § 8-3 sjette ledd.
III.  
         A, registrert født *.*.1978, alias C, født *.*.1961, dømmes til å betale sakens omkostninger til det offentlige med kroner 2.000 - totusen.»

       Om saksforholdet, tiltaltes personlige forhold og tingrettens avgjørelsesgrunner vises til tingrettens dom.

       A har anket dommen til Agder lagmannsrett. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og lovanvendelsen for domfellelsen etter utlendingsloven. Ved lagmannsrettens beslutning av 2. juni 2008 er anken henvist til ankeforhandling. Ankeforhandling er holdt i tinghuset i Kristiansand 14. oktober 2008. Siktede møtte med sin forsvarer og avga forklaring. Han erklærte seg ikke skyldig. Det ble avhørt 6 vitner hvorav 2 er nye for lagmannsretten. For øvrig fremgår ankeforhandlingens gang av rettsboken.

       Under saksforberedelsen har forsvarer begjært åpning av en grav i Colombia lydende på det navn påtalemyndigheten mener er siktedes virkelige navn og identitet. Begjæringen er avslått både av påtalemyndigheten og lagmannsretten, jf. lagmannsrettens beslutning av 29 september 2008. Siktede begjærte under ankeforhandlingen utsettelse av sakens behandling under henvisning til manglende etterforskningsskritt. Begjæringen ble avslått av lagmannsretten.

       Lagmannsretten har etter bevisførselen enstemmig funnet A skyldig i overtredelse av utlendingsloven § 47 første ledd bokstav b, ved at han slik tiltalen beskriver oppga feil identitet i forbindelse med søknad om asyl i 1997. Det er dessuten funnet bevist at han senere en rekke ganger med mindre enn 2 års mellomrom har benyttet samme falske identitet overfor utlendingsmyndighetene, jf. oversikt fremlagt av påtalemyndigheten. Ved avgjørelsen har all rimelig tvil kommet siktede til gode og det er lagt til grunn at der det er flere enn ett mulig hendelsesforløp/alternativ skal det mest gunstige for siktede legges til grunn dersom det ikke er sikre holdepunkter for noe annet.

       Ved avgjørelsen er det særlig lagt vekt på at det er opplyst fra colombianske myndigheter at siktede er registrert med følgende personalia i Colombia:

       C f. *.*.61. Han er registrert med bilde og fingeravtrykk med dette personalia på Colombiansk ID kort i 1983 og i 2004. I tillegg er han registrert med samme navn og fingeravtrykk i « Tillatelse til å ta med seg barn ut av landet » 18.02.2004. Det samme navn har han også brukt i sin vigselattest. Disse fingeravtrykkene og bildene er identiske med den personen som i Norge er kjent under navnet A f. *.*.78. Dersom en legger hans « norske fødselsdato » til grunn ville han ha vært ca 11 år da han unnfanget sin datter D som er født *.*.89.

       Lagmannsretten har videre lagt vekt på at nytt vitne for lagmannsretten, E som er mor til siktedes datter D, i retten har pekt ut siktede som D far. Hun har videre forklart at hun ble kjent med siktede ca 1980 da de begge var 14-15 år gamle. De hadde kontakt opp gjennom 80-tallet. I 1989 studerte de ved samme universitet og innledet et forhold hvorved hun ble gravid og fødte datteren i oktober 1989. DNA prøver av siktede og D bekrefter at siktede er faren. Vitnet har videre forklart at den nevnte « Tillatelse til å ta med seg barn ut av landet » ble utfylt av henne og siktede i felleskap på Notarius Publicus kontor i Colombia i februar 2004 og at de da på stedet satte hver sine fingeravtrykk på dokumentet. Siktede benyttet dengang sin rette identitet og var i Colombia bl.a. for å besøke og å bli kjent med datteren. Dokumentet er fremlagt i original for lagmannsretten av vitnet som hadde det med seg fra Colombia.

       Når det gjelder den identitet som siktede har benyttet har datteren D forklart at den tilhører en yngre bror av siktede som omkom ved en ulykke for mange år siden mens han ennå var barn. Dette oppgir hun å ha blitt fortalt av F. Sistnevnte er det andre nye vitnet for lagmannsretten. Han er bosatt i Sverige og oppgir å være siktedes fetter. Dette vitnet har forklart at han kjenner siktede som B det vil si den identitet siktede selv oppgir. Lagmannsretten finner ikke denne forklaringen troverdig. For øvrig vises til tingrettens avgjørelsesgrunner som lagmannsretten i det vesentlige slutter seg til.

       Det bemerkes at etter bevisføringen finner lagmannsretten det mest sannsynlig at siktede er født i 1966 og ikke i 1961 som oppgitt i noen sammenhenger. Dette har imidlertid ingen betydning for siktedes straffeskyld.

       Siktede har gjort gjeldende at overtredelsen av utlendingsloven foreldes etter 2 år og at dette forholdet således er foreldet. Lagmannsretten er ikke enig i dette. Etter bevisførselen står man klart overfor et fortsatt straffbart forhold, i det siktede vedvarende har benyttet den falske identiteten overfor utlendingsmyndighetene. Lagmannsretten slutter seg til tingrettens drøftelse av dette spørsmål og tilføyer dessuten at selv om tiltalen eksplisit bare nevner asylsøknaden fra 1997 så er dette og den senere bruk av den falske identiteten samme forhold, i henhold til straffeprosessloven § 38.

       Lagmannsretten utmåler etter dette en samlet straff som gjelder det forhold siktede nå er kjent skyldig i og den overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd jf. § 22 første ledd, som er endelig avgjort ved tingrettens dom. På samme måte som tingretten er lagmannsretten kommet til at straffen passende kan settes til fengsel i 18 dager og det vises til tingrettens straffutmålingsgrunner. Til fradrag i straffen kommer 3 dager utholdt varetektsfengsel. Straffeloven § 63 annet ledd er iakttatt.

       Siktede oppgir å være arbeidsledig for tiden. Han oppebærer ca kr 16.000 pr måned i arbeidsledighetstrygd. Utfra siktedes inntektsforhold bør boten reduseres til kr 25.000.

       Saksomkostninger for lagmannsretten ilegges ikke men tingrettens omkostningsavgjørelse opprettholdes.

       Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

1. A dømmes for overtredelse av utlendingsloven § 47 første ledd bokstav b og for det forhold som er rettskraftig avgjort ved Kristiansand tingretts dom av 5. mai 2008, til en straff av fengsel i 18 - atten - dager samt en bot stor kr 25.000 - kroner tjuefemtusen, subsidiært 15 - femten - dager fengsel. Til fradrag i den utmålte fengselsstraff kommer 3 - tre - dager for utholdt varetektsfengsel. Straffeloven § 63 annet ledd er iakttatt.

 

2. A dømmes til å erstatte det offentlige sakens omkostninger med kr 2000 - kroner totusen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo