Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LA-2015-56
Dokumentdato : 16.02.2015

Straffutmåling for falsk forklaring om identitet. Oppholdstillatelse og statsborgerskap. Irak/Jordan.

Utmåling av straff for overtredelse av straffeloven § 166 første ledd og brudd på utlendingsloven. Tingrettens dom på fengsel i 6 måneder ble opprettholdt. Domfelte hadde oppgitt falsk identitet ved søknad om asyl i 2001 og ved all senere kontakt med myndighetene frem til han forlot landet i 2013 etter at hans rette identitet var brakt på det rene.

Kristiansand tingrett avsa 5. desember 2014 tilståelsesdom med slik domsslutning:

«1.

A, født 0.0.1969, dømmes for

1-en- overtredelse av strl. § 166, 1. ledd

1-en - overtredelse av utlendingsloven av 1988 § 47 b, jf. § 6 (mars 2002 - 31.12.09) og utlendingsloven av 2008 § 108, 2.ledd, bokstav a, jf. § 55, 1.ledd (01.01.10 - desember 2013).

Gjerningstidspunkt: mars 2002 - desember 2013.

2.

Straffen settes til: Fengsel i 6 måneder. Til fradrag for utholdt varetekt kommer 2 dager.

Straffutmålingsbestemmelser: Strl. § 59, 2.ledd, strl. § 60. 1.ledd og strl. § 62, 1.ledd

3.

A, født 0.0.1969 dømmes til å tåle inndragning av et beløp på kr 35.000,-.»

Dommen ble 9. desember 2014 fremmøteforkynt for siktede på stevnekontoret ved Kristiansand politistasjon. I forkynnelsesskjemaet er det krysset av for at siktede vedtok dommen på stedet. Han undertegnet også på forkynnelsesskjemaet en erklæring om at han vedtok dommen.

Den 16. desember 2014 innga han til Agder politidistrikt likevel anke over straffutmålingen.

Lagmannsretten besluttet 6. januar 2015 anken henvist til ankeforhandling, jf straffeprosessloven 325, jf § 321 annet ledd. Det forhold at siktede ved forkynnelsen hadde vedtatt dommen, er ikke berørt i beslutningen. Det legges til grunn at lagmannsretten på dette tidspunkt ikke var oppmerksom på forholdet.

Etter at lagmannsretten ble oppmerksom på at dommen var vedtatt, er aktor og forsvarer i brev 3. februar 2015 varslet om at spørsmålet om avvisning av anken på grunn av vedtakelsen, ville bli behandlet under ankeforhandlingen.

Ankeforhandling ble holdt 13. februar 2015 i tinghuset i Kristiansand. Siktede møtte ikke. Han hadde etter det opplyste frivillig reist ut av landet i desember 2014 og hans oppholdssted var ikke kjent. Hverken forsvarer eller aktor hadde innvending til at ankeforhandlingen ble fremmet i siktedes fravær, og lagmannsretten fremmet ankeforhandlingen etter straffeprosessloven § 336 tredje ledd, jf § 334 første ledd annet punktum.

Forsvarer nedla påstand om at lagmannsrettens beslutning 6. januar 2015 om å henvise anken til ankeforhandling, ikke ble omgjort. I straffutmålingsanken påstod han siktede behandlet på mildeste måte.

Aktor sluttet seg til forsvarers syn på spørsmålet om omgjøring av henvisnings-beslutningen. I straffutmålingsanken påstod han anken forkastet.

Lagmannsrettens vurdering:

Lagmannsretten legger til grunn at beslutningen om å fremme straffutmålingsanken ikke kan omgjøres, selv om det i ettertid har vist seg at siktede hadde vedtatt den påankede dom, jf straffeprosessloven § 53 annet ledd og Rt- 2009-328.

Anken blir etter dette å behandle i samsvar med tidligere beslutning.

Det skal etter dette utmåles straff for falsk forklaring til offentlig myndighet ved å oppgi falsk identitet i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse, norsk statsborgerskap, førerkort, drosjeløyve og skattekort, samt for å ha hatt lønnet arbeid og drevet egen ervervsvirksomhet uten gyldig arbeidstillatelse.

Siktede er 45 år gammel og gift. Da han kom til Norge juli 2001 og søkte asyl, oppga han falskelig å hete A1, født 0.0.1968, og at han var irakisk statsborger. Denne falske identiteten har han benyttet senere i alle sammenhenger overfor utlendingsmyndigheten og annen norsk offentlig myndighet frem til forholdet ble avdekket i september 2013. Siktedes rette identitet ble brakt på det rene ved en henvendelse til jordanske myndigheter som bekreftet at han var jordansk statsborger.

Ved straffutmålingen må det i skjerpende retning tillegges vekt at siktedes bruk av falsk identitet har muliggjort ulovlig opphold og arbeidstillatelse i 11 - 12 år. Siktede har på falske premisser blitt gitt en helt ny identitet og fått rettigheter som bare tilkommer en bestemt gruppe utlendinger. Hans opptreden bidrar til å undergrave asylinstituttet for de personer som virkelig har behov for disse rettighetene. Personer som kommer til landet og søker opphold under falsk identitet, kan dessuten være vanskelig å avsløre og skaper et stort merarbeid for forvaltningen. Av allmennpreventive grunner er det derfor nødvendig med en streng reaksjon.

Det er opplyst at siktede har hatt flere forskjellige lønnede arbeidsforhold og også drevet egen næringsvirksomhet i den tiden han har hatt arbeidstillatelse. Det er fremlagt ligningsutskrifter hvor samlet nettoinntekt i perioden er oppgitt til ca 3,3 millioner kroner. Den økonomiske vinningen har dermed vært svært mye høyere enn det inndragningen på 35 000,- kroner tilsier.

I følge rettspraksis er det klare utgangspunktet at det skal utmåles ubetinget fengselsstraff for falsk forklaring overfor offentlig myndighet, jf Høyesteretts avgjørelse inntatt i Rt-2006-713. Straffen ble her satt til fengsel i 45 dager for kun ett tilfelle av falsk forklaring i forbindelse med ny søknad om asyl. Domfelte hadde allerede gyldig bosettingstillatelse. Han hadde gitt en uforbeholden tilståelse, forholdet var 1 år og 8 måneder gammelt og domfelte hadde hatt en vanskelig bakgrunn.

Rettspraksis viser at det reageres relativt strengt selv for enkeltstående overtredelser.

I herværende sak står man som nevnt ovenfor flere tilfeller av falsk forklaring begått over mange år, hvor siktede bl.a. har skaffet seg ny identitet, arbeidstillatelse og endog norsk statsborgerskap. Egen økonomisk vinning synes å ha vært hovedformålet med de straffbare handlingene.

Ved den konkrete utmålingen har lagmannsretten sett noe hen til avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett, LB-2009-160055, som gjaldt et noe kortere ulovlig opphold (9 år), og hvor norsk statsborgerskap ikke ble oppnådd, men hvor det økonomiske utbytte var betydelig høyere. Straffen ble der satt til fengsel i 120 dager etter fradrag for tilståelse. I tillegg fikk domfelte inndratt 2 millioner kroner av inntekt han hadde hatt mens han oppholdt seg ulovlig i landet.

Videre vises til Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2012-186641, hvor straffen ble satt til fengsel i 5 måneder etter fradrag for tilståelse for falsk forklaring overfor myndighetene, som hadde muliggjort ulovlig opphold i 7 år, permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap.

I formildende retning skal det også i vår sak legges vekt på siktedes tilståelse, jf straffeloven § 59 annet ledd. Tilståelsen ble gitt allerede første gang siktede ble avhørt av politiet.

Ved utmålingen må det sees hen til den samlede reaksjonen i form av straff og inndragning. Etter lagmannsrettens syn står ikke da den straff tingretten har fastsatt i noe åpenbart misforhold til de straffbare handlinger, jf straffeprosessloven § 344. Tingretten anses å ha tatt tilstrekkelig hensyn til tilståelsen ved straffutmålingen.

Anken blir etter dette å forkaste.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

Anken forkastes.

Siste endringer
  • Ny: LA-2015-56 Straffutmåling for falsk forklaring om identitet. Oppholdstillatelse og statsborgerskap. Irak/Jordan. (18.03.2015)

    Agder lagmannsrett opprettholdt tingrettens dom på fengsel i seks måneder og inndragning av kr. 35.000,- for falsk forklaring om identitet. Utlendingen hadde oppgitt en falsk identitet til norske myndigheter som han beholdt i 11-12 år. Dette ble oppdaget i forbindelse med en henvendelse til jordanske myndigheter.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo