Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2007-127192
Dokumentdato : 29.08.2007

Kjæremål over fengsling etter utlendingsloven §41 femte ledd, jf åttende ledd

Siktede ankom til Norge fra Kosovo, via Italia, med falske identifikasjonspapirer. Han forsøkte å stikke av fra politiet ved politiets kontroll av hans papirer. Hans korrekte identitet ble klarlagt et par uker senere og han søkte om asyl i Norge. Tingretten kom til at fengsling etter utlendingsloven §41 femte ledd, jf åttende ledd var nødvendig for å sikre et sannsynlig vedtak om uttransportering fra Norge. Fengsling ble fastsatt for to uker. Sikrede hadde ingen annen tilknytning til Norge enn asylsøknaden. Sikredes familie var fortsatt i Kosovo. Lagmannsretten var enig og forkastet sikredes kjæremål over fengslingen.
A, født *.*.1973, ble av politiet den 24. august 2007 fremstilt for Drammen tingrett med begjæring om varetektsfengsling i inntil to uker i medhold av utlendingsloven §41 femte ledd, jf åttende ledd, jf straffeprosessloven §170a. Siktede ankom fra Kosovo via Italia til Norge 26. juli 2007 med falske identifikasjonspapirer og har senere søkt asyl i Norge. Siktedes familie er fortsatt i Kosovo.

       Tingretten tok begjæringen om fengsling til følge ved kjennelse av 24. august 2007 og fastsatte fengslingsfristen til 7. september 2007 .

       Siktede har påkjært kjennelsen, og hans forsvarer har inngitt støtteskriv av 27. august 2007.

       Politiet er kjent med kjæremålet og støtteskrivet.

       Lagmannsretten bemerker:

       Siktede ble først fengslet frem til 17. august 2007 ved Drammen tingretts kjennelse av 3. august 2007 i medhold av utlendingsloven §37 sjette ledd. Ved Drammen tingretts kjennelse av 17. august 2007, ble fengslingsfristen forlenget til 24. august 2007. Siktede påkjærte kjennelsen til Borgarting lagmannsrett som løslot siktede i kjennelse av 23. august 2007. Lagmannsretten løslot siktede med den begrunnelse at det var overveiende sannsynlig at siktede på det tidspunkt oppga korrekt identitet og at vilkåret om skjellig grunn til mistanke ikke lenger var oppfylt. Lagmannsretten uttalte samtidig i sin kjennelse at dersom « det er truffet vedtak som aktualiserer uttransportering eller slikt vedtak er nært forestående, vil det på nærmere vilkår kunne være grunnlag for fengsling etter utlendingsloven §41 femte ledd ».

       Samme dag som siktede ble løslatt ved lagmannsrettens kjennelse av 23. august 2007, ble det utstedt ny pågripelsesbeslutning. Siktede ble derfor sittende i varetekt på Trandum utlendingsinternat frem til han med hjemmel i utlendingsloven §41 femte ledd, jf åttende ledd ble fremstilt for fengsling fredag 24. august 2007 ved Drammen tingrett slik som nevnt ovenfor.

       Siktedes søknad om asyl i Norge er for tiden til behandling ved UDI. I likhet med tingretten legger lagmannsretten til grunn at det ikke er sannsynlig at siktede vil bli innvilget asyl i Norge. Det må derfor forventes avslag på hans asylsøknad. Lagmannsretten legger til grunn at situasjonen i Kosovo for tiden er slik at personer derfra vanligvis ikke blir innvilget asyl i Norge. Ut fra siktedes forklaring synes det ikke å foreligge slike særlige forhold som tilsier at asyl her i landet vil bli innvilget.

       Siktede er siktet for overtredelse av straffeloven §182. Fengslingen som er fastsatt av Drammen tingrett 24. august 2007 er imidlertid begrunnet i unndragelsesfare dersom asylsøknaden ikke blir innvilget, jf utlendingsloven §41 femte ledd.

       Tingretten har lagt til grunn at det er skjellig grunn til å frykte at sikrede vil unndra seg iverksettelse av et antatt negativt utfall av asylsøknaden. Tingretten fremhever at siktede har forsøkt å stikke av fra norske myndigheter og at han ble pågrepet etter en biljakt 31. juli 2007. Han oppga falsk identitet til myndighetene og asylsøknaden hans ble først fremmet etter at han hadde sittet to uker i varetekt på bakgrunn av oppgitt falsk identitet. Siktedes riktige identitet ble klarlagt i rettsmøte i Drammen tingrett den 3. august 2007. Etter tingrettens oppfatning har siktede på denne måten vist en adferd overfor norske myndigheter som gir skjellig grunn til å frykte at han ikke vil respektere et avslag på sin asylsøknad.

       Lagmannsretten slutter seg til tingrettens begrunnelse og finner etter omstendighetene at fengsling er nødvendig for å sikre iverksetting av vedtak om uttransportering fra landet, jf utlendingsloven §41 femte ledd, jf åttende ledd. Lagmannsretten legger til grunn at det er overveiende sannsynlig at det blir truffet vedtak som innebærer at siktede må forlate landet.

       Utlendingsloven §41 sjuende ledd er vurdert og lagmannsretten finner ikke at fengslingen i dette tilfellet representerer et uforholdsmessig inngrep, jf straffeprosessloven §170a. Retten legger vekt på at siktede ikke har noen tilknytning til Norge ut over hans asylsøknad. Siktede er således uten lovlig arbeid og bopel i Norge. Meldeplikt eller andre alternativer til fengsling anses etter omstendighetene i saken som utilstrekkelige.

       Siktedes kjæremål må etter dette forkastes.

       Kjennelsen er enstemmig.

Slutning:

       Kjæremålet forkastes.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo