Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Red. anm.: Avgjørelsen er rettskraftig (anke til Høyesterett innkom etter uttransportering, og ble derfor hevet).

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2016-191958
Dokumentdato : 02.12.2016

Mindreårig Asylsøker. Fengsling. Alder. Aldersundersøkelse. Unndragelsesfare.

Tingretten hadde - under henvisning til at det var unndragelsesfare, jf. utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b - fengslet en afghansk ung mann, som hevdet at han var umyndig. Lagmannsrettens flertall fant det ikke sannsynliggjort at utlendingen var over 18 år, og fant det ikke tvingende nødvendig å holde ham fengslet. Flertallet la herunder vekt på den usikkerhet som knytter seg til aldersundersøkelsen, hvilke feilmarginer som legges inn ved bedømmelsen av alderen og at det var andre holdepunkter for at utlendingen var umyndig. Mindretallet anså det sannsynlig at han var over 18 år, og fant at det var unndragelsesfare. Lagmannsretten kom til at klageren skulle løslates.

A ble av politiet den 17. november 2016 framstilt for Oslo tingrett med begjæring om fengsling i medhold av utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b. Tingretten tok begjæringen til følge ved kjennelse 17. november 2016 og fastsatte fengslingsfristen til 8. desember 2016.

Framstilte har anket kjennelsen, og prosessfullmektigen har inngitt støtteskriv 28. november 2016. Politiet er kjent med anken og støtteskrivet, og har inngitt tilsvar 30. november 2016 med kopi til prosessfullmektigen.

Lagmannsretten har ved bedømmelsen av saken delt seg i et flertall og et mindretall.

Lagmannsrettens flertall, lagdommerne Aasgaard og Høgetveit, bemerker:

Etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b kan en utlending pågripes og fengsles når det er konkrete holdepunkter for å anta at han vil unndra seg iverksettingen av vedtak som innebærer at han plikter å forlate riket. Det følger av utlendingsloven § 106 tredje ledd at reglene i straffeprosessloven §§ 174 - 191 gjelder så langt de passer.

Straffeprosessloven § 184 andre ledd andre punktum lyder slik:

Personer under 18 år skal ikke fengsles hvis det ikke er tvingende nødvendig.

Av utlendingsloven § 106 tredje ledd andre punktum framgår at utlending som er pågrepet skal framstilles snarest mulig, og senest den tredje dagen etter pågripelsen, hvis politiet vil beholde ham. Ved lovendring 12. desember 2014 nr 70 fikk utlendingsloven § 106 et nytt fjerde ledd, der det framgår at framstilling må skje snarest mulig, og senest dagen etter pågripelsen, hvis den pågrepne er under 18 år. I lovforarbeidene - Prop 112 L (2013-2014) side 9 - heter det blant annet:

Departementet bemerker at mindreårige (enslige eller - mer praktisk - i følge med sin familie) i all hovedsak pågripes nokså umiddelbart før uttransportering, og løslates dersom denne ikke gjennomføres som planlagt. Det er derfor grunn til å anta at pågripelsen i de aller fleste tilfeller vil være så kortvarig at det uansett ikke er aktuelt å fremstille for fengsling. Departementet viser for øvrig til omtalen av frihetsberøvelse av mindreårige i Meld. St.27 (2011-2012) Barn på flukt s. 89, hvor det blant annet fremgår følgende:

«Barn skal som hovedregel ikke pågripes og plasseres på utlendingsinternatet i mer enn 24 timer. Juridisk avdeling i Politiets utlendingsenhet skal alltid underrettes når det er spørsmål om å plassere et barn på internatet. Varslingsplikten gjelder både for enslige, mindreårige asylsøkere og for barn som kommer sammen med sine foreldre».

Det er uenighet om hvorvidt A er over eller under 18 år gammel.

I støtteskrivet bemerker advokat Henjum under henvisning til blant annet LB-2015-128962 at det må antas at det kreves sannsynlighetsovervekt for at en person skal regnes som over 18 år i fengslingssammenheng. Lagmannsretten har i flere andre saker lagt det samme til grunn, og flertallet gjør det også i denne saken, jf også Rt-2004-1561, men beviskravet får ikke avgjørende betydning.

A kom til Norge 21. januar 2016. Han oppga at han var født 0.0.2000. A hadde ingen ID-dokumenter med seg.

I skjemaet for ankomstregistrering er det krysset av for nei i rubrikk om merknad for åpenbart avvik fra oppgitt alder (dok 05,01).

Om saksbehandlerens vurdering av søkerens alder heter det i politiasylregistreringsrapporten:

Søker har et forholdsvis ungdommelig ansikt. Det viser noen ungdommelige trekk når han prater. Ellers ser ansiktet voksent ut. Søker har begynnende skjeggvekst. Hender/armer har en god del mørke kroppshår. Søkers kroppsfasong kan tyde på at han ikke er helt utvokst. Søker opptrer forsiktig med høflig. Etter min vurdering er det mest sannsynlig at du er mindreårig, selv om det er vanskelig å anslå om du er over eller under 18 år.

As representant fant det sannsynlig at han kunne være mellom 16 og 17 år.

BarneSak as gjorde 2. mars 2016 en aldersvurdering av A (dok 05,03). Han ble vurdert å være ca 20 år. Det kunne ikke utelukkes at han var yngre enn 18 år, men det ble ansett svært lite sannsynlig. BarneSak as utelukket at A var yngre enn 16 år, og utelukket oppgitt alder på 16 år og 2 måneder.

Saksbehandler i UDI som hadde asylintervjuet 7. juli 2016, skrev følgende om sin vurdering av As alder (dok 05,02):

Jeg synes det er veldig vanskelig å vurdere om du er under eller over 18 år gammel.

Ut i fra utseendet ditt og oppførselen din synes jeg begge deler er like sannsynlig. Du er lav og har en spedbygd kropp, noe som kan tilsi at du er under 18 år. Samtidig synes jeg at du har et voksent ansikt, du har skjegg og mørk hårvekst på armene.

Videre har jeg merket meg at du har litt problemer med å svare på spørsmålene mine, og at du i liten grad evner å reflektere over det jeg spør deg om. På den ene siden kan dette tilsi at du er under 18 år. På den andre siden så vet jeg at du ikke har gått på skole og dette vil også være med på å påvirke hvordan du svarer og reflekterer. For øvrig synes jeg du oppfører deg konsentrert og er veldig tilstede under hele intervjuet. På bakgrunn av momentene over er jeg i tvil om din alder og mener det er vanskelig å vurdere om du er under eller over 18 år.

As verge, som var med under intervjuet, vurderte alderen slik:

Jeg stiller meg uenig i konklusjonen til aldersundersøkelsen. Når jeg har lært deg å kjenne så ser jeg en mye mer barnslig side en det som kommer gjennom ved første inntrykk. Du er liten av vekst og jeg synes du har et barnslig uttrykk i ansiktet. Min vurdering vil være at du er mellom 16-17 år, noe som for øvrig stemmer med det du sier.

I vedtaket 14. juli 2016 skrev UDI blant annet følgende om sin vurdering av As alder (dok 05,04):

... Når UDI vurderer hva som er din mest sannsynlige alder, gjør vi en helhetsvurdering av undersøkelsene og opplysningene i saken. Vi kan legge vekt på opplysninger du har gitt til norske eller andre lands utlendingsmyndigheter, aldersundersøkelser, observasjoner og vurderinger fra politiet, UDI og andre personer som har vurdert din alder.

Hvis en person som oppgir å være mindreårig skal vurderes som voksen, må det være klar sannsynlighetsovervekt for at personen er eldre enn 18 år.

Det ble foretatt en alderundersøkelse av deg 15.03.2016. Det ble foretatt en medisinsk undersøkelse av tennene dine og det ble tatt røntgen av hånden din. Det er samsvar mellom undersøkelsene. Etter en samlet vurdering fastslår undersøkelsen at du vurderes å være ca. 20 år gammel. Din oppgitte alder på 16 år og 2 måneder kan utelukkes. Videre så finner man det svært lite sannsynlig at du er under 18 år. Denne aldersundersøkelsen gir UDI god grunn til å tvile på din oppgitte alder på 16 år og to måneder.

Vi har merket oss at du forteller under asylintervjuet at du mistet din tazkera på sjøen på vei til Norge, og at denne tazkeraen inneholdt opplysninger om din alder som tilsier at du er 16 år gammel per dags dato. UDI er kjent med at enkelte dokumenter i Afghanistan kan skaffes til veie på uriktig vis eller på riktig vis med uriktig informasjon. Da dokumenter i Afghanistan er ansett for å ha svært lav notoritet, og du i tillegg ikke kan fremlegge dette dokumentet, legger vi ikke vekt på opplysningene i din tazkera.

UDI har videre merket seg at det ligger uttalelse om alderen din fra politiet. I uttalelsen fremkommer det at politiet vurderer at du mest sannsynlig er mindreårig, men også at det er vanskelig å anslå om du er over eller under 18 år. Politiet baserer denne vurderingen på at du har et forholdsvis ungdommelig ansikt. Det viser noen ungdommelige trekk når du prater, ellers ser ansiktet voksent ut. Videre opplyser politiet at du har begynnende skjeggvekst, hender/armer har en god del mørke kroppshår, og at kroppsfasongen din kan tyde på at du ikke er helt utvokst. Du opptrer forsiktig og høflig. Videre har også intervjuer gjort en vurdering av din alder der det konkluderes med at det er vanskelig å skulle konkludere hvorvidt du er under eller over 18 år gammel. Ut i fra utseendet ditt og oppførselen din synes intervjuer begge deler er like sannsynlig. Du er lav og har en spedbygd kropp, noe som kan tilsi at du er under 18 år. Samtidig synes intervjuer at du har et voksent ansikt, du har skjegg og mørk hårvekst på armene. Videre har intervjuer merket seg at du har litt problemer med å svare på spørsmålene, og at du i liten grad evner å reflektere over det du blir spurt om. På den ene siden kan dette tilsi at du er under 18 år. På den andre siden så vet intervjuer at du ikke har gått på skole og dette vil også være med på å påvirke hvordan du svarer og reflekterer. For øvrig synes intervjuer du oppfører deg konsentrert og er veldig til stede under hele intervjuet. På bakgrunn av momentene over er intervjuer i tvil om din alder og mener det er vanskelig å vurdere om du er under eller over 18 år. Vergen din fikk også anledning til å uttale seg om din alder både under politiregistreringen og under intervjuer. Det fremkommer at han stiller seg uenig i konklusjonen til aldersundersøkelsen. Han sier at når han har lært deg å kjenne har han sett en mye mer barnslig side en det som kommer gjennom ved første inntrykk. Han sier du er liten av vekst og synes du har et barnslig uttrykk i ansiktet. Hans vurdering vil være at du er mellom 16-17 år, noe som for øvrig stemmer med det du sier.

UDI mener du ikke har sannsynliggjort i tilstrekkelig grad at du er født i 2000. Du forteller under asylintervjuet hos UDI at du fikk høre fødselsdatoen fra din mor og far da du var liten. Du forteller at du var 16 år gammel når du sluttet i jobben din og reiste ut av Afghanistan. Videre opplyser du at du brukte ca en måned på reisen. Du ankom Norge 22.01.2016. Ut i fra dine egne opplysninger tilsier dette at du var 16 år 22.12.2015. Dette stemmer således ikke over ens med din oppgitte fødselsdato 0.0.2000. Foruten om dette ser du ikke ut til å ha et bevisst forhold til tid og alder. Du har problemer med å svare på hvor gammel du var når konkrete hendelser inntraff og når disse hendelsene fant sted. Videre vet du ikke hvor gammel søsknene dine er og du forteller at du bare har opplyst en alder på dem til politiet.

UDI skal fastsette den alderen som er mest sannsynlig. UDI mener at momentene ovenfor viser at det er vesentlig tvil om din oppgitte alder på 16 år og at denne alderen ikke er sannsynlig. Vi har sett hen til alle opplysningene i saken og etter en konkret helhetsvurdering, der aldersundersøkelsen er tillagt særlig vekt, legger UDI til grunn at du ikke har opplyst riktig alder til norske myndigheter og at du ikke er mindreårig.

Etter en vurdering av de ovennevnte momenter setter vi din alder til 18 år.

Fra UNEs vurdering av As identitet i vedtaket 13. nov 2016 gjengis (dok 05,06):

UNE er kjent med de faglige diskusjonene knyttet til aldersundersøkelsers generelle kvalitet. UNE viser til at aldersundersøkelsene vanligvis består av både en tannundersøkelse, hvor flere ulike metoder tas i bruk, i tillegg til en håndrotundersøkelse. Når de to undersøkelsene er foretatt, vil det bli foretatt en analyse av delresultatene, hvor man også tar hensyn til feilmarginer. På grunnlag av dette gir den sakkyndige en medisinsk uttalelse av hva som antas er korrekt alder. Når UNE vurderer klagerens alder vil resultatet fra aldersundersøkelsen være viktig, men også opplysninger fra klageren og andre opplysninger i saken vil inngå i vurderingen.

Klagerens alder ble på undersøkelsestidspunktet, 15.03.2016, vurdert til å være ca. 20 år. Det kunne ikke utelukkes at klageren var under 18 år, men dette var svært lite sannsynlig. Den oppgitte fødselsdato kunne utelukkes.

UNE har merket seg at vergen har opplyst at han tror at klageren kan være 16-17 år, og at intervjuer hos både PU og UDI synes det er vanskelig å si om klageren er under eller over 18 år.

UNE har også merket seg at klageren har fremlagt kopi av sin tazkera. Dokumentets ekthet kan ikke undersøkes da dette er en kopi. Afghanske dokumenter har ellers generelt lav notoritet. Det betyr at dokumentene ikke er pålitelige da rutinene rundt utarbeidelse, utstedelse og kontroll ikke er tilfredsstillende. Bestikkelser, korrupsjon og illegal produksjon av ulike typer dokumentasjon er svært utbredt i Afghanistan. I temanotat av 01.03.2016 «Afghanistan: Tazkera, pass og andre ID-dokumenter» fra Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) opplyses det at «Dokumenter utstedt av rette myndighet kan inneholde både riktige og uriktige opplysninger, og det er enkelt å skaffe til veie ID-dokumenter med uriktige opplysninger utstedt av rett myndighet. Det er også et stort marked for forfalskede dokumenter i Afghanistan.» Disse forholdene tilsier at afghanske dokumenter ikke kan tillegges avgjørende vekt i spørsmål om identitet.

UNE legger, i likhet med UDI, til grunn at klageren har gitt feilaktige aldersopplysninger til norske myndigheter. Dette må også sees i sammenheng med at UNE mener klageren heller ikke har gitt en troverdig forklaring på sitt anførte beskyttelsesbehov.

Advokat Henjum har i støtteskrivet lagt fram følgende udaterte og ikke undertegnede «[a]ldersuttalelse» om A fra Thomas Bergøy Johansen:

Min vurdering er at han er mellom 16 og 17 år. Han kan ved første møte virke noe eldre da han er vant til å klare seg selv og ønsker å fremstå som «tøff», men min erfaring er at han viser en mer barnslig side når man blir bedre kjent med ham. [initialer] er også liten av vekst og etter min mening ikke fylt utvokst fysisk.

Jeg var hans representant fra 22.01.16 til 05.07.16. Jeg var med på asylregistreringen hos PU 22.01.16, har besøkt han flere ganger på mottak og var også med på asylintervjuet 07.07.16.

Flertallet er usikker på hva [initialer] betyr, og om aldersuttalelsen faktisk gjelder A.

Guro Fikseth, som ifølge sin aldersuttalelse 23. november 2016 om A var oppnevnt representant for ham fram til avslag på asylsøknaden forelå, vurderte hans oppgitte alder som «meget sannsynlig». Hun stilte seg «sterkt uenig» i alderstesten. Basert på sine fysiske observasjoner, som hun redegjorde nærmere for, skrev hun at han «ser yngre ut enn flere andre gutter i alder 16-17 år». Hun redegjorde også for sine «[kognitive og psyko-sosiale observasjoner, adferd og reaksjonsmønster», og ga uttrykk for at hun - på bakgrunn av hans adferd og evne til å forstå - var «mye yngre» enn 16 år.

Endelig har advokat Henjum lagt fram en udatert uttalelse fra Else Bakkehaug, som er faglærer på VIO-skole. Hun skrev at A oppførte seg veldig barnslig og umodent, og at de to faglærerne som «var nær han kvar dag», sa at han «umuleg [kunne] vere ein dag over 16». Dette ble begrunnet både med hvordan han framsto fysisk og med hans væremåte.

Som det framgår foran bygget UDI og UNE ved bedømmelsen av As alder blant annet på aldersundersøkelse fortatt av BarneSak as.

UNE redegjorde kort for hva aldersundersøkelsen vanligvis består av og at det - etter tannundersøkelsen og håndrotundersøkelsen - vil «bli foretatt en analyse av delresultatene, hvor man også tar hensyn til feilmarginer».

Ut over dette har flertallet bare generell kunnskap om aldersundersøkelsen basert på medieomtale, herunder det materialet advokat Henjum har lagt fram i støtteskrivet. Flertallet forstår det slik at tannundersøkelse med røntgenundersøkelse gjøres på Tannlegehøyskolen og at Unilabs gjør en røntgenundersøkelse av utlendingens hånd for å bedømme skjelettets modning. Undersøkelsene suppleres av enkle helseopplysninger. Deretter er det BarneSak as ved Jens Grøgaard som gjør den sammenfattende vurdering av undersøkelsene og av utlendingens alder. Grøgaard er etter det opplyste pensjonist, men var tidligere professor i barnemedisin ved Ullevål universitetssykehus.

Som UNE er inne på har det gjennom lang tid og fra flere hold - både i Norge og andre land - vært reist kritikk mot aldersundersøkelsen. Begrunnelsen er at metodene som benyttes er lite vitenskapelige og at det knytter seg stor usikkerhet til de undersøkelsene som gjøres og de konklusjoner som trekkes på grunnlag av dem.

Ved vurdering av skjelettets modning sammenligner man røntgenbilder av venstre hånd med referansebilder som representerer gjennomsnittlig skjelettmodning ved ulike aldre. Vekstsonene er ifølge referansebildene hos gjennomsnittet lukket ved 18 år hos jenter og ved 19 år hos gutter. Skjelettet anses da ferdig utvokst. Studier viser imidlertid at skjelettet modnes i ulikt tempo mellom ulike etniske grupper. Enkelte studier tilsier at en gutt med fullt modnet håndskjelett kan være mellom 14 og 22 år. Skjelettundersøkelsen er så usikker at blant andre Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, Rådet for legeetikk, Norsk barnelegeforening, Norsk barnerøntgenforening og Den europeiske legeforeningen fraråder bruk av metoden for aldersbestemmelse. Allerede i 2010 konkluderte sentralstyret i Den norske legeforening med at leger ikke bør delta i dette arbeidet, blant annet fordi metoden ikke er nøyaktig nok til formålet. Også tannundersøkelsen er omstridt og beheftet med svakheter, jf den dokumentasjonen som er lagt fram i støtteskrivet. Til dette kommer at det bare er én person hos BarneSak as som gjør den samlede aldersvurderingen for UDI.

Domstolene skal kontrollere om vilkårene for fengsling er oppfylt. Flertallet finner det vanskelig å prøve om utlendingsmyndighetene har bedømt As alder riktig. Dokumentasjonen for selve aldersundersøkelsen i foreliggende sak er - som i andre saker - meget knapp. Det er uklart for flertallet hvilke feilmarginer som legges inn når alderen vurderes, og om det er BarneSak as og/eller utlendingsmyndighetene som gjør det.

Flertallet har merket seg at UDI ved gjengivelsen av aldersundersøkelsen - i motsetning til UNE - ikke nevnte at BarneSak as ikke kunne utelukke at A var yngre enn 18 år. UDIs konklusjon om at A ikke var mindreårig ble trukket «etter en konkret helhetsvurdering, der aldersundersøkelsen er tillagt særlig vekt». UNE har ikke tatt avstand fra dette.

Som det framgår foran, har flere personer som over kortere eller lengre tid har hatt med A å gjøre etter at han kom til Norge, enten vært usikre på om han har oppgitt riktig alder eller de har gitt tydelig uttrykk for at de bedømmer hans alder som mye lavere enn aldersundersøkelsen tilsier.

Flertallet har merket seg at As opplysninger om egen alder ikke har vært helt konsistente, og at det også knytter seg usikkerhet til riktigheten av en del andre opplysninger han har gitt. Sentralt i fengslingsspørsmålet er imidlertid om han er 18 år eller yngre. Med den usikkerhet som knytter seg til aldersundersøkelsen og hvilke slutninger det er grunnlag for å trekke av tann- og håndrotundersøkelsene, kombinert med manglende opplysninger om hvor stor feilmargin som legges inn ved bedømmelsen av dem og hvem som legger inn disse marginene, finner flertallet det etter en samlet vurdering ikke sannsynliggjort at A er over 18 år.

A ble pågrepet 15. november 2016 og satt inn på politiets utlendingsinternat på Trandum. Han ble framstilt for fengsling 17. november 2016, altså én dag etter fristen i utlendingsloven § 106 fjerde ledd. Han har også vært fengslet mye lenger enn 24 timer, som etter hovedregelen som er angitt i Meld St 27 (2011-2012) er det maksimale.

Flertallet kan ikke se at det er «tvingende nødvendig» å holde A fengslet. Det er ingen holdepunkter i fengslingsbegjæringen for at han fram til nå har forlatt mottak han har bodd på. De øvrige momentene som tingretten har lagt vekt på ved konklusjonen om at det er unndragelsesfare, er etter flertallets syn ikke tilstrekkelig til å holde ham fengslet.

Flertallet legger ikke vekt på at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 21. november 2016 (LB-2016-186297) ble forkastet av Høyesteretts ankeutvalg (HR-2016-2408-U), jf påtalemyndighetens henvisning til denne. For det første fant lagmannsretten at utlendingen med klar sannsynlighetsovervekt var eldre enn 18 år. For det andre prøvde ankeutvalget bare lagmannsrettens saksbehandling og lovtolking.

På denne bakgrunn skal A løslates.

Lagmannsrettens mindretall, lagdommer Samuelson, bemerker:

Som flertallet konstaterer, kan en utlending etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b pågripes og fengsles når det er konkrete holdepunkter for å anta at han vil unndra seg iverksettingen av vedtak som innebærer at han plikter å forlate riket.

Videre er mindretallet enig med flertallet i at det er krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt for at en person skal regnes som over 18 år i fengslingssammenheng.

Flertallet har kommet til at det ikke er sannsynliggjort at A er over 18 år, særlig under henvisning til den usikkerhet som knytter seg til aldersundersøkelsen og hvilke slutninger det er grunnlag for å trekke av denne, kombinert med manglende opplysninger om hvor stor feilmargin som legges inn. Mindretallet ser annerledes på dette spørsmålet.

Mindretallet bemerker at det fremgår av aldersundersøkelsen fra BarneSaks as av 2. mars 2016, omtalt foran, at A ble vurdert til å være ca. 20 år. Det kunne ikke utelukkes at han var yngre enn 18 år, men det ble ansett svært lite sannsynlig. BarneSak as utelukket at A var yngre enn 16 år, og utelukket oppgitt alder på 16 år og 2 måneder.

Mindretallet bemerker at selv om det har vært reist kritikk mot aldersundersøkelsen fra flere hold og undersøkelsen ikke er uten faglige usikkerhetsfaktorer, er den bygget på objektive begrunnede kriterier. Slik mindretallet ser det, må aldersundersøkelsen tillegges større vekt enn forskjellige personers uttalelser om alder basert på samtaler og visuelt inntrykk av fremstilte.

I denne saken fremgår det at flere personer som har hatt med A å gjøre etter at han kom til Norge, har vært usikre på om han har oppgitt riktig alder, og i tvil om han er over eller under 18 år. Saksbehandleren i PU konkluderte med at det er vanskelig å anslå om han er over eller under 18 år, og saksbehandleren i UDI sier det samme. A har selv ikke vært konsistent hva gjelder opplysninger om egen alder, og det er usikkerhet omkring troverdigheten av andre opplysninger han har gitt.

Etter en totalvurdering er mindretallet kommet til at det er sannsynlighetsovervekt for at A er over 18 år og legger dette til grunn ved behandlingen av fengslingsbegjæringen.

Mindretallet finner at det foreligger konkrete holdepunkter for at A vil unndra seg UNEs vedtak om avslag på asyl. Det vises til tingrettens vurdering av dette som mindretallet slutter seg til.

Anførslene i støtteskrivet fra prosessfullmektigen medfører ikke at unndragelsesfaren er svekket.

Fengslingsalternativer er ikke anvendelige på grunn av unndragelsesfaren.

Videre finner mindretallet at fengsling er tilstrekkelig begrunnet og ikke noe uforholdsmessig inngrep overfor fremstilte, jf. utlendingsloven § 99. Det vises også her til tingrettens vurdering, som lagmannsretten er enig i. Etter det opplyste er uttransport planlagt til 3. desember 2016.

I samsvar med flertallets syn løslates A.

Kjennelsen er avsagt med den dissens som fremgår foran.

Slutning

A løslates.

Siste endringer
  • Ny: LB-2016-191958 Mindreårig Asylsøker. Fengsling. Alder. Aldersundersøkelse. Unndragelsesfare. (10.01.2017)

    Tingretten hadde - under henvisning til at det var unndragelsesfare, jf. utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b - fengslet en afghansk ung mann, som hevdet at han var umyndig. Lagmannsrettens flertall fant det ikke sannsynliggjort at utlendingen var over 18 år, og fant det ikke tvingende nødvendig å holde ham fengslet. Flertallet la herunder vekt på den usikkerhet som knytter seg til aldersundersøkelsen, hvilke feilmarginer som legges inn ved bedømmelsen av alderen og at det var andre holdepunkter for at utlendingen var umyndig. Mindretallet anså det sannsynlig at han var over 18 år, og fant at det var unndragelsesfare. Lagmannsretten kom til at klageren skulle løslates.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo