Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 23, 2014
 • Instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet om å fortsette å behandle asylsøknader fra personer som har kommet til Norge via Bulgaria etter utl. § 32 første ledd bokstav b. De gir ikke tilslutning til at enkelte grupper på generelt grunnlag unntas fra Dublinprosedyren, men UDI må vurdere hver sak individuelt om det er i tråd med regelverket å overføre asylsøkeren til Bulgaria. Erstatter 2014-001-GI.

 • Erstattes av:  GI-06/2014 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria

  Instruksen er opphevet og erstattet.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett om gyldigheten av et vedtak om utvisning av en mann fra Somalia som kom til Norge da han var 13 år gammel. Mannen hadde begått en rekke straffbare forhold over mange år. Utvisning var ikke uforholdsmessig overfor ham eller hans to barn som bodde i Norge, jf. utl. § 70. Utlendingsnemndas vedtak om utvisning var derfor gyldig.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett om gyldigheten av et vedtak om avslag på beskyttelse for et ektepar fra Afghanistan. Spørsmålet var om ekteparets asylforklaring var tilstrekkelig sannsynliggjort. Lagmannsretten kom til at selv om det kunne settes spørsmålstegn ved flere elementer i asylhistorien, var den "noenlunde sannsynlig" og skulle derfor vært lagt til grunn. Utlendingsnemndas vedtak var derfor ugyldig.

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har sendt på høring et forslag om å innføre et forbud mot bruk av barn som tolk. BLD foreslår å regulere dette forbudet i forvaltningsloven i en ny bestemmelse. Forslaget er basert på kartlegginger om at barn blir brukt som tolker i offentlig sektor, og Barneombudets bekymring rundt dette. Et forbud mot bruk av barn som tolk er begrunnet i hensynet til barnets beste.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo