Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 38, 2014
 • UDI har svart på høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag til endringer i utlendingsforskriften om arbeidsinnvandring. Departementet foreslår noen mindre forskriftsendringer knyttet til oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum, utlendinger som jobber på kontinentalsokkelen og oppholdstillatelse for selvstendige næringsdrivende. Formålet er å For å tilrettelegge for en stadig mer smidig og effektiv rekruttering av arbeidskraft. UDI er positive til forslagene, men har enkelte kommentarer og forslag til presisering.

 • UDI har svart på høringen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som foreslår å innføre et forbud mot bruk av barn som tolk. UDI støtter forslaget og mener det vil være positivt med en generell og overordnet bestemmelse i forvaltningsloven om forbud mot bruk av mindreårige som tolk. Et slikt forbud er for øvrig allerede etablert praksis i UDI.

 • Håndbokens vedlegg 22 National entires in the "comments" section of the visa sticker er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 16. september 2014.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om avslaget på asylsøknaden til en tamilsk familie fra Sri Lanka var gyldig. Søkerne hadde endret forklaring underveis i saksgangen, og lagmannsretten kom til at det ikke var noen plausibel grunn for endringene i forklaringen. Det ble derfor lagt til grunn at UNE hadde bygget på riktig faktum. Retten fant heller ikke at det var fare ved retur til hjemlandet som følge av tilknytning til LTTE, slik at vilkårene for vern heller ikke var oppfylt.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om ekteskapet mellom en palestinsk mann og en norsk kvinne var inngått med formål om å oppnå oppholdstillatelse for mannen. Den store aldersforskjellen mellom partene, kvinnens to tidligere korte ekteskap med utenlandske menn og omstendighetene rundt ekteskapsinngåelsen ble vurdert. Selv om det var forhold som satt ekteskapsinngåelsen i et mistenkelig lys, fant lagmannsretten etter en konkret helhetsvurdering at det ikke var sannsynliggjort at ønsket om opphold var hovedformålet med ekteskapsinngåelsen. UNEs vedtak var derfor ugyldig.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om en iransk mann hadde drevet med politisk virksomhet i Norge med det formål å oppnå oppholdstillatelse. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at dette ikke var tilfellet. Det ble pekt på at aktiviteten i Norge fremstod som en naturlig forlengelse av aktiviteten i hjemlandet Iran (« bro-tilfellet »). Det forhold at utlendingens aktivitet i Norge var av en annen karakter og mer intensiv enn hans aktivitet i Iran, måtte sees i lys av de meget forskjellige mulighetene til å drive politisk virksomhet i Norge og i Iran. Retten kommenterte også at hensyn til kontradiksjon kan tilsi at utlendingsmyndighetene bør forelegge utlendingens kommentarer til verifiseringsrapport for den som har verifisert, eller i det minste forklare hvorfor det er unødvendig å gjøre det.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo