Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 39, 2014
 • Håndbokens vedlegg 20 Specimen of Cards Issued by Foreign Ministries of The Member States Part II er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 19. september 2014. Endringen er meldt av Latvia.

 • UNHCR position on returns to North Kivu, South Kivu and adjacent areas in the Democratic Republic of Congo affected by on-going conflict and violence in the region er oppdatert 22. september 2014.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om en kvinne fra Tanzania giftet seg med en norsk statsborger (opprinnelig fra Tanzania) med det formål å oppnå oppholdstillatelse i Norge. Flertallet la vekt på at det hadde vært svært begrenset kontakt mellom ektefellene før ekteskapet ble inngått, og at de hadde mangelfulle kunnskaper om hverandre. Mannens ekteskapelige historie ble også kommentert. I likhet med tingretten kom lagmannsrettens flertall til at UNEs vedtak var gyldig.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om en mann fra Tsjetsjenia hadde fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon på sin identitet, slik at han kunne få fornyet oppholdstillatelsen etter utl. § 38. Retten kom til at den oppgitte identiteten ikke var sannsynliggjort, da den oppgitte årsaken til at han byttet navn etter at han fikk opphold i Norge var vanskelig å forstå. På spørsmålet om han var vernet mot retur til Russland, kom lagmannsretten til at han kunne bosette seg i andre deler av Russland enn Nord-Kaukasus. UNEs vedtak ble dermed opprettholdt som gyldig.

 • Vedlegget er oppdatert som følge av endringer i kodeverket.

 • Vedlegget er oppdatert som følge av nye kodeverksansvarlige.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om en tyrkisk mann fra Konya hadde giftet seg med en norsk kvinne med den hovedhensikt å få oppholdstillatelse i Norge. Retten kom til at ekteskapet ikke var reelt, og vektla bl.a. aldersforskjellen på 17 år, at kontakten mellom partene før de giftet seg var relativt begrenset, at mannen hadde tidligere immigrasjonshensikt til Norge, og at han hadde lange opphold hos sin fraskilte kone i Tyrkia når han var på besøk der. UNEs vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelse og utvisning ble derfor opprettholdt.

 • Håndbokens vedlegg 5 Information on national derogations from the visa requirements er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 22. september 2014.

 • Håndbokens vedlegg 15 Specimen of Member States' forms providing proof of sponsorship and/or private accommodation er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 23. september 2014. Endringen er meldt av Italia.

 • Håndbokens vedlegg 10 Table of recognition of the travel documents er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 23. september 2014.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo