Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 02, 2018
 • Saken gjaldt gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om å avslå oppholdstillatelse for to personer fra Kosovo etter den tidligere bestemmelsen i utlendingsforskriften § 6-2. Utlendingsnemnda hadde lagt til grunn at lønnstilbudene de to hadde mottatt fra arbeidsgiver ikke var reelle. Lagmannsretten fant at lønnstilbudene måtte ansees for å være reelle og kjente vedtakene ugyldige.

 • Saken gjaldt vedtak om utvisning av en mann som ankom Norge 16 år gammel. Utlendingen var dømt for oppbevaring av 2,6 kilo heroin og grovt heleri/hvitvasking av over 200 000 kroner. Lagmannsretten viste til alvoret av de straffbare handlingene, som innebar at utvisningen bare ville være uforholdsmessig om den førte til uvanlig store belastninger for utlendingens nærmeste familie. I henhold til praksis fra utlendingsmyndighetene skulle mannen ha fått varig innreiseforbud, men ble likevel kun utvist for fem år av hensyn til ektefelle og barn. Utvisningen var ikke uforholdsmessig overfor ham selv, hans ektefelle eller hans tre barn, jf. utlendingsloven § 70.

 • Rundskrivet er oppdatert med henvisning til Justis- og beredskapsdepartementets seneste rundskriv G-01/2017 om erstatningskrav mot staten.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt et regelverk for 2018 om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak. Formålet med ordningen er å bidra til at barn i mottak får en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak. Søknadsfristen er 15. februar 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo