Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 08, 2018
 • Departementet reviderte den 20. desember 2017 sin instruks til UDI som gjelder økonomi- og virksomhetsstyring. Den tidligere utgaven var fra 22. desember 2016.

 • Internmeldingen oppheves da den ikke lenger inneholder gjeldende regelverk eller prosessrutiner for anskaffelse av mottaksplasser.

 • Ny internmelding om organiseringen av arbeidet mot menneskehandel i UDI. Internmeldingen definerer ansvar og oppgaver til koordinatoren og fagnettverket i UDIs arbeid mot menneskehandel. Internmeldingen opphever og erstatter RS 2011-007V.

 • Erstattes av:  IM 2018-002 Organiseringen av arbeidet mot menneskehandel i UDI

  Opphevet som følge av ny internmelding.

 • Punkt 3 er endret for å tydeliggjøre at også personer som har fått endelig avslag fra UNE etter fylte 18 år, kan ha rett til å søke på nytt etter utlendingsforskriften § 8-8 a, dersom vilkårene etter denne bestemmelsen er oppfylt.

 • Utlendingsdirektoratet har besvart Arbeids- og sosialdepartementets høring med flere merknader. UDI mener at en avgrensing mot elever i videregående utdanning er hensiktsmessig, men bemerker at avgrensing mot personer som er faglærte vil føre til at masterstudenter som allerede har en bachelor må søke om tillatelse som faglært. UDI ønsker videre en avklaring på hvordan den reviderte praktikantbestemmelsen skal anvendes på arbeid innen gartneri- og jordbruksnæringene. Videre anser UDI at den foreslåtte ordlyden i utf. § 6-21 første ledd ikke er tilstrekkelig klar. UDI støtter i hovedsak forslagene til endringer i forskriften §§ 19-23 og 19-24, men påpeker at UDI legger til grunn at avgjørelser om oppholdskort er enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand.

 • Det er presisert under punkt 5 om uttransportering at dersom utlendingen er under utredning eller behandling for tuberkuløs sykdom (tuberkulose), så skal politiet kontakte UDI eller UNE, som skal vurdere om det skal settes en lengre utreisefrist, jf. utlendingsforskriften § 17-14.

 • Utlendingsforskriften § 1-1 er endret. Det er lagt til et nytt fjerde ledd om at utlendinger som er ansatt i en organisasjon som driver internasjonalt humanitært arbeid, er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse når de skal holde eller delta i møter, seminarer eller kurs som fremmer slikt arbeid, når oppdraget samlet ikke overstiger 14 dager i løpet av et kalenderår. Endringen trer i kraft 1. mars 2018.

 • Erstattes av:  IM 2018-002 Organiseringen av arbeidet mot menneskehandel i UDI

  Internmeldinger er opphevet som følge av ny internmelding.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo