Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 14, 2018
 • UDI er positive til forslagene, og mener det å tillate dobbelt statsborgerskap vil forenkle praktisering av regelverket betraktelig. UDI mottar årlig nær 20 000 søknader eller meldinger om norsk statsborgersap, og antar lovendringen i en overgangsfase kan bidra til langt større økning i antall søknader enn anslått i høringsnotatet. Økt saksmengde vil kunne løses kostnadseffektivt ved bruk av mer automatiserte saksbehandlingsløsninger. UDI foreslår at hele dagens § 26 i statsborgerloven oppheves og regler i dagens annet ledd flyttes til en ny bestemmelse heller enn at første ledd erstattes av annet ledd. Dette for å unngå sammenblanding i statistikk og kommunikasjon med publikum. UDI kommenterer også forslaget om vandels- og tilknytningskrav for å gjenerverve tapt statsborgerskap.

 • Bestemmelsen er opphevet av Justis- og beredskapsdepartementet fra 3. april 2018. Den var knyttet til en versjon av utlendingsloven § 28 femte ledd (internflukt), som ble endret 1. oktober 2016. Bestemmelsen hadde dermed ikke lenger et reelt innhold.

 • Vedleggene 7 og 8 til utlendingsforskriften er ajourført. Vedlegg 7 angir hvilke stater som har tiltrådt Overenskomst om flyktningesjømenn. Listen er ajourført i henhold til overenskomstens tekst. Vedlegg 8 angir hvilke stater som har tiltrådt ILO-konvensjon nr. 108 Seafarers' Identity Documents Convention av 1958 og nr. 185 Seafarers' Identity Documents Convention av 2003 (Revised). Listene er ajourført i henhold til siste års endringer.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften om bokravet for familieinnvandrere med rett til dagpenger. Endringene trer i kraft 15. juni 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo