Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 16, 2018
 • Midlertidig endring i utlendingsforskriften § 17-24 annet ledd gjelder asylsøkere som deltar i et integreringsfremende program, det vil si at søkeren har fått plass i integreringsmottak. Endringen innebærer at det ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som har fått plass i et integreringsmottak kan gjøres unntak fra vilkåret i § 17-24 første ledd om at søkeren må fremlegge godkjent reisedokument eller nasjonalt identitetskort. Vilkåret i utlendingsloven § 94 første ledd bokstav b om at det ikke må være tvil om søkerens identitet gjelder fortsatt i disse sakene. Endringen trer i kraft 14. mai 2018 og oppheves 14. mai 2021.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endringer i utlendingsforskriften § 17-24 annet ledd. Endringen gjelder asylsøkere som har fått plass i et integreringsmottak. Ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som har fått plass i et integreringsmottak kan utlendingsmyndighetene gjøre unntak fra vilkåret i § 17-24 første ledd om at søkeren må fremlegge godkjent reisedokument eller nasjonalt identitetskort. Vilkåret i utlendingsloven § 94 første ledd bokstav b om at det ikke må være tvil om søkerens identitet gjelder også i saker der det er grunnlag for å gjøre unntak fra kravet om dokumentert identitet. Denne midlertidige forskriftsendringen trer i kraft 14. mai 2018 og oppheves 14. mai 2021.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har etter praksisforeleggelse instruert UDI og politiet vedrørende grensen mellom bortvisning og utvisning av utlendinger som skal returneres til en annen Schengenstat hvor de har lovlig opphold. Selv om det ellers ville vært grunnlag for utvisning fordi det ikke er gitt særskilt utreisefrist, kan politiet eller UDI treffe vedtak om bortvisning uten at UDI også treffer vedtak om utvisning.

 • Flere bestemmelser i utlendingsloven er endret. § 48 er endret slik at det nå er et vilkår at begge parter er over 24 år ved innvilgelse av oppholdstillatelse med inntil seks måneders varighet til en søker som skal inngå ekteskap etter innreisen med en referanseperson. I § 84 b gir nytt tredje ledd politiet adgang til å anmode asylmottak og omsorgssenter om å utlevere nærmere angitte opplysninger om beboerne, uten hinder av taushetsplikt, hvis nødvendig. §§ 108 og 128 er endret med oppdaterte lovhenvisninger. I § 130 er det lagt til et nytt fjerde ledd som angir at Kongen kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted. Endringene trer i kraft 20. april 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo