Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 20, 2018
 • I utlendingsforskriften §§ 17-20a og 18-12a er begrepet fengsling erstattet med internering som følge av endret terminologi i utlendingsloven § 106.

 • Utlendingsloven §§ 66, 90 og 130 er oppdatert med riktig henvisning etter forskyvning i § 106. I tillegg gir § 92 nytt fjerde ledd nå en utlending som blir pågrepet eller internert, rett til ukontrollert samkvem med prosessfullmektig.

 • Flere av bestemmelsene i utlendingsloven kapittel 12 er endret, nye eller forskjøvet.

  • Bestemmelsene i §§ 99 (generelt om bruk av tvangsmidler), 103 (undersøkelse av utlendingens person, bolig eller lignende), 104 (beslag), 105, (meldeplikt og bestemt oppholdssted), 106 (vilkår for pågripelse og internering) og 107 (utlendingsinternat) er endret.
  • Bestemmelsene i §§ 99a (anke over kjennelser og beslutninger om tvangsmidler), 106 a (pågripelse og fengsling), 106b (internering) og 106c (særlige regler om pågripelse og internering av mindreårige) er nye.
  • Tidligere § 106a (fare for unndragelse) er uendret, men forskyves til § 106d.
 • Justis- og beredskapsdepartementet har laget et nytt rundskriv om myndighetsarrangert retur. Målet med ordningen er at enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov skal kunne gjenforenes med omsorgspersoner eller returnere til et annet forsvarlig omsorgstilbud i hjemlandet. Rundskrivet gir føringer for ordningen for myndighetsarrangert retur, ansvarsdeling og samarbeid mellom involverte organer og saksbehandling knyttet til ordningen.

 • Regelverket for tilskuddsordningen som forvaltes av Utlendingsdirektoratet ble fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6. april 2017, og gjelder for søknader i 2018. Regelverket erstatter 2016-01-27-JD.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut eit nytt rundskriv om ikraftsetjing av reglar om avvising av omgjeringsoppmodingar. Dei nye reglane blir inntatt i utlendingsforskrifta i ny § 16-14, som trer i kraft 1. juni 2018. Ny § 16-14 er retta mot UNE og er derfor ikkje bindande for UDI. Rundskrivet presiserar at lista med formkrav er uttømande, at vilkåret om kjend opphaldsstad ikkje inneber ei utvida undersøkingsplikt og at det skal gå fram av avgjerda kva som er grunnlaget for å nekte realitetshandsaming.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo