Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 21, 2018
 • En afghansk asylsøker ble utvist fra Norge for fem år, men kom tilbake etter ca. tre år, og påberopte seg et nytt asylgrunnlag. Han ble tiltalt og dømt for brudd på innreiseforbudet i tingretten og lagmannsretten. Flyktningkonvensjonen artikkel 31 nr. 1 fastsetter at en flyktning ikke kan straffes for ulovlig innreise til landet han søker asyl i, dersom visse vilkår er oppfylt. Ett av disse vilkårene er at flyktningen har "kommet direkte" fra et land hvor hans liv eller frihet er truet. Den aktuelle asylsøkeren hadde, som ledd i sin reise til Norge, oppholdt seg ca. én måned i Østerrike. Høyesterett kom til at dette oppholdet medførte at han ikke hadde "kommet direkte" fra et land hvor hans liv eller frihet var truet. Han kunne derfor straffes.

 • Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Utlendingsdirektoratet (UDI). Hittil har praksis vært at UDI innvilger søknad om Schengenvisum for medisinsk undersøkelse/utredning (så fremt øvrige vilkår for visum er oppfylt), men avslår søknader hvor formålet er medisinsk behandling, jfr. utlendingsforskriften § 6-28. Instruksen angir at UDI kan gi visum for medisinsk behandling i Norge dersom behandlingen kan skje innenfor et tidsrom av 90 dager, forutsatt at nærmere angitte vilkår er oppfylt (instruksen punkt 4). JD mener dette er hensiktsmessig og i tråd med lovens utgangspunkt om når visum kan gis, og at det vil sikre at norsk praksis ikke er til hindrer for en hensiktsmessig håndtering av representasjonssaker. Instruksen trer i kraft straks.

 • Ny internmelding om organisering av arbeidet med andre lands praksis. Det er Internasjonal enhet som har ansvaret for koordineringen av arbeidet med andre lands praksis. Internmeldingen angir ansvarsfordelingen mellom UDIs avdelinger i dette arbeidet. Det er også publisert et vedlegg om rutiner for ad hoc forespørsler om andre lands praksis. Internmeldingen erstatter og opphever IM 2010-061.

 • Internmeldingen og vedlegget er opphevet og erstattet av IM 2018-007 Organisering av arbeidet med andre lands praksis.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo