Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 43, 2018
  • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra EU. Forslagene forutsetter i utgangspunktet at det blir inngått en utmeldelsesavtale mellom EU og Storbritannia og at de relevante delene av denne avtalen gjøres gjeldende for Norge gjennom et eget avtaleverk. Avtalen mellom EU og Storbritannia binder ikke Norge. Det er derfor behov for et eget avtaleverk som regulerer borgernes rettigheter og Storbritannias uttreden fra EØS-avtalen og alle andre avtaler som regulerer forholdet mellom Norge og Storbritannia der Storbritannia er bundet i kraft av å være EU-medlem. Formålet med lovforslaget er å etablere ordninger for å hindre at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer skal måtte forlate Norge for så eventuelt å søke om opphold på nytt fra Storbritannia. Høringsfrist: 30. november 2018.

  • Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt følgende overgangsbestemmelser i forbindelse med endring i utlendingsloven §§ 66-68 og 73 om utvisning på grunnlag av utelukkelse fra flyktningstatus mv.: En utlending som før 1. november 2018 er gitt asyl, kan ikke utvises etter de nye lovreglene uten at det først blir truffet vedtak om utelukkelse eller tilbakekall. En utlending som før 1. november 2018 er gitt oppholdstillatelse med en annen hjemmel enn utlendingsloven § 74 eller § 28, kan ikke utvises etter de nye lovreglene, med mindre handlingene har funnet sted etter lovendringenes ikrafttredelse eller forholdet gir grunnlag for tilbakekall av den gitte tillatelsen. Endringene trer i kraft 1. november 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo