Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 45, 2018
 • Oppdatert brukerveiledning er tilgjengelig på intern side for UDI.

 • Nytt sammendrag av avgjørelse avsagt av EU-domstolen 26. september 2018. Saken gjelder hvorvidt EU-retten foreskriver at medlemstatene gir klage over vedtak om avslag på søknad om beskyttelse og tilhørende vedtak om retur automatisk utsettende virkning utover ved første klagebehandling. Fortolkning av returdirektivet artikkel 13 og prosedyredirektivet artikkel 46, som begge handler om retten til et effektivt rettsmiddel, sammenholdt med non-refoulement-prinsippet. Norge er kun bundet av returdirektivet. EU-domstolen kom til at verken prodsedyre- eller returdirektivet utelukker at nasjonal lovgivning kun gir klager automatisk utsettende virkning når klagen behandles av første klageinstans, selv der den berørte personen anfører risiko for brudd på non-refoulement-prinsippet.

 • Ny instruks fra Justis- og beredskapsdeprtementet gjelder utlendinger som har studert i Norge, og som fyller vilkårene for å få en tillatelse som faglært. Formålet med instruksen er å sikre at det ikke gjøres endringer i kravet som stilles til underhold for utlendinger som søker oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften (utf.) § 6-29, jf. utlendingsloven § 58 og utf. § 10-7. Dette innebærer at det som etter langvarig forvaltningspraksis anses som tilstrekkelig for at underhold skal være sikret etter utlf. § 10-7, fortsatt skal gjelde for denne gruppen. Bakgrunnen for instruksen er at UDI har foreslått å stille samme underholdskrav for denne gruppen, som for studenter.

 • Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart høringen. Blant annet deler UDI i utgangspunktet departementets vurdering av at en heving av strafferammen ved etterfølgende ulovlig opphold kan bidra til å motvirke ulovlig opphold og derved også forebygge annen kriminalitet. Samtidig påpeker UDI at ulike virkemidler kan være hensiktsmessige for å forebygge ulovlig opphold, avhengig av øvrige omstendigheter. Prosessøkonomiske hensyn taler sterkt for å benytte forvaltningssporet fremfor straffesakssporet ved ulovlig opphold der rask retur av utlendingen er mulig. En straffesak og etterfølgende fengselsstraff kan i slike tilfeller forsinke returen.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har bedt om innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet. Ambisjonen med meldingen er å skape en kulturendring i universitets- og høyskolesektoren, slik at mobilitet blir en integrert del av alle norske studieprogrammer. I forbindelse med meldingsarbeidet har forsknings- og høyere utdanningsministeren sendt en bestilling til universiteter og høyskoler, studenter og arbeids- og næringsliv om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen. Arbeidet med stortingsmeldingen skal være ferdig ved årsskiftet 2019/2020. Høringsfrist: 3. desember 2018.

 • Vedlegget har blitt endret. Det er utført tekniske endringer for å sende kryptert e-post.

 • Justis- og beredskapsdepartementets instruks til UDI bygger på et pilotprosjekt for identitetsavklaringsprogram for irakere i Norge som ble igangsatt i desemper 2017. I februar 2018 ble det åpnet for at også irakere som ikke er registrert med riktig identitet i Norge kunne delta i pilotprosjektet. De fleste av disse sakene er ennå ikke verifisert. Rimelighetshensyn tilsier at vilkårene som vil gjelde for et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere, også bør gjelde for deltakerne i pilotprosjektet. Dette innebærer at UDI ikke skal fatte vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelse eller utvisning alene på grunn av at utlendingen har fremlagt uriktige opplysninger om identitet i disse tilfellene, jf. utl. § 63 første ledd og § 66 første ledd bokstav a. Instruksen trer i kraft straks.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring om Europakommisjonens forslag til ny rettsakt om Den europeiske grense- og kystvakt. Forslaget tar sikte på en mer effektiv grenseforvaltning og en styrking av arbeidet med retur av tredjelandsborgere uten lovlig opphold. Høringsfristen er satt til 15. november 2018

 • Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i statsborgerloven. I høringsnotatet foreslår Kunnskapsdepartementet at saker om tilbakekall av statsborgerskap skal behandles i domstolen. I høringsnotatet beskrives også et alternativ hvor det fremdeles skal være forvaltningen som fatter vedtak. Departementet foreslår videre endringer som presiserer at barn og barnebarn som hovedregel ikke kan miste statsborgerskapet som følge av feil begått av foreldre eller besteforeldre. Høringsfristen er satt til 17. desember 2018.

 • Saken gjelder tilbakekall av statsborgerskap og utvisning med varig innreiseforbud grunnet uriktige opplysninger om identitet. Lagmannsretten kom til at mannen sannsynligvis mot bedre vitende hadde gitt uriktige opplysninger om sin bakgrunn og identitet, herunder sin nasjonalitet, og at dette hadde vært av avgjørende betydning både for statsborgervedtaket og for utvisningsvedtaket. Lagmannsretten la spesielt vekt på at bevisførselen med stor grad av sikkerhet etablerte at en djiboutisk borger mannen hevdet var hans forretningspartner, i virkeligheten er mannens biologiske bror. Grunnet forholdets alvor og varighet, kom lagmannsretten også til at utvisning ikke var uforholdsmessig, og kunne gjøres varig.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo