Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 47, 2018
 • Saken gjaldt gyldigheten av UNEs beslutning om ikke å omgjøre avslag på beskyttelse. Spørsmålet var om søkeren hadde krav på beskyttelse etter å ha konvertert til kristendommen etter ankomst til Norge. Lagmannsretten fant etter en samlet vurdering at søkerens konvertering klart sannsynlig var personlig og reell, ikke strategisk begrunnet. Basert på søkerens langvarige og omfattende kristne aktivitet, med trosopplæring, bibelstudier og forkynnende aktivitet, fant lagmannsretten det sannsynlig at søkeren ved retur ville oppsøke fellesskap med andre kristne i ulovlige hjemmekirker. Under noe tvil kom Lagmansretten til at det forelå en reell risiko for forfølgelse etter utl. § 28 første ledd bokstav a. UNEs beslutning om ikke å omgjøre avslaget var ugyldig. Avsagt 19. januar 2018.

 • Saken gjaldt gyldigheten av Justis- og beredskapsdepartementets vedtak om utvisning av EØS-borger med varig oppholdsrett, av hensyn til offentlig sikkerhet. Lagmannsretten kom til at mannen støttet ekstrem islamisme og hadde aksept, kapasitet og vilje til å fremme sitt ideologiske budskap ved vold. Det var derfor en konkret fare for at han kunne begå, bidra til eller medvirke til terrorhandlinger i Norge, og vilkårene for utvisning i utlendingsloven § 122 var oppfylt. Det var videre reell fare for en terrorhandling, uavhengig av omfang, slik at tungtveiende hensyn tilsa utvisning. Selv om han hadde to små barn i Norge, gjorde de sterke nasjonale interessene som talte for utvisning at utvisning var ikke uforholdsmessig. Departementets vedtak om utvisning var gyldig. Avsagt 25. januar 2018.

 • Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om ikke å oppheve et varig innreiseforbud. Mannen hadde over flere år unndratt seg utreiseplikt og brutt innreiseforbud, og operert med tre ulike identiteter. Lagmannsretten kom til at vedtaket ikke innebar myndighetsmisbruk fra UNE. Selv om vedtaket om ikke å oppheve innreiseforbudet innebar et inngrep i hans rett til respekt for famlieliv, var ekteskapet med en norsk kvinne kortvarig, de hadde ikke bodd sammen over tid, og hadde ikke felles barn. Lagmannsretten fant det sannsynliggjort at familielivet ble etablert fordi han var klar over at det ut fra hans immigrasjonsstatus var usikkert om familielivet kunne utøves i Norge. UNEs vedtak ble kjent gyldig. Avsagt 16. februar 2018.

 • Saken gjaldt UNEs vedtak om avslag på søknad om beskyttelse, beslutning om ikke å omgjøre avslaget, og etterfølgende utvisningsvedtak. Lagmannsretten så bort ifra søkerens forklaring idet han stadig tilpasset den. Mannen hadde reist inn og ut av Usbekistan uten å ha blitt kalt inn til usbekiske myndigheter for avhør eller arrestasjon og han hadde frivillig oppsøkt myndighetene der for å få pass, som han også fikk. Mest sannsynlig hadde han også oppholdt seg i landet i en lengre periode. I motsetning til tingretten, kom lagmannsretten til at det ikke var fullstendig vilkårlig hvem som kunne bli arrestert ved retur fra Norge, slik at heller ikke det at han hadde søkt asyl kunne gjøre ham utsatt for forfølgelse. UNEs vedtak ble kjent gyldige. Avsagt 20. februar 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo