Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 48, 2018
 • Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at GI-06/2012 Instruks om praksis etter utlendingsloven §§ 28 første ledd og 73 – retur til Sør- og Sentral-Somalia skal oppheves. Instruksen har blitt mindre relevant og anses ikke lenger nødvendig for Utlendingsdirektoratets vurdering av asylsøknader fra somaliske borgere. Instruksen var foranlediget av en dom fra EMD fra 2011, som vurderte retur til Mogadishu og muligheten for internflukt i øvrige deler av Sør- og Sentral-Somalia. Landinformasjon og situasjonen for øvrig i Somalia har endret seg siden dommen ble avsagt.

 • Erstattes av:  GI-18/2018  Instruks om opphevelse av instruks GI-06/2012

  Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at instruksen skal oppheves. Instruksen har blitt mindre relevant og anses ikke lenger nødvendig for Utlendingsdirektoratets vurdering av asylsøknader fra somaliske borgere. Instruksen var foranlediget av en dom fra EMD fra 2011, som vurderte retur til Mogadishu og muligheten for internflukt i øvrige deler av Sør- og Sentral-Somalia. Landinformasjon og situasjonen for øvrig i Somalia har endret seg siden dommen ble avsagt.

 • Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på beskyttelse. Lagmannsretten var enig med UNE om at mannens asylforklaring ikke kunne legges til grunn som «noenlunde sannsynlig», og at hans generelle troverdighet også var sterkt svekket etter at han fremla falske dokumenter. Anførslene om at han har hatt en mer sentral og utadrettet rolle i separatistorganisasjonen ADPF i Norge, ble ikke tatt i betraktning da de ikke hadde vært forelagt UNE. Lagmannsretten kom til at søkeren ikke løp noen reell risiko for forfølgelse ved retur til Iran verken på bakgrunn av etnisk tilhørighet, egne aktiviteter eller hans fars aktivitet i en forbudt politisk organisasjon. Det var heller ikke feil eller mangler ved UNEs saksbehandling, og vedtakene ble kjent gyldige. Avsagt 23. februar 2018.

 • Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på beskyttelse. Flertallet kom til at søkerens generelle troverdighet var vesentlig svekket fordi han hadde erkjent å ha gitt uriktige opplysninger, og la ikke asylforklaringen til grunn som noenlunde sannsynliggjort. I de deler av forklaringen han ikke hadde forlatt, ga han svært få refleksjoner knyttet til sin anførte seksuelle orientering som homofil, det å oppdage denne, samt hvordan han hadde levd som homofil i Uganda. Heller ikke øvrig bevisførsel kunne sannsynliggjøre at han var homofil. Flertallet kjente UNEs vedtak gyldig. Mindretallet vektla asylforklaringen og vitneforklaringer, og kom til at han hadde sannsynliggjort sin homofile legning. Avsagt 26. februar 2018.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har instruert UDI om at anmodninger fra greske myndigheter til Norge om å overta ansvaret for familiemedlem(mer) til mindreårige asylsøkere som befinner seg i Norge uten familie, og som tidligere har vært i Hellas sammen med familiemedlemmet/familiemedlemmene, skal avslås.

 • Praksisnotatet er oppdatert som følge av at Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-06/2012 ble opphevet 26. november 2018, jamfør GI-18/2018 Instruks om opphevelse av instruks GI-06/2012. Henvisninger til opphevet instruks er fjernet.

 • Saken gjaldt gyldigheten av UNEs avslag på søknad om beskyttelse og utvisning fra Norge. Lagmannsretten var enig med tingretten i at kvinnens manglende troverdighet og manglende bidrag til opplysning av saken, medførte at hennes asylhistorie ikke kunne legges til grunn som noenlunde sannsynlig. Det var usannsynlig at årsaken til at hun ga motstridende og mangelfulle opplysninger, var at hennes mentale helse var sterkt svekket. Når hennes forklaring om anført hjemsted og trusler fra bror og Al-Shabaab ikke ble funnet tilstrekkelig godtgjort, var ikke UNE pliktig til å vurdere en eventuell risiko ved retur til det anførte hjemstedet. Avslaget ble kjent gyldig. Lagmannsretten sluttet seg til tingrettens vurdering om at utvisningsvedtaket var gyldig. Avsagt 26. februar 2018.

 • Internmeldingen er revidert. Den viktigste oppdateringen er punkt 2.2.1 med omtale av Paposhvili v Belgia fra desember 2016, der EMD gir nærmere veiledning om vurdering av vern mot utsendelse etter EMK artikkel 3 for alvorlig syke utlendinger. I tillegg er det presisert at når vernet mot utsendelse etter EMK artikkel 3 blir vurdert, skal fortolkning i tråd med EMDs praksis veie tyngre enn de fem presedensvirkningene nedfelt i UNEs stornemndvedtak av 11.5.2007, jf. utl. § 3.

 • Nytt sammendrag av avgjørelse fra EU-domstolen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo