Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 49, 2018
 • Praksisnotatets punkt 2 er oppdatert.

 • Praksisnotatets punkt 2 er oppdatert.

 • Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om utvisning av en mann A, tilbakekall av statsborgerskap og utvisning av en kvinne B, og tilbakekall av permanent og midlertidige oppholdstillatelser av kvinnens sønn C. I 2016 ble As norske statsborgerskap tilbakekalt, og lagmannsretten kom til at B var kjent med at A var jordansk statsborger og ikke palestiner født på Vestbredden. B hadde derfor gitt uriktige opplysninger ved søknad om permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap. Lagmannsretten kom til at UNEs vedtak overfor A og B var gyldige og forholdsmessige, og etter noe tvil ble også tilbakekallene overfor C kjent forholdsmessige og dermed gyldige. Lagmannsretten la til grunn at alle tillatelser etter utlendingsloven bortfalt ved innvilgelse av norsk statsborgerskap.

 • Utlendingsforskriften vedlegg 2 er oppdatert som følge av at Norge har inngått avtale med Jordan om visumfrihet for innehavere av jordansk diplomatpass. Visumfriheten gjelder ikke innreise til Norge for de som skal tiltre ambassader mv. i Norge. Endringen trer i kraft fra 9. desember 2018.

 • Saken gjaldt gyldigheten av UNEs avgjørelser om tilbakekall av flyktningstatus og fem års utvisning for borger av Kongo. Mannen ble i 2012 dømt til ett ås fengsel for vold og mishandling av ektefelle og barn, barna hadde siden vært under offentlig omsorg. Lagmannsretten kom til at forholdene var meget alvorlige i utlendingslovens forstand, og handlingene utvilsomt hadde gått utover barnas funksjonsevne og psyke, slik at utvisning i fem år og innmelding i SIS ikke var uforholdsmessig overfor familien og ikke innebar brudd på EMK art. 8 eller FNs barnekonvensjon. Lagmannsretten var også enig med UNE i at grunnlaget for beskyttelse var bortfalt som følge av grunnleggende, stabile og varige endringer i hjemlandet, og kjente UNEs vedtak gyldige. Avsagt 29. januar 2018.

 • Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om utvisning av pakistansk statsborger, og spørsmål om UNE hadde bygget på feil faktum når den la til grunn at lønn på kr. 500.000 årlig ikke var reell. Mannen var 18 år, uten utdanning og kunne ikke norsk da onkelen inviterte ham til Norge, og tjente som assisterende butikksjef langt bedre enn onkelens andre ansatte i butikken, herunder onkelens egne sønner. Videre hadde mannen gitt sprikende forklaringer om omfattende kontantuttak i politiavhør og for retten. Etter en samlet vurdering kom lagmannsretten til at det var mest trolig at mannen hadde en avtale med onkelen om å tilbakebetale vesentlige deler av lønnen, slik at lønnen på kr. 500.000 ikke var reell. Lagmannsretten kjente UNEs vedtak gyldige. Avsagt 27. februar 2018.

 • Saken gjaldt gyldigheten av UNEs avslag på beskyttelse overfor to brødre fra Iran. Landinfo uttalte at buddhister i Iran var en svært liten gruppe, og kjente ikke eksempler på at buddhister hadde møtt reaksjoner fra myndighetene i Iran. Lagmannsretten la til grunn at brødrene ville utøve sin tro som de hittil hadde gjort, personlig og i det private men i noen grad synlig for omgivelsene, og kom til at det ikke forelå reell risiko for forfølgelse ved retur til Iran. Hvis brødrene skulle påkalle myndighetenes oppmerksomhet ved å opptre offentlig med amuletter og bønnekjede og henge opp flagg på utsiden av huset, ville dette ikke føre til alvorlige tiltak, fordi de som buddhister ikke vil bli oppfattet som en trussel mot rikets sikkerhet. Lagmannsretten kjente UNEs vedtak gyldige. Avsagt 12. mars 2018.

 • Saken gjaldt gyldigheten av UNEs beslutning om ikke å omgjøre avslag på søknad om fornyet oppholdstillatelse til spesialist på grunnlag av lønnstilbud. Arbeidsgiver forklarte at mannen fra Kosovo fikk lønnstilbud kr. 500.000 for å oppfylle kravet i utlendingsforskriften § 6-2 (opphevet), selv om andre malere tjente 350.000-400.000. Mannens lønnsslipper viste flere avvik, herunder feriepenger satt til kr. 0 og trekk av forskudd kr. 51.400 uten forklaring. Han tok også ut store deler av lønnen kontant frem til avslaget på fornyelse. Dette var ikke konkrete omstendigheter som tilsa at deler av lønnen ble tilbakebetalt. Mannen hadde redegjort for en vesentlig del av kontantbruken. Under en viss tvil kom Lagmannsretten til at UNEs vedtak var ugyldige. Avsagt 28. februar 2018.

 • Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om å avslå søknad om asyl og å nekte omgjøring. Irakisk statsborger anførte frykt for forfølgelse på grunn av farens medlemskap i Baath-partiet og fordi han selv var sunnimuslim. Først i den sjette omgjøringsanmodningen anførte han at faren hadde hatt en militær karriere og beordret tortur, riving av hjem og drap, og først i tingretten anførte han at faren hadde en grad i Baath-partiet. Lagmannsretten mente mannne forsøkte å bygge ut faktum, og la ikke forklaringen til grunn. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at mannen ikke risikerte forfølgelse ved retur så mange år etter Baath-partiets fall i 2003, og heller ikke fordi han hadde oppholdt seg mange år i utlandet. Lagmannsretten kjente UNEs vedtak gyldige. Avsagt 22. mars 2018.

 • Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om varig utvisning og registrering i SIS. Mannen hadde bodd i Norge i over ti år fra før han fylte 14, hadde aldri vært i Iran og snakket ikke farsi. Etter fylte 20 år var han straffedømt for gjentatt kriminalitet av typer som ble tillagt stor vekt ved forholdsmessighetsvurderingen: grovt ran, grov vold og meget alvorlig narkotikakriminalitet. Hensynet til familien og saksbehandligstiden veide mindre enn hans betydelig sterkere tilknytning til Norge enn Iran, og påbegynt rehabilitering fra sitt kriminelle liv. UNEs vedtak om varig utvisning var derfor et uforholdsmessig tiltak, og ble kjent ugyldig. Retten fant for øvrig at han ikke risikerte dobbeltstraff og derfor ikke var vernet mot retur etter utlendingsloven § 73 og EMK art. 8. Avsagt 16. april 2018.

 1. 1
 2. 2
 3. >
 4. »

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo