Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
År
Uke
Endringer i Uke 03, 2019
 • Instruks for økonomistyring i UDI beskriver hvordan UDIs organisering og fordeling av ansvar og myndighet sikrer at vi oppfyller eksterne lover og regler. Instruksen er tidligere publisert internt i UDI, og ble senest oppdatert i desember 2018.

 • Internmeldingen er oppdatert. Meldinger til Datatilsynet og underretning til de registrerte om brudd på personopplysningssikkerheten skal skje etter en fastsatt mal. Malene lå tidligere i vedlegg 1 og 2, men erstattes nå av nye standardtekster som saksbehandler finner ved utarbeidelse av brev i Word via UdiSak. I tillegg er det i enkelte tilfeller gjort unntak fra underretningsplikten i personvernforordningen (GDPR) artikkel 34, jf. personopplysningsloven § 16 fjerde ledd.

 • Mal for brev til Datatilsynet ved brudd på personopplysningssikkerheten i UDI oppheves. Malen er erstattet av standardtekster som saksbehandler henter inn i Word.

 • Mal for brev til de(n) registrerte - Underretning om brudd på personopplysningssikkerheten oppheves. Malen er erstattet av standardtekster som saksbehandler henter inn i Word.

 • Nytt rundskriv gir retningslinjer for gjennomføring av dialoggrupper for å forebygge vold i asylmottak. Retningslinjene inneholder informasjon om hva dialoggrupper for å forebygge vold er, krav om at alle mottak (med unntak av transittmottak og tilrettelagt avdeling/særskilt boløsning) skal gjennomføre dialoggrupper, rutiner for hvordan asylmottakene skal rapportere til UDI om gjennomførte grupper, og rutiner for å få refundert utgifter til dialoggruppene fra UDI..

 • Saken gjaldt UNEs vedtak om utvisning med varig innreiseforbud og innmelding i SIS. Mannen var domfelt for inngåelse av terrorforbund, og hovedspørsmålet var om utvisningen var uforholdsmessig, jf. utlendingsloven (utl.) § 70. Ett av barna hadde særskilte omsorgsbehov. Lagmannsretten mente det var best for familien om han fikk delta i omsorgen for barna i Norge, men kom etter en samlet vurdering likevel til at alvorlighetsgraden av de straffbare forholdene veiet opp de særlige belastningene utvisningen ville innebære for familien. Også grunnlag for varig innreiseforbud. I tillegg spørsmål om utvisningen stred mot utl. § 73 (absolutt vern), men retten kom til at mannen ikke var i reell fare for behandling i strid med utl. § 28 første ledd b ved retur til Irak. UNEs vedtak ble kjent gyldig.

 • Saken gjaldt vedtak om utvisning av etnisk uigur (kinesisk statsborger). Spørsmål om vilkåret for utvisning etter utlendingsloven § 126 annet ledd var oppfylt. Bestemmelsen gir anvisning på en fremtidsrettet vurdering av risikoen for at en person vil true grunnleggende nasjonale interesser. Lagmannsretten la vekt på at mannen hadde hatt tre opphold i Syria, hvor han fikk våpentrening og deltok i kamphandlinger sammen med IS. Etter bevisførselen fant lagmannsretten det sannsynlig at mannen gjennom trening, kamperfaring og ideologisk indoktrinering hadde opparbeidet kapasitet til, og intensjon om, å begå eller bidra til terrorhandlinger i Norge. Med henvisning til avgjørelsen i Rt-2007-1573 kjente lagmannsretten Justis- og beredskapsdepartementets vedtak gyldig.

 • Saken gjaldt avslag på fornyelse av oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende. Russisk statsborger hadde oppholdstillatelse for å drive selvstendig næringsvirksomhet som tatovør. UNE anførte at det i tatoveringsbransjen ikke krevdes kompetanse på faglært nivå i utlendingsforskriften (utf.) forstand. Med henvisning til ordlyden i utf. § 6-18 ga lagmannsretten mannen medhold i at det relevante vurderingstemaet var arbeidet i den selvstendig næringsdrivendes egen virksomhet, ikke i bransjen generelt. Lagmannsretten kom til at UNE hadde tolket og anvendt utf. § 6-18 feil, og at feilen hadde hatt betydning for resultatet. UNEs vedtak ble kjent ugyldig. Avsagt 15. mai 2018.

 • Saken gjaldt avslag på beskyttelse. Kurder fra Iran fikk først avslag på beskyttelse på bakgrunn av politisk aktivitet fordi asylhistorien ikke var troverdig, blant annet hadde han fremlagt en arrestordre som mest sannsynlig var falsk. Etter dette anførte mannen frykt for forfølgelse på grunn av konvertering fra Islam til Bahai. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at mannens generelle troverdighet var svekket som følge av endret forklaring og falske dokumenter, og at formålet med konverteringen var å få oppholdstillatelse. UNEs vedtak ble kjent gyldige. Avsagt 31. mai 2018.

 • Saken gjaldt avslag på opphold etter utlendingsloven (utl.) § 38, utvisning etter ulovlig opphold og unndratt effektuering av utvisningsvedtak, og avslag på søknad om familieinnvandring. Lagmannsretten la til grunn at kvinnens døtre hadde fått norsk statsborgerskap og uansett ville forbli i Norge. Avslaget på beskyttelse etter utl. § 38 ble kjent gyldig. Flertallet kom til at kvinnens overtredelser var alvorlige og at det ikke forelå "exceptional circumstances", slik at vedtaket om utvisning ikke var uforholdsmessig iht. utl. § 70 og ikke krenket EMK art. 8. Ettersom flertallet kom til at utvisningsvedtaket var gyldig, ble også avslaget på søknad om familiegjenforening kjent gyldig (UNE hadde vurdert hensynet til barna her, ikke i avslag på beskyttelse). Avsagt 20. juni 2018.

 1. 1
 2. 2
 3. >
 4. »

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo