Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 12, 2019
 • Rundskrivet er revidert. Formålet med revisjonen er å sørge for en mer effektiv ordning for å gi førstelinjen i politiet tilgang til skjermede personer i DUF når de har tjenstlige behov. Ny ordning innebærer at politiet kan ringe eller sende e-post til sentralbordet i UDI som vil sørge for å sette vedkommende i kontakt med skjermingsansvarlig eller annen person i UDI som kan gi nødvendig tilgang.

 • Sammendrag. Spørsmålet i saken var om en familie på syv fra Tsjetsjenia kunne sies å ha søkt om beskyttelse, og hvis ja, var det i strid med EMK artikkel 3 å avvise og returnere dem til Hviterussland, uten en vurdering av risikoen for at Hviterussland ville returnere dem til Tsjetsjenia. Videre, om det var i strid med retten til et effektivt rettsmiddel etter EMK artikkel 13 at klagen over innreiseforbudet ikke automatisk ble gitt oppsettende virkning, slik at klagerne kunne blitt værende i Litauen mens klagen ble behandlet. Dommen er av interesse for behandling av asylsøknader ved Storskog grensekontrollsted, jf. utlendingsloven § 32 og RS 2015-013. Dom avsagt i kammer av syv dommere 11. desember 2018, under sterk dissens. 4 av 7 dommere mente at det forelå brudd på artikkel 3 og 13.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Forskriftsforslaget tar utgangspunkt i gjeldende passforskrift. For en stor del foreslås de materielle reglene videreført og gjort gjeldende også for nasjonale ID-kort, men med ny struktur og tilpasninger til ny teknologi. Sentrale deler av den praksis som i dag er regulert i retningslinjer fra Politidirektoratet foreslås inkorporert i forskriften, slik at viktige bestemmelser er tilgjengelige for søkerne. Forskriftsforslaget bygger også ut gjeldende regelverk med nærmere bestemmelser om gyldighetstid, gebyr og behandling av opplysninger for både pass og nasjonalt ID-kort. Høringsfristen er 7. juni 2019.

 • Praksisnotatet er oppdatert. Punkt 3.1 om betydning av VIS-treff som dokumenterer etiopisk statsborgerskap er nytt. Det er gjort en mindre endring i punkt 4.1.1 under risikovurderingen, ved å vise til risiko for søkere som er i eller nærmer seg tjenestepliktig alder, fremfor å fastslå aldersgrupper som kan bli ansett som unndragere eller desertører av eritreiske myndigheter. Punkt 5 om at søkere som risikerer nasjonaltjeneste kan ha rett til beskyttelse, jf. GI-13/2018 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b – nasjonaltjenesten i Eritrea, er nytt. Etterfølgende punkter er forskjøvet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo