Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 13, 2019
 • Rundskrivets tittel er kortet ned ved å fjerne henvisning til utlendingsloven § 94 og utlendingsforskriften § 17-6. Språket i punkt 4.1 Vilkår for tillatelse er presisert for å gjøre innholdet mer forståelig, men innholdet er det samme.

 • Saken gjaldt en mann fra Irak som etter ankomstregistrering anførte frykt for forfølgelse fordi han var homofil. Under dissens 2-1 kom lagmannsretten til at det var "noenlunde sannsynlig" at mannen var homofil. UNEs avslag på beskyttelse var dermed ugyldig fordi det var basert på feil faktum. Avsagt 4. mars 2019.

 • Saken gjaldt en mann fra Irak om anførte frykt for forfølgelse fordi han hadde konvertert fra islam til kristendommen mens han oppholdt seg i Norge som asylsøker. Lagmannsretten kom til at det ikke var noenlunde sannsynlig at konverteringen var reell, og at saksbehandlingsfeilene mannen anførte ikke kunne føre frem. Avsagt 18. mars 2019.

 • Nytt praksisnotat gir retningslinjer for UDIs behandling av søknad om familieinnvandring fra borgere av Etiopia. Notatet er en rettledning til saksbehandler og inneholder en kombinasjon av landkunnskap, etablert praksis og praktisk informasjon.

 • Internmeldingen er oppdatert med henvisning til vedlegg 2 Fullmakt for attestant og budsjettdisponeringsmyndighet, som nå er lagt til. Vedlegget ligger som skjemamal i UdiSak.

 • Arbeids- og sosialdepartementet ber Utlendingsdirektoratet oppheve sitt rundskriv RS 2012-003 Første gangs oppholdstillatelse og fornyelse til nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper med virkning fra 1. april 2019.

  Det foreligger ikke lenger særlige hensyn som tilsier et skjerpet kompetansekrav etter utlendingsforskriften § 6-1 andre ledd for nasjonalitetskokker. Søknader om oppholdstillatelse som faglært kokk skal etter opphevingen vurderes etter bestemmelsen om faglærte i utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, jf. Utlendingsdirektoratets rundskriv RS 2014-018. Endringen får virkning for alle søknader levert etter opphevingen av ordningen med nasjonalitetskokker.

 • Saken gjaldt avslag på søknad om familiegjenforening. Lagmannsretten fant det sannsynliggjort at skilsmissen mellom et ektepar med felles barn, ikke ville ha funnet sted dersom utsikten for den irakiske mannen til å forbli i Norge ikke hadde vært til stede. Bruddet var ikke reelt, og avtalen mellom foreldrene om omsorgen og foreldreansvaret for datteren ga ikke uttrykk for realiteter. Dette var altså et proforma- eller omgåelsestilfelle, slik at mannen ikke kunne kreve oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven § 44. UNEs vedtak var gyldige. Avgjørelsen er kun tilgjengelig på Lovdata Pro, en tjeneste som krever innlogging.

 • UNE opphever den generelle returstansen til Hellas for asylsøkere underlagt Dublin III-forordningen. UNE mener situasjonen for asylsøkere i Hellas har forbedret seg tilstrekkelig sammenlignet med forholdene til grunn for EMD-dommen i M.S.S. mot Belgia og Hellas fra 2011. UNE vil kunne fatte vedtak om avslag i saker der UDI har etablert ansvar om overføring til Hellas etter Dublin-regelverket. Der det ikke er gitt utsatt iverksetting kan PU gjenoppta tvangsreturer. UNE overvåker situasjonen for asylsøkere og migranter i Hellas og gjør konkrete, individuelle vurderinger i hver enkelt sak. I tråd med øvrige anbefalinger mener UNE at sårbare asylsøkere ikke bør returneres til Hellas og bør unntas fra Dublin-prosedyre. Hvorvidt en asylsøker er sårbar eller ei må vurderes i hver enkelt sak.

 • Saken gjaldt regelbrudd knyttet til ansettelsen av og bruken av arbeidskraften til fire filippinske kvinner med oppholdstillatelse som au pairer. Ektepar 1 ble dømt til 75 dager fengsel for å ha gitt falske opplysninger til utlendingsforvaltningen (ga ikke beskjed om at de skulle flere au pairer enn tillatt, med flere arbeidstimer enn tillatt), for å ha gitt kvinnene hjelp til ulovlig opphold i landet, og for ulovlig å ha benyttet deres arbeidskraft mer enn tillatt. Ektepar 2 ble dømt til betinget fengsel for å ha gitt uriktige opplysninger til utlendingsforvaltningen slik at ektepar 1 kunne ha mer enn én au pair av gangen. Dommen gir veiledning for forståelsen av reglene om au pairer, for forholdet mellom straffebestemmelser i særlov og straffelov, for medvirkningsansvar og for inndragning.

 • Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 8. mars 2019 en ny bestemmelse i utlendingsforskriften (utf.) § 10-19 a, som fastsetter nærmere vilkår og unntak fra kravet om faktisk opphold i Norge som vilkår for midlertidig oppholdstillatelse. Departementet har nå gjort endringer i bestemmelsen, og dette rundskrivet erstatter G-02/2019. Endringen innebærer at utf. § 10-19 a annet ledd, som sier at utgangspunktet for beregningen av oppholdstid i Norge er det tidspunktet utlendingen fikk midlertidig oppholdstillatelse, oppheves. Bestemmelsens tredje og fjerde ledd blir nytt annet og tredje ledd. Endringen trer i kraft 29. mars, likevel slik at ny, endret § 10-19 a trer i kraft 1. april som tidligere forutsatt.

 1. 1
 2. 2
 3. >
 4. »

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo