Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 15, 2019
 • Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått en ny bortvisningshjemmel for utlendinger som har fått avslag på søknad om beskyttelse etter utlendingsloven § 28 og som heller ikke har fått oppholdstillatelse etter § 38. Endringen innebærer at utlendingsforskriften § 5-3 oppheves. Videre er det foreslått noen rettelser i andre bestemmelser. Les hele proposisjonen på regjeringen.no.

 • Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov. Forslaget er en oppfølging av NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnevernslovutvalgets innstilling er allerede delvis fulgt opp gjennom lovendringer som trådte i kraft i 2018, der barnevernsloven ble en rettighetslov for barn og barnets medvirkning ble styrket. Det ble videre tatt inn i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Høringsfristen er 1. august 2019.

 • Det er gjort en teknisk endring i utlendingsforskriften § 3-1 bokstav e, som ikke innebærer materielle endringer. Bestemmelsen viser til EUs forordning med liste over visumpliktige og visumfrie tredjeland, som hittil har vært regulert i forordning nr. 539/2001. Denne forordningen ble opphevet og erstattet av forordning 2018/1806 av 14. november 2018. Utlendingsforskriften § 3-1 bokstav e blir derfor nå oppdatert med henvisning til korrekt rettsakt. Endringen trer i kraft straks.

 • Saken gjaldt UNEs vedtak om utvisning med to års innreiseforbud og innmelding i Schengen informasjonssystem (SIS). Spørsmålene var om vedtaket hadde tilstrekkelig lovhjemmel, og om vedtaket var uforholdsmessig, i strid med retten til familieliv eller barnets beste. Lagmannsretten mente kvinnens rettigheter etter EMK artikkel 8 ikke var brutt, men kom likevel - under noe tvil - til at vedtaket var ugyldig. Utvisning ville være i strid med barnas rettigheter etter Grunnloven §§ 102 og 104, barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 og EMK artikkel 8, og et uforholdsmessig tiltak etter utlendingsloven § 70.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo