Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 25, 2019
 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019:5 Ny forvaltningslov. Etter å ha gjennomgått gjeldene forvaltningslov og tilgrensende ulovfestet forvaltningspraksis, skulle utvalget utarbeide et forslag til en forståelig og praktikabel lov som ivaretar rettsikkerheten og tilitten til forvaltningen. Den nye loven skal også legge til rette for god og effektiv saksbehandling, og legge til rett for digitalisering av saksbehandlingen. Et lovutkast fra utredningen finnes på side 17-46, og et sammendrag og oversikt over forslagene finnes på side 46-54. Frist for å sende inn høringssvar er 2. desember 2019.

 • Utlendingsforskriften vedlegg 15. Andre Schengenlands utenriksstasjoner med viseringsmyndighet, er oppdatert. Fra og med 1. juli 2019 blir Norge representert av Sverige ved deres utenriksstasjon i Khartoum i Sudan. Representasjonsavtalen gir også utenriksstasjonen avslagsmyndighet.

 • Sammendrag av prejudisiell avgjørelse avsagt av EU-domstolen i Storkammer 19. mars 2019. Tyskland forela EU-domstolen spørsmål om fortolkning av Dublin-forordningen, blant annet om levevilkårene i mottakerlandet for de som vil innvilges internasjonal beskyttelse, kan være til hinder etter Dublin-regelverket. EU-domstolen mente at anførsler om at levevilkårene for de som innvilges internasjonal beskyttelse utgjør umenneskelig og nedverdigende behandling skal vurderes. De konkluderte med at EU-Charteret artikkel 4 (som tilsvarer EMK art. 3) ikke er til hinder for overføring til et mottakerland etter Dublinforordningen artikkel 29, med mindre levevilkårene for de som innvilges internasjonal beskyttelse i mottakerlandet når opp til den høye terskelen «extreme material poverty», og viser til M.S.S.-dommen avsagt av EMD i 2011.

 • Sammendrag av prejudisiell avgjørelse avsagt av EU-domstolen i Storkammer 19. mars 2019. Tyskland forela EU-domstolen spørsmål om fortolkning av Prosedyredirektivet, blant annet om levevilkårene i et land som allerede har innvilget subsidiær beskyttelse kan være til hinder for en avvisning av en søknad om internasjonal beskyttelse (flyktningstatus) etter Prosedyredirektivet artikkel 33. EU-domstolen vurderer også forholdet mellom avvisning etter Prosedyredirektivet og Dublin-regelverket. Dommen kan leses i sammenheng med dommen i C-163/17 (Jawo), som er avsagt samme dato.

 • Rundskriv fra Kunnskapsdepartementet. Refusjonsordningen gjelder for norske borgere og personer bosatt i Norge, som befinner seg i utlandet og har blitt utsatt for, eller står i fare for i nær framtid å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. Utenriksstasjoner kan bli kontaktet av den utsatte, bekjente av den utsatte, eller andre i hjelpeapparatet med anmodning om bistand til å hjelpe personen tilbake til Norge. Det er avsatt midler til hjemreise til Norge i tilfeller der den utsatte ikke har mulighet til å dekke utgiftene selv. I kraft 1. september 2018. Erstatter G-10/2016, som oppheves.

 • Erstattes av: F-02-18 Rundskriv - Utgifter til hjemreise til Norge ved negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo