Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 29, 2019
 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften (utf.). Forslaget innebærer en utvidelse av adgangen til å gi oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 8-4 annet ledd, ved at et offer for menneskehandel som har avgitt forklaring for retten eller politiet i en straffesak kan gis oppholdstillatelse uavhengig av hva slags straffesak personen har avgitt forklaring i. Forslaget innebærer også endring i utf. § 17-7h om politiets opplysningsplikt og unntak fra taushetsplikt. Høringsfrist 13. september 2019.

 • Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften om behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser. Formålet med endringene er å gi statsborgermyndighetene en klar hjemmel for behandling av personopplysninger i statsborgersaker. Bakgrunnen for forslaget er ny personvernforordning i EU (Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2016/679. Kunnskapsdepartementet foreslår videre hjemmel for innhenting av utdanningsopplysninger fra kommuner, fylkeskommuner, universiteter og offentlige og private høyskoler og frittstående skoler, og hjemmel for bruk av automatiserte avgjørelser i statsborgersaker. Høringsfrist 2. september 2019.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften og statsborgerloven og -forskriften. I tillegg foreslås endringer i passloven, ID-kortloven og politiregisterforskriften. Endringene gjelder innhenting og behandling av fingeravtrykk og ansiktsfoto i utlendingssaker og saker om statsborgerskap. Forslagene følger opp Prop. 90 L (2015-2016) Innstramninger II, og innebærer for det første at det skal tas opp og lagres fingeravtrykk av alle som søker oppholdstillatelse. Videre foreslås det blant annet at fingeravtrykk som hovedregel tas allerede ved utenriksstasjonen når en søknad fremmes fra utlandet, og at fingeravtrykk i ulike sakstyper skal lagres vesentlig lenger enn i dag. Høringsfrist 15. oktober 2019.

 • Saken gjaldt avslag på søknad om beskyttelse. En etnisk kurder fra Iran anførte frykt for forfølgelse ved retur til Iran på bakgrunn av tilknytning til det politiske partiet PJAK. Lagmannsretten kom til at mannens forklaring om egen politisk aktivitet i Iran ikke var noenlunde sannsynlig. Mannens politiske aktivitet i Norge (sur place) ga heller ikke grunnlag for beskyttelse etter vilkårene i utlendingsloven § 28. Utlendingsnemndas vedtak ble kjent gyldige.

 • Saken gjaldt spørsmål om det hovedsakelige formålet med to iranske søstres politiske aktivitet i Norge (sur place) og deres konvertering til kristendommen var å oppnå oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 28 fjerde ledd annet punktum. Lagmannsretten fant ikke holdepunkter for at søstrene hadde vært verken politisk eller religiøst aktive i Iran. I løpet av kort tid etter det første avslaget på søknad om beskyttelse ble de svært aktive i det politiske partiet PJAK i Norge. Lagmannsretten kjente Utlendingsnemndas vedtak gyldige.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften (utf.). Forslaget åpner for bruk av automatiserte avgjørelser i UDI, dvs. maskinell behandling uten involvering fra saksbehandlere. Videre foreslår departementet at UDI kan innhente opplysninger fra arbeids- og velferdsforvaltningen, Lånekassen, skattemyndighetene og barnevernsmyndighetene i nærmere angitte saker. Til sist foreslås det at utlendingsmyndighetene kan viderebehandle opplysninger for nye formål når det er nødvendig av kontrollhensyn og sakene har en forbindelse. Høringsfrist 13. september 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo