Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 33, 2019
 • En irakisk mann anførte at han var et offer for kidnapping, tortur og drapsforsøk etter å ha jobbet med alkoholsalg i hjemlandet. Han fikk avslag på sin søknad om beskyttelse i 2016 fordi UNE mente det ikke forelå fare for reaksjoner fra militsgrupper selv om søker tidligere har jobbet med alkoholsalg. Lagmannsretten mente derimot at det er mer enn en fjerntliggende mulighet for at overgrep kan inntreffe og at søker dermed har en velbegrunnet frykt for forfølgelse. UNE sitt vedtak ble ansett som ugyldig.

 • To brødre anførte i forbindelse med søknad om beskyttelse i 2009 at de var statsløse og derfor har krav på opphold etter FN konvensjonen om statsløsehet fra 1954. UNE la i sitt vedtak til grunn at brødrene har en iboende rett på iransk statsborgerskap etter sin iranske far og derfor ikke kan anses som statsløse. UNE mente også at konvensjonen om statsløshet ikke ga rett på opphold i Norge. Lagmannsretten var enige med UNE og la til grunn at brødrene er borgere av Iran. UNE sitt vedtak ble ansett som gyldig.

 • En irakisk mann søkte asyl i 2003. Han fikk midlertidig arbeidstillatelse i 2005 i påvente av UNE sitt vedtak og arbeidet som frisør. Han fikk endelig avslag på sin søknad i 2006 og utreisefrist en måned senere. Fra 2006 har han drevet sin egen frisørsalong. I 2016 ble han forhåndsvarslet om utvisning fordi han ikke hadde forlatt Norge innen utreisefristen og arbeidet uten tillatelse. I 2017 ble søker utvist med to års innreiseforbud. Søker anførte at utvisningen er uforholdsmessig for hans familie og at han ikke forsto at han gjorde noe galt ved å arbeide i Norge. Lagmannsretten la vekt på at bruddene på utlendingsloven var omfattende og at det var tatt hensyn til familien ved å sette innreiseforbudet til to år. UNE sitt vedtak ble ansett som gyldig.

 • En tyrkisk mann kom på familieinnvandring i 2006. Fra 2010 til 2015 simulerte han et lavt funksjonsnivå og hukommelsestap for å motta uføretrygd, samtidig som ektefellen fikk omsorgslønn. I 2015 ble partene dømt til fengsel i ett år og seks måneder for grovt trygdebedrageri og falsk forklaring. Søker mottok vedtak om utvisning med varig innreiseforbud i 2016. Han anførte at varig innreiseforbud utgjorde et brudd på EMK art. 8. Lagmannsretten konkluderte med at vedtaket ikke var uforholdsmessig siden søker kom til Norge i voksen alder, har sterkt tilknytning til hjemlandet, familielivet kan opprettholdes i Tyrkia og bedrageriene ble begått i fellesskap av partene. ECE kan heller ikke påberopes direkte for norske domstoler. UNE sitt vedtak ble ansett som gyldig.

 • Praksisnotatet punkt 5.1.1 og 5.2.1 er endret ved at setning om at F1 (enhet i UDI som behandler utelukkelsessaker og sikkerhetssaker) har ansvar for å gi eller fornye tillatelser etter § 74 er fjernet. Punktene omhandler sur place saker (utl § 28 4) og F1 har ikke ansvar for å behandle disse sakene.

 • Fredskorpset har endret navn til Norec.

 • Retningslinjen er forenklet og oppdatert slik at innholdet bedre beskriver og regulerer organiseringen og oppfølgingen av det internasjonale arbeidet i UDI.

 • Vedlegget er opphevet da strategien ikke lenger er gjeldende.

 • Vedlegget er oppdatert med dagens rutiner.

 • UDI har svart på høringen fra Justis - og beredskapsdepartementet om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv. UDI har i høringen kommentert på valg av oppholdsstatus på vedtakstidspunktet som bestemmende for utvisningshjemmel. Det vises til hvilke konsekvenser dette kan få, blant annet at det kan føre til færre utvisninger av utlendinger som har kortvarig opphold etter EØS-regelverket. Videre har UDI også gitt tilbakemelding på valg av ordlyd i utlendingsloven § 66 nytt tredje ledd og påpekt at bruk av punktlister tydeliggjør i hvilke saker det skal opprettes utvisningssak.

 1. 1
 2. 2
 3. >
 4. »

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo