Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 34, 2019
 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften § 4- 24, som innebærer at Politiets sikkerhetstjeneste etter anmodning skal få fortegnelse over passasjerer og mannskap fra fører av luftfartøy (passasjerlister). Høringsfrist 10.10.2019.

 • Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). Det foreslås å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om integrering. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om kommunen og fylkeskommunens ansvar, tidlig kvalifisering, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det foreslås også endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften, blant annet å heve kravet til kunnskaper i norsk muntlig for rett til statsborgerskap etter søknad fra nivå A2 til nivå B1. Høringsfrist 15. november 2019.

 • En mann fra Kosovo fikk oppholdstillatelse for å jobbe som ufaglært murer og flislegger i sin brors firma med en fastlønn på 500 000 kr. Han fikk avslag på sin søknad om fornyelse og ble utvist med fem års innreiseforbud fordi UNE mente at han hadde gitt uriktige opplysninger om realiteten av arbeidsforholdet i sin søknad. Lagmannsretten la vekt på at lønnen fremstod som meget høy tatt i betraktning hans unge alder, manglende utdanning og erfaring. Avtalen mellom søker og hans bror om at deler av lønnen skulle overføres til familien viser at han ikke disponerte lønnen selv. UNE sitt avslag på søknad om fornyet oppholdstillatelse og vedtak om utvisning ble ansett som gyldig.

 • Rundskrivet er oppdatert med henvisning til straffeloven av 2005 og språklig tilpasning etter endringene i barneloven § 6-4 og utlendingsforskriften § 17- 6. Rundskrivet er under revisjon, blant annet er informasjonen under punkt 3.2 og punkt 5.6.5 ikke oppdatert i henhold til straffeloven av 2005.

 • Borger av Somalia fikk avslag på søknad om norsk statsborgerskap grunnet tvil om identitet. Han hadde oppgitt ulike klanrekker, gjennomført en språktest som konkluderte med en dialekt som åpenbart hørte hjemme i Kenya og gitt ulike opplysninger om levd liv i Somalia. Han leverte også inn somalisk pass, nasjonalitetsbekreftelse og id- kort som NID konkluderte med at mest sannsynlig var dokumentteknisk ekte, men virket utstedt på bakgrunn av oppholdskort. Retten la til grunn at dokumentene har lav notoritet og ikke faller inn under sbf § 1- 1. Retten mente også at søkerens identitet ikke var sannsynliggjort etter sbf § 1- 2 fordi søkeren har gitt motstridende opplysninger om klan, levd liv og id- dokumenter fra hjemlandet. UNEs vedtak ble ansett som gyldig.

 • Punkt 2.2 er endret for å samsvare med UDIs praksis. Vaktlistene har i lang tid blitt satt opp for tre måneder av gangen og blitt sendt ut til advokatene en måned for den aktuelle perioden begynner. Dagens praksis med å tilby ledige vakter til andre advokater på vaktlisten er også tatt med i intern meldingen.

 • Punkt 7.6.1 er endret til å presisere gjeldende praksis. Advokater skal møte personlig og være tilgjenglig i tidsrommet de er på vakt. Videre kan kvinnelige advokater bytte eller gi fra seg en vakt til andre kvinnelige advokater for å sikre behovet for kvinnelige advokater på vakt.

 • Nye retningslinjer omhandler hvilke rettigheter de registrerte i UDI sine systemer har etter personvernlovgivningen, hvordan UDI skal behandle krav om innsyn, retting, sletting, begrensning, og tilfeller der personen protesterer mot behandlingen av personopplysninger.

 • Nye retningslinjer for når og hvordan personvernkonsekvensvurderinger og risikoanalyser knyttet til informasjonssikkerhet skal gjennomføres, vurderes og godkjennes i UDI. Retningslinjene gjelder ikke for risikoanalyser som omhandler andre tema enn informasjonssikkerhet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo