Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 41, 2019
  • Hele retningslinjen er oppdatert i samarbeid med Politiet, Utenriksdepartementet og Skattedirektoratet. De viktigste endringene for politiet er at retningslinjen nå er utvidet til å omfatte kontroll av ID-dokumenter i saker etter utlendingsloven kapittel 13 (EØS-regelverket), nye beskrivelser av hva førstelinjen skal registrere i DUF når de har kontrollert et reisedokument, og krav om at politiet skal foreta slik person- og dokumentkontroll ved søknad om fornyelse eller permanent oppholdstillatelse selv om dokumentet er kontrollert ved tidligere søknad. De viktigste endringene for utenriksstasjonene er at arbeidsfordelingen ved utenriksstasjoner som er knutepunktorganisert er inntatt, og at beskrivelsen av oppgavene til eksterne tjenesteytere (VFS) ved utenriksstasjonene er oppdatert.

  • Ny bestemmelse i utlendingsforskriften regulerer rettigheter for britiske borgere med oppholdsrett dersom Storbritannia og Nord-Irland trer ut av EU uten en utmeldingsavtale som inneholder en overgangsperiode. Bestemmelsen gir britiske borgere, som ved Storbritannia og Nord-Irlands uttreden har oppholdsrett eller varig oppholdsrett etter utlendingsloven (utl.)  §§ 111, 112 og 115, rett til fortsatt opphold på samme grunnlag som tidligere, frem til endelig regelverk på mellomstatlig nivå trer i kraft. Tilsvarende gjelder britiske arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, og familiemedlemmer til britiske borgere med oppholdsrett etter utl. §§ 111, 113, 114, 115 og 116. I kraft 10. oktober 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo