Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Samlesider om sårbare søkere

Barneekteskap
Dokumentdato : 19.01.2017

Samleside

Barneekteskap


Her finner saksbehandlerne relevante rettskilder som gir veiledning for vurderinger i tilknytning til barneekteskap


Rettsregler:

 • Menneskerettsloven (mrl.) som inkorporerer Barnekonvensjonen (BK) i norsk rett, mrl. § 2 nummer 4. Se også særlig BK artikler 16, 19, 34, 35 og 36.

 • Ekteskapsloven, se særlig § 1a om ekteskapsalder og § 1b om frivillighet.

 • Straffeloven, se særlig § 253 om tvangsekteskap, § 262 om brudd på ekteskapsloven, herunder barneekteskap, § 196 om plikt til å avverge straffbart forhold og §§ 299-301 om voldtekt av barn under 14 år, §§ 302 og 303 om seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og § 304 om seksuell handling med barn under 16 år.

Rettspraksis:

 • LB 2012-116152 Foreldrene til en jente på 15 år og 5 måneder som med deres samtykke inngitt ekteskap i Pakistan med sin kjæreste på 17 år etter at hun hadde blitt gravid, ble dømt for å ha medvirket til at ekteskap ble inngått av barn under 16 år, jfr. straffeloven 1902 § 220 første ledd.

Departementenes rundskriv og instrukser:

 • F-02-18  Rundskriv - Utgifter til hjemreise til Norge ved negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • GI-13/2016 – Nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet

Andre etaters brev:

 • Bufdir-2016-04-07 Tolkningsuttalelse: Bruk av barnevernloven § 4-6 annet ledd og § 4-12 overfor enslig mindreårige asylsøkere som bor på asylmottak

UDI retningslinjer:

 • IM 2013-005V1 Mandat for Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

 • IM 2015-007 Identifisering og oppfølging av asylsøkere utsatt for tvangsekteskap, annen vold i nære relasjoner eller barneekteskap (vedleggene er kun tilgjengelige for UDI)

 • IM 2018-001 Organisering av UDIs arbeid mot tvangsekteskap, barneekteskap, vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse

 • RS 2010-045 Bortfall av permanent oppholdstillatelse – utlendingsloven § 62 sjette ledd, jf. utlendingsforskriften § 11-8

 • RS 2013-010 Retningslinjer for håndtering av opplysninger om tvangsekteskap i familieinnvandringssaker

 • RS 2014-015 Opplysningsplikt til barnevernet

 • RS 2015-007 Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap

  • RS 2015-007V3 Tiltakskort - Barneekteskap

  • RS 2015-007V4 Tiltakskort - Utlevering av opplysninger om menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap
Siste endringer
 • Ny: Barneekteskap - relevante rettskilder (19.01.2017)

  Barnefaglig koordinator i UDI har i samarbeid med UDIs representant i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse laget en ny ressursside med relevante rettskilder for saksbehandling i saker hvor barneekteskap kan være et tema. Siden er utarbeidet for saksbehandlere i og utenfor utlendingsforvaltningen. Her finner man relevante lover, rundskriv, instrukser, rettspraksis og UDIs retningslinjer.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo