Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Samlesider om sårbare søkere

Barnets beste-vurderinger
Dokumentdato : 10.08.2016

Samleside

Barnets beste-vurderinger


Her finner saksbehandlerne relevante rettskilder som gir veiledning for barnets beste vurderinger.


Lover og konvensjoner:

Høyesterettsavgjørelser:

 • Rt-2009-1261 (Ashok dommen, som viser til Generell kommentar nummer 6 (2005)

 • Rt-2012-1985 (Plenumsdommen, diskuterer vurderingen av barnets beste som et grunnleggende hensyn - vektlegging i forhold til innvandringsregulerende hensyn)

 • Rt-2015-93 (Maria-dommen, vurdering av forholdsmessigheten av utvisning på grunn av uriktig oppgitt identitet og ulovlig opphold, sammenholdt med barn i riket som er norsk statsborger. Vurdering av barnets beste, Grunnloven §§ 102 og 104 og EMK art. 8)

Rundskriv:

 • RS 2014-015 Opplysningsplikt til  barnevernet

 • IM 2017-004 Behandling av asylsaker der et familiemedlem er eller blir innvilget tillatelse etter utl §§ 28 eller 38

Instrukser og rundskriv fra departementene:

 • Q-42/2015Retningslinjer om behandlingen av barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land (BLD)

 • G-06/2014 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn

 • G-02/2015 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften

Andre etaters brev:

 • Bufdir-2016-04-07 Tolkningsuttalelse: Bruk av barnevernloven § 4-6 annet ledd og § 4-12 overfor enslig mindreårige asylsøkere som bor på asylmottak

Generelle kommentarer fra FNs komité for barnets rettigheter (de mest relevante):

 • Generell kommentar nummer 6 (2005) (lenke til regjeringen.no hvor kommentarene finnes på norsk og engelsk). Handler om enslige mindreårige asylsøkere

 • Generell kommentar nummer 12 (2009) (lenke til regjeringen.no hvor kommentarene finnes på norsk og engelsk). Handler om barnets rett til å bli hørt.

 • Generell kommentar nummer 14 (2013) (lenke til regjeringen.no hvor kommentarene finnes på norsk og engelsk). Artikkel 3 i Barnekonvensjonen (Barnets beste).

 • Generell kommentar nummer 22 (2017) (lenke til un.org hvor publikasjonen finnes på engelsk) Utgitt i samarbeid med Committee on Migrant Workers. Handler om barn som er immigranter sine menneskrettigheter.

 • Generell kommentar nummer 23 (2017) (lenke til un.org hvor publikasjonen finnes på engelsk) Utgitt i samarbeid med Committee on Migrant Workers. Handler om statenes ansvar for barns rettigheter (hjemland, transittland, mottakerstat, returland).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo