Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Samlesider om sårbare søkere

Samleside om barnets beste vurderinger - relevante rettskilder
Dokumentdato : 10.08.2016

Samleside om barnets beste vurderinger - relevante rettskilder


Her finner saksbehandlerne relevante rettskilder som gir veiledning for barnets beste vurderinger.

 • Menneskerettsloven som inkorporerer barnekonvensjonen i norsk rett i § 2 nummer 4.

 • Barnekonvensjonen - BK (se særlig artikkel 3)

 • Den europeiske menneskerettskonvensjon - EMK (se særlig artikkel 5 og 8)

 • Høyesterettsavgjørelser:

  • Rt-2009-1261 (Ashok dommen, som viser til Generell kommentar nummer 6 (2005) og 
  • Rt-2012-1985 (Plenumsdommen, diskuterer vurderingen av barnets beste som et grunnleggende hensyn - vektlegging i forhold til innvandringsregulerende hensyn)
  • Rt-2015-93 (Maria-dommen, vurdering av forholdsmessigheten av utvisning på grunn av uriktig oppgitt identitet og ulovlig opphold, sammenholdt med barn i riket som er norsk statsborger. Vurdering av barnets beste, Grunnloven §§ 102 og 104 og EMK art. 8)

 • Rundskriv: RS 2014-015 Opplysningsplikt til  barnevernet

 • Instrukser og rundskriv fra departementene:

  • Q-42/2015Retningslinjer om behandlingen av barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land (BLD)
  • G-06/2014 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn
  • G-02/2015 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften

 • Andre etaters brev: Bufdir-2016-04-07 Tolkningsuttalelse: Bruk av barnevernloven § 4-6 annet ledd og § 4-12 overfor enslig mindreårige asylsøkere som bor på asylmotta

 • Generelle kommentarer fra FNs komité for barnets rettigheter (de to mest sentrale):

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen