Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Samlesider om sårbare søkere

Menneskehandel
Dokumentdato : 02.06.2017

Samleside

Menneskehandel


Her finner saksbehandlerne relevante rettskilder til veiledning for vurderinger i tilknytning til menneskehandel


Lover og konvensjoner:

Lovforarbeider (lenker til regjeringen.no):

Rettspraksis:
- Prostitusjon
 

 • Rt 2011-1127misbruk av sårbar situasjon. Ordinær mottaker/kjøper av enkelthandlinger/tjenester fra ofre for menneskehandel omfattes ikke av § 224. Sammenlign Rt 2013-1247: lovgivers ønske om å la § 224 ramme utnytter bunner i vansker med å skille rollene hvor bakmann og utnytter er samme person (avsn. 16)
 • Rt 2006-111: Karakteristikken misbruk av sårbar situasjon må bygge på samlet vurdering av offerets reelle valgmuligheter - livssituasjon før og etter utnyttelsen (avsn. 16). Betydning av samtykke (avsn. 12-23).
 • LF-2014-39428utnytting av sårbar situasjon (psykisk sykdom og rusmisbruk) til prostitusjon.
 • LB-2013-100192: økonomisk vanskelig situasjon for mange kvinner i Afrika og etterfølgende prostitusjon, ikke i seg selv misbruk av sårbar situasjon. Krav om noe mer konkret nødsituasjon før ankomst til Norge.

- Tvangsarbeid 

 • Rt 2013-39: Utnytting etter § 224: det må foreligge et visst misforhold mellom utnytter og fornærmet. Om tvangsarbeid: ikke krav om at fornærmede har forsøkt eller har ønsket å komme ut av situasjonen, så lenge det objektivt sett foreligger en form for press/tvang som vil gi seg utslag ved forsøk på å unnslippe.
 • LG-2015-65106: Misbruk av sårbar situasjon (individuelle forhold ved fornærmede selv) til tvangsarbeid.
 • LB-2014-9300-1: Utlendingsloven § 108. Kunne komme frivillig ut av arbeidsforholdet, ikke tvangsarbeid.
 • Tingrettsavgjørelser (lenker til Lovdata pro, krever innlogging)
  - TOSLO-2015-105037-2 (Lime): Tvangsarbeid: misbruk av sårbar situasjon. Medvirkning til tvangsarbeid.
  - TBERG 2015-164820-3: Ikke tvangsarbeid: kunne komme frivillig ut av arbeidsforhold.
  - TEMSI-2015-105939: Tvangsarbeid: umulig å komme frivillig ut av arbeidsforhold (pass/penger/språk)
  - TJARE-2008-69332: Tvangsarbeid: bevisst utnyttelse. Samtykke irrelevant, jfr. Rt 2006-111.

 - Beskyttelse etter utlendingsloven på bakgrunn av menneskehandel

 • HR-2016-1051-A: Kvinne med asyl i Ungarn returnert iht. til Dublinregelverket. Norske domstoler plikter å behandle substansen i anførsel om manglende bistand i Ungarn etter menneskehandel, jfr. EMK art. 3. 
 • LB-2013-161414: Ikke velgrunnet frykt for forfølgelse. Troverdighet/falsk bevis. Kan få hjelp fra familien og søke bistand fra NAPTIP (velfungerende, men pga. ressurssituasjon kun enkle tiltak i begrenset periode).
 • LB-2015-82734: Ikke velgrunnet frykt for forfølgelse. Vilkår for opphold etter utf. § 8-4 (2) at en er i en like vanskelig situasjon som etter (1) (vitnet i sak hvor tiltale er tatt ut) og situasjonen skyldes vitneforklaringen.

Departementenes rundskriv og instrukser:

 • G-08/2012 Retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse
 • GI-31/2010 Instruks om oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel mv

Andre etaters rundskriv og brev:

 • Bufdir 01/2016 Barnevernets håndtering av saker der mindreårige kan være utsatt for menneskehandel

UDI retningslinjer:

 • IM 2018-002 Organiseringen av arbeidet mot menneskehandel i UDI
 • IM 2014-004 Asylavdelingens håndtering der søkere er mulige ofre for menneskehandel
 • IM 2013-011 Intervju i søknader om beskyttelse, særlig Vedlegg 6 Tiltakskort - Menneskehandel
 • RS 2015-007 Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap, se også tiltakskort i  Vedlegg 1 og 4.
 • RS 2014-008 Rundskriv om forvaltningstiltak mot vertsfamilier som bryter vilkårene for oppholdstillatelse for au pair- utlendingsloven § 27 b
 • RS 2013-014 Oppholdstillatelse for utlendinger som antas å være utsatt for menneskehandel (refleksjonsperiode mv.)
 • RS 2012-015 Oppholdstillatelse til au pair – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-25
 • RS 2011-007 Utlendingsforvaltningens ansvar for å legge til rette for å identifisere og gi oppfølging til mulige ofre for menneskehandel
 • RS 2010-194 Rundskriv om forvaltningstiltak mot arbeidsgiver som ulovlig utnytter utenlandske arbeidstagere - utlendingsloven § 27 femte ledd 
 • RS 2010-131 Oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere - utlendingsloven § 23 jf utlendingsforskriften §6-3
Siste endringer
 • Ny: Samleside om menneskehandel - relevante rettskilder Samleside om menneskehandel - relevante rettskilder (02.06.2017)

  I samarbeid med UDIs koordinatorer på arbeidet mot menneskehandel har RVP-redaksjonen laget en ny samleside med relevante rettskilder for saksbehandling i saker hvor menneskehandel kan være et tema. Siden er utarbeidet for saksbehandlere i og utenfor utlendingsforvaltningen. Her finner du relevante lover og internasjonale konvensjoner, rettspraksis, instrukser, rundskriv og UDIs egne retningslinjer.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo