Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Samlesider om sårbare søkere

Samleside om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen vold i nære relasjoner - relevante rettskilder
Dokumentdato : 03.02.2017

Samleside om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen vold i nære relasjoner - relevante rettskilder


Relevante rettskilder i saker som angår tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen vold i nære relasjoner.

Rettsregler:

 • Straffeloven 2005, særlig § 5 om handlinger i utlandet, § 196 om avvergingsplikt, §§ 251 og 252 om tvang, § 253 om tvangsekteskap, § 262 (2) om barneekteskap, §§ 282 og 283 om mishandling i nær relasjon og §§ 284 og 285 om kjønnslemlestelse.

 • Ekteskapsloven, særlig § 1a om ekteskapsalder, § 1b om frivillighet, § 7 om bevis for at ekteskapsivlkårene er oppfylt, § 16 om ugyldighet og § 18a om anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet.

 • Barnelova, særlig § 30a - avtale om ekteskap på vegne av barn er ikke bindende, jfr. ekteskapsloven § 16.

Rettspraksis:

 • Rt-2006-140: Straffeloven 1902 § 222 (2) første straffalternativ ikke overtrådt uten at ekteskap er gyldig etter vigselslandets regler (avsn. 20-23, 26). Uttalelser om lovgivers syn på straffverdigheten av tvangsekteskap (avsn. 25). Tvangen ble klassifisert som meget grov (avsn. 27-28).
 • Rt-2009-1153: UNEs avslag på familiegjenforening da søkers mann var dømt for seksuell omgang med barn under 14 år kjent ugyldig: forelå ikke sannsynlighetsovervekt for overgrep ved innvilgelse.

 • LB-2008-121127: Jente14 år holdt hos ektemann i Irak 1,5 år. Far dømt etter straffeloven 1902 § 222 (2)
 • LB-2011-75341: Regelmessige voldtekter i ekteskap ansett som ett, sammenhengende straffbart forhold.

Departementenes rundskriv og instrukser:

 • G-08/2012 Retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse
 • 2015-05-18-JD Oppfølging av instruks GI-05/2015: Retningslinjer for håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse kan vær et tema - klargjøring av instruks GI-03/2012
 • G-10/2016 Utgifter til hjemreise til Norge ved tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet
 • GI-13/2016 – Nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet

UDI retningslinjer:

 • IM 2013-011 Intervju i søknader om beskyttelse, særlig tiltakskort i V5 Kjønnslemlestelse og V8 Tvangsekteskap
 • IM 2013-005V1 Mandat for Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • IM 2015-007 Identifisering og oppfølging av asylsøkere utsatt for tvangsekteskap, annen vold i nære relasjoner eller barneekteskap (se også vedlegg, kun tilgjengelige for UDI)
 • IM 2015-011 Retningslinjer for asylsaker der mindreårige kan være utsatt for kjønnslemlestelse

 • RS 2010-009 Retningslinjer for behandling av søknad om oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag etter referansepersonens død eller etter samlivsbrudd - utlendingsloven § 53 første og annet ledd
 • RS 2010-041 Utlevering av vandelsopplysninger fra politiet i saker som gjelder familieinnvandring - utlendingsforskriften § 17-8, jf. utlendingsloven § 85
 • RS 2011-010 Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning på grunn av grov vold og vold i nære relasjoner
 • RS 2013-010 Retningslinjer for håndtering av opplysninger om tvangsekteskap i familieinnvandringssaker
 • RS 2014-015 Opplysningsplikt til barnevernet
 • RS 2015-007 Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap (se også tiltakskort i vedlegg)
Siste endringer
 • Ny: Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen vold i nære relasjoner - relevante rettskilder Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen vold i nære relasjoner - relevante rettskilder (03.02.2017)

  UDIs representant i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har laget en ny ressursside med relevante rettskilder for saksbehandling i saker hvor tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for vold i nære relasjoner kan være et tema. Siden er utarbeidet for saksbehandlere i og utenfor utlendingsforvaltningen. Her finner man relevante lover, rundskriv, instrukser, rettspraksis og UDIs retningslinjer.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen