Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • En iransk kvinne og hennes to barn hadde søkt om beskyttelse i Norge. Kvinnen hadde konvertet til kristendommen i 2013 og anførte at det derfor var frykt for forfølgelse og alvorlige overgrep ved retur til Iran. UDI og UNE mente det ikke var sannsynliggjort at det var fare for forfølgelse ved retur til Iran. Lagmanssretten kom fremt til at Utlendingsnemnda sitt vedtak var ugyldig og at søkeren hadde rett til beskyttelse i Norge. Det ble lagt til grunn at det forelå en velbegrunnet frykt for at søkeren vile bli forfulgt på grunn av kristen aktivitet ved retur til Iran.

 • Flere av punktene i praksisnotatet er endret. Hele punkt 5.1. Politisk oppfatning - tilknytning til opposisjonspartier og deltakelse i protestdemonstrasjoner, er oppdatert som følge av den endrede situasjonen i Etiopia. Videre er også punkt 2. Generelt om praksis som gjelder asylsøkere fra Etiopia, og punkt 16. Tilbakekall etter utlendingsloven § 63, erstattet med ny tekst. Det er også lagt til et nytt punkt 17. Tilbakekall (opphør) etter utlendingsloven § 37. Punkt 4. Beskyttelse i hjemlandet, er oppdatert.

 • Visumhåndboken (bok I) er revidert. Endringene er fra 14. mai 2019.

 • Erstattes av:  GI-03/2019 Revidert instruks om opphør og tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f
 • Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til UDI erstatter GI-14/2016. Utlendingsloven (utl.) § 37 første ledd bokstav e og f fastsetter at flyktningstatus og oppholdstillatelse kan opphøre og kalles tilbake dersom forholdene som førte til at utlendingen ble anerkjent som flyktning ikke lenger er til stede. Bestemmelsen tilsvarer flyktningkonvensjonen artikkel 1 C (5) og (6). Instruksen innebærer en omlegging av langvarig praksis, idet adgangen til opphør og tilbakekall i liten grad har blitt benyttet. Både flyktninger som har fått oppholdstillatelse etter utl. § 28 første ledd bokstav a og b omfattes av instruksen, herunder enslige mindreårige. Instruksen gjelder fra 16. mai 2019.

 • Utlendingsnmenda fikk medhold i at Etiopia er regnet som søkerens hjemland. Søkeren hevdet at hun var fra Eritrea. Under behandlingen av søknaden hadde søkeren byttet fra etiopisk til eritreisk statsborgerskap. Lagmannsretten la til grunn at uttrykket "hjemland" i utlendingsloven § 28 sikter til statsborgerskapet på vedtakstidspunktet. Det ble tatt utgangspunkt i flyktningsbegrepet i FNs flyktningskonvensjon. Lagmannsretten påpekte også at det i spesielle tilfeller kan være rom for en annen løsning, da basert på en helhetsvurdeing av hva som er søkerens reelle og egentlige hjemland.

 • Rundskrivets punkt 3.4 Kravet til sikret underhold skal være oppfylt, er oppdatert. Underholdskravet anses oppfylt når fremtidig inntekt tilsvarer 88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ (lenke til regjeringen.no), jf. utlendingsforskriften § 10-8.

 • Utlendingsnemnda avslo søknaden om familieinnvandring. De mente at ekteskapet mellom en norsk kvinne, innvandret fra Afghanistan, og en afghansk mann hovedsakelig var inngått for å etablere oppholdsgrunnlag i Norge (omgåelsesekteskap). Lagmannsrettens flertall mente at vedtaket var gyldig og at det var inngått et omgåelsesekteskap, men påpeker at det har vært noe tvil om utfallet. Videre mente flertallet at vedtaket ikke var i strid med EMK artikkel 8. Mindretallet mente vedtaket var ugyldig da de ikke fant det tilstrekkelig bevist at hovedformålet med ekteskapet var å sikre søkeren opphold i Norge.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo