Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Asylavdelingen har utarbeidet ny kvalitetsstandard for asylintervjuer. Standarden synliggjør hvilke egenskaper UDI sine asylintervjuer må ha for å være tilstrekkelig gode og gjør det mulig for lederne å gi konkrete tilbakemeldinger til, og identifisere opplæringsbehov hos, sine medarbeidere.

 • En borger av Afghanistan fremmet søknad om oppholdskort etter EU/EØS regelverket med sin kone fra Romania. UDI og UNE konkluderte med at ekteskapet var inngått med det formål å skaffe oppholdsrett i Norge, og søker fikk avslag på søknaden og fikk vedtak om bortvisning fra riket. Lagmannsretten vektla at partene ikke kunne sannsynliggjøre enn reelt samliv og at saken falt inn under et kjent modus. UNEs vedtak ble ansett som gyldig.

 • Retningslinjens punkt 3.1.3, som omtaler vilkåret om at det ikke skal være aktuelt å bortvise søkeren, er oppdatert. Oppdateringen er i samsvar med at utlendingsloven § 94 første ledd bokstav c endres og utlendingsforskriften § 5-3 oppheves 1. oktober 2019. Endringen har ingen praktisk betydning for hvem som har rett til å arbeide som asylsøker.

 • UDI har besvart Kunnskapsdepartementets høring. UDI og er enig i forslagene til endringer i statsborgerloven og -forskriften, men har enkelte innspill. Blant annet ber UDI departementet vurdere om omfanget av bestemmelsen om viderebehandling av personopplysninger bør fremgå uttrykkelig i forskriften § 13A-5 for å gi søkerne mer forutsigbarhet. Videre har UDI innspill til bruk av automatiserte avgjørelser i statsborgerskapssaker, og innhenting av opplysninger fra IMDi, Kompetanse Norge, Arbeids- og velferdsforvaltningen og skattemyndighetene. UDI peker også på behov for at opplysninger som må innhentes i automatisert saksbehandling tilgjengeliggjøres i filformater som er egnet for elektronisk utveksling.

 • EMD konkluderte med at forholdene i en provisorisk flyktningleir, og på ulike politistasjoner i Hellas for flere enslige mindreårige asylsøkere, var av en slik karakter at de utgjorde nedverdigende behandling i strid med EMK artikkel 3. De var også utsatt for ulovlig frihetsberøvelse i strid med EMK artikkel 5 nr. 1. EMD uttaler seg om enslige mindreårige migranters særlige sårbarhet.

 • Retningslinjen er revidert av hensyn til brukervennlighet. Strukturen på rundskrivet er endret, tekst som omhandler vedtakskompetanse er samlet og flyttet frem i dokumentet, og det er satt inn eksempler på praksis. Hvem som har kompetanse til å fatte vedtak er også grafisk fremstilt under punkt 2.1. Videre er politiets adgang til å vurdere bortvisning i tilfeller der en utlending enten har søkt tillatelse i hjemlandet, har adgang til å søke tillatelse fra riket, eller har levert inn en søknad om oppholdstillatelse i Norge, presisert. Retningslinjen har også endret navn.

 • Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet instruerer UDI til å gjennomgå 150 asylsaker fra borgere av Eritrea for å undersøke om det er grunnlag for opphør av flyktningstatus og tilbakekall av oppholdstillatelse. UDI skal også vurdere om det er behov for å sette ytterligere begrensninger i gyldighetsområdet for reisebevis og utlendingspass for borgere av Eritrea med oppholdstillatelse i Norge. Instruksen trådte i kraft 6. september 2019.

 • EMD avviste klagen over avslag på familiegjenforening som åpenbar grunnløs. Saken gjaldt en somalisk borger med oppholdstillatelse i Italia som søkte familiegjenforening med sin kone og to felles barn i Sverige. EMD mente at svenske myndigheter hadde foretatt en forsvarlig forholdsmessighetsvurdering etter EMK artikkel 8.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo