Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Saken springer ut av Høyesteretts dom 23. mars 2018 HR-2018-572-A, hvor UNEs vedtak ble kjent ugyldig. Tingretten kom til at UNEs nye vedtak om tilbakekall av flyktningstatus var gyldig. Internflukt til Kabul, eller eventuelt til Mazar-e Sharif eller Herat by var ikke i strid med barnets beste-vurdering etter Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 3 nr.1 eller reglene i utlendingsloven. Det heftet ikke feil ved UNEs saksbehandling. Samtidig kom tingretten til at det etter bevisførselen ikke var holdepunkter for å fastslå at det forelå en slik vesentlig og stabil endring i sikkerhetssituasjonen i saksøkernes hjemdistrikt som loven krever. Utlendingsloven § 63 kan ikke gi hjemmel for å tilbakekalle deres flyktningstatus og oppholdstillatelse i Norge.

 • En borger av Thailand fikk medhold av lagmannsretten i at hennes ekteskap til en britisk borger bosatt i Norge var reelt og ikke inngått pro forma. Retten fant at UNE sine beslutninger om å ikke omgjøre vedtakene om bortvisning og utvisning med fem års innreiseforbud var ugyldige og at hun fylte vilkårene for oppholdskort etter registreringsordningen for EU/EØS-borgere og deres familiemedlemmer.

 • Lagmannsretten fant at UNE sitt vedtak om avslag på søknad om beskyttelse og oppholdstillatelse i Norge var gyldig for en borger av Iran som anførte at han var statsløs. Retten fant at siden faren var iransk statsborger var han det også, selv om han ble født i en flyktningeleir i Irak og ikke hadde dokumentert sitt statsborgerskap overfor iranske myndigheter.

 • Lagmannsretten kom til at at UNE sitt utvisningsvedtak med varig innreiseforbud for en borger av Kosovo, som var dømt for å smugle 17 kg heroin, var gyldig. Utlendingen hadde ektefelle og barn i Norge, men det ble ikke ansett å være et uforholdsmessig tiltak å utvise tatt i betraktning den alvorlige forbrytelsen, jf. utlendingsloven § 70, EMK artikkel 8 og FNs barnekonvensjon artikkel 3.

 • Vedlegg 6 oppheves.

 • Internmeldingen og vedleggene er oppdatert i samsvar med arkiveringsendringer og endringer i saksbehandlingsrutiner. Vedlegg 6 oppheves.

 • Mann som var vernet mot retur, men hadde flere straffedommer og tidligere var forsøkt utvist, fikk i 2012 innvilget permanent oppholdstillatelse. Etter å ha fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap fordi han ikke hadde klarlagt sin identitet, fremla han dokumenter som viste at han hadde gitt uriktige opplysninger for utlendingsmyndighetene. Lagmannsretten kom til at vedtak om tilbakekall og utvisning var gyldige. Avsagt 7. januar 2019.

 • En arabisk mann som hadde arbeidet som offiser i politiet og anførte frykt for hevn fra enkeltpersoner eller grupper i hjemlandet, fikk avslag på beskyttelse og opphold etter utlendingsloven § 38. Lagmannsretten kom til at mannen ikke hadde velbegrunnet frykt for forfølgelse. Avsagt 4. januar 2019.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo