Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Det er lagt inn et nytt pkt. 10.2 i praksisnotatet. Punktet omhandler vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter utlendingsloven § 38 når søkeren har tilgang til et trygt og tilgjengelig internfluktområde.

 • Vedlegg 1 er oppdatert på flere punkter. Det er innarbeidet at vi benytter eDialog når vi kommuniserer med advokatene, det er lagt til noen flere momenter i punkt 3.2 om hvilke saker som skal tas ut av prosedyre, og det er lagt til et nytt punkt 11 om trekk av søknad.

 • Internmeldingen er oppdatert i samsvar med at vi benytter eDialog når vi kommuniserer med advokatene.

 • UDI ga sitt høringssvar 30. november. UDI er positive til de fleste forslagene i høringsnotatet, men er imidlertid uenig i at politiet skal gis adgang til å foreta direktesøk i Utlendingsdatabasen via Datasystemet for utlendings- og flyktningesaker (DUF). UDI mener en slik adgang vil svekke personvernet til de som er registrert og UDIs muligheter til å ivareta tilfredsstillende informasjonssikkerhet i registrene. I stedet mener UDI at økt bruk av allerede eksisterende elektroniske samhandlingsløsninger er en bedre løsning.

 • Ny instruks om Storskog-porteføljen fra Justsidepartementet. Departementet åpnet i GI-7/2016 for realitetsbehandling av asylsøknader fra søkere som kom over Storskog i 2015 og som hadde engangsvisum, hvor dette var utløpt i tid. Det har nå vist seg at det også for personer med flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som har utløpt i tid, er svært lite sannsynlig å få til retur til Russland. Etter departementets vurdering er det da rimelig at denne gruppen håndteres på samme måte som søkere med utløpt engangsvisum. UDI instrueres derfor om å realitetsbehandle disse søknadene. Se tidligere instrukser: GI-12/2015 av 20. oktober 2015, GI-13/2015 av 24. november 2015, GI-7/2016 av 29. april 2016 og GI-8/2016 av 24. juni 2016.

 • Saken gjaldt en ghanesisk kvinne som ble stanset, med falsk pass, av fransk politi mens hun var på gjennomreise fra Belgia til Storbrittania. Den franske domstolen som behandlet saken hennes stilte tre spørsmål til EU-domstolen. Spørsmål 1 gjaldt om Returdirektivets artikkel 3 nr. 2 skulle tolkes slik at transitt gjennom et medlemsstats territorie også var å anse som "ulovlig opphold". EU-domstolen svarte ja på dette spørsmålet. Spørsmål 2 og 3 gjaldt hvorvidt Returdirektivet utelukket fengsling av en tredjelandsborger som har tatt seg ulovlig inn på territoriet til en medlemsstat. Domstolen kom frem til at Returdirektivet utelukker nasjonal lovgivning som tillater fengsling av en tredjelandsborger på grunn av ulovlig innreise, så lenge returprosedyren, som følger av direktivet, ennå ikke er avsluttet. Dette gjaldt også når en annen medlemstat kunne tilbaketa tredjelandsborgeren i henhold til en bilateral returavtale.

 • Rundskrivet er revidert med nye og mer detaljerte rutiner for behandling av søknader om D-visum for utlendinger som er knyttet til diplomatiske eller lønnende konsulære stasjoner mv. i Norge. Det er også foretatt en endring av antall dager visumet utstedes for, samt av gyldighetsperioden.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i passloven som ledd i innføringen av nye systemer og rutiner for utstedelse av pass og nasjonale ID-kort. De foreslåtte endringene er i hovedsak presiseringer og tilpasninger for å tydeliggjøre sentrale krav og legge til rette for samordning og harmonisering av tilhørende forskriftsverk for pass og ID-kort. Det foreslås derfor også flere nye forskriftshjemler, blant annet om gyldighetstid og gebyr. Forslag til forskrifter skal etter planen sendes på egen høring våren 2017.

 • Saken gjaldt en iransk mann som fikk sin asylsøknad i Nederland avvist fordi han hadde visum til Frankrike. Han hevdet å ha vært i Iran i over tre måneder i mellomtiden, men Nederland undersøkte ikke dette. Spørsmålet ble om søkeren kunne utfordre Frankrikes ansvar etter at Frankrike hadde akseptert tilbakeføringen. Domstolen konkluderer med at ettersom ordlyden i Dublin III-forordningens artikkel 27 nummer 1 skal sikre effektive rettsmidler til undersøkelse av faktum og rettsgrunnlag, samt at forordningens struktur og formål skal sikre effektivitet, rettsikkerhet og deltakelse, må en søker som i hovedsaken kunne påberope seg feil anvendelse av et av ansvarsfastsettelseskriteriene i kapittel III.

 • Saken gjaldt en syrisk mann som hadde søkt beskyttelse i Slovenia i 2013 og, etter å ha oppholdt seg utenfor Slovenia i over tre måneder, søkte beskyttelse i Sverige. Domstolen viser til at tilfellet er regulert av Dublin III-forordningens artikkel 19 nummer 2. Forordningens innledende betraktning nummer 19 synliggjør behovet for rettssikkerhetsgarantier og tilgang til effektive rettsmidler for asylsøkere. I lys av dette må artikkel 27 nummer 1 tolkes som at en asylsøker i en slik situasjon kan påberope seg brudd på artikkel 19 nr. 2 annet ledd for å utfordre en overføringsavgjørelse.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen