Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Utlendingsdirektoratet (UDI). Hittil har praksis vært at UDI innvilger søknad om Schengenvisum for medisinsk undersøkelse/utredning (så fremt øvrige vilkår for visum er oppfylt), men avslår søknader hvor formålet er medisinsk behandling, jfr. utlendingsforskriften § 6-28. Instruksen angir at UDI kan gi visum for medisinsk behandling i Norge dersom behandlingen kan skje innenfor et tidsrom av 90 dager, forutsatt at nærmere angitte vilkår er oppfylt (instruksen punkt 4). JD mener dette er hensiktsmessig og i tråd med lovens utgangspunkt om når visum kan gis, og at det vil sikre at norsk praksis ikke er til hindrer for en hensiktsmessig håndtering av representasjonssaker. Instruksen trer i kraft straks.

 • En afghansk asylsøker ble utvist fra Norge for fem år, men kom tilbake etter ca. tre år, og påberopte seg et nytt asylgrunnlag. Han ble tiltalt og dømt for brudd på innreiseforbudet i tingretten og lagmannsretten. Flyktningkonvensjonen artikkel 31 nr. 1 fastsetter at en flyktning ikke kan straffes for ulovlig innreise til landet han søker asyl i, dersom visse vilkår er oppfylt. Ett av disse vilkårene er at flyktningen har "kommet direkte" fra et land hvor hans liv eller frihet er truet. Den aktuelle asylsøkeren hadde, som ledd i sin reise til Norge, oppholdt seg ca. én måned i Østerrike. Høyesterett kom til at dette oppholdet medførte at han ikke hadde "kommet direkte" fra et land hvor hans liv eller frihet var truet. Han kunne derfor straffes.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut eit nytt rundskriv om ikraftsetjing av reglar om avvising av omgjeringsoppmodingar. Dei nye reglane blir inntatt i utlendingsforskrifta i ny § 16-14, som trer i kraft 1. juni 2018. Ny § 16-14 er retta mot UNE og er derfor ikkje bindande for UDI. Rundskrivet presiserar at lista med formkrav er uttømande, at vilkåret om kjend opphaldsstad ikkje inneber ei utvida undersøkingsplikt og at det skal gå fram av avgjerda kva som er grunnlaget for å nekte realitetshandsaming.

 • Ny retningslinje som omhandler fullmaktssystemet i UDI tilknyttet økonomiforvaltningen. Instruksen beskriver ulike typer fullmakter, ansvar og beslutningsnivåer. Den angir hvem som har myndighet til å forplikte UDI økonomisk.

 • Regelverket for tilskuddsordningen som forvaltes av Utlendingsdirektoratet ble fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6. april 2017, og gjelder for søknader i 2018. Regelverket erstatter 2016-01-27-JD.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har laget et nytt rundskriv om myndighetsassistert retur. Målet med ordningen er at enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov skal kunne gjenforenes med omsorgspersoner eller returnere til et annet forsvarlig omsorgstilbud i hjemlandet. Rundskrivet gir føringer for ordningen for myndighetsarrangert retur, ansvarsdeling og samarbeid mellom involverte organer og saksbehandling knyttet til ordningen.

 • Utlendingsloven §§ 66, 90 og 130 er oppdatert med riktig henvisning etter forskyvning i § 106. I tillegg gir § 92 nytt fjerde ledd nå en utlending som blir pågrepet eller internert, rett til ukontrollert samkvem med prosessfullmektig.

 • Flere av bestemmelsene i utlendingsloven kapittel 12 er endret, nye eller forskjøvet.

  • Bestemmelsene i §§ 99 (generelt om bruk av tvangsmidler), 103 (undersøkelse av utlendingens person, bolig eller lignende), 104 (beslag), 105, (meldeplikt og bestemt oppholdssted), 106 (vilkår for pågripelse og internering) og 107 (utlendingsinternat) er endret.
  • Bestemmelsene i §§ 99a (anke over kjennelser og beslutninger om tvangsmidler), 106 a (pågripelse og fengsling), 106b (internering) og 106c (særlige regler om pågripelse og internering av mindreårige) er nye.
  • Tidligere § 106a (fare for unndragelse) er uendret, men forskyves til § 106d.
 • I utlendingsforskriften §§ 17-20a og 18-12a er begrepet fengsling erstattet med internering som følge av endret terminologi i utlendingsloven § 106.

 • Midlertidig endring i utlendingsforskriften § 17-24 annet ledd gjelder asylsøkere som deltar i et integreringsfremende program, det vil si at søkeren har fått plass i integreringsmottak. Endringen innebærer at det ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som har fått plass i et integreringsmottak kan gjøres unntak fra vilkåret i § 17-24 første ledd om at søkeren må fremlegge godkjent reisedokument eller nasjonalt identitetskort. Vilkåret i utlendingsloven § 94 første ledd bokstav b om at det ikke må være tvil om søkerens identitet gjelder fortsatt i disse sakene. Endringen trer i kraft 14. mai 2018 og oppheves 14. mai 2021.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo