Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2012-015
Dokument-ID : RS 2012-015
Saksnummer : 15/08705 (16/05079-5)
Sist endret : 01.10.2016
Dokumentdato : 02.07.2012
Mottakere :

Politidistriktene
Utenriksstasjonene
Utlendingsdirektoratet

Oppholdstillatelse til au pair – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-25

 

1. Innledning

2. Hva er au pair-ordningen?

2.1. Definisjon av ”au pair”

2.2. Formålet med ordningen

3. Vilkår for oppholdstillatelse til au pair

3.1. Krav til au pairen

3.1.1. Alder

3.1.2. Barn

3.1.3. Returforutsetninger og krav til vandel mv

3.2. Krav til vertsfamilien

3.2.1. Definisjon av ”vertsfamilie”

3.2.2. Slektskap

3.2.3. Formidling av norsk språk og samfunn

3.2.4. Én au pair per vertsfamilie og krav til vertsfamiliens tilstedeværelse

3.2.5 Fullført e-læringskurs

3.2.6 Vertsfamilien kan ikke være ilagt forvaltningstiltak (karantene)

3.3. Krav til oppholdet

3.3.1. Obligatorisk kontrakt om kulturutveksling

3.3.2. Bestemt vertsfamilie

3.3.3. Arbeidstid, fritid og ferie

3.3.4. Au pairens oppgaver

3.3.5. Forsikring

3.3.6. Norskkurs

3.3.7. Lommepenger/lønn og underhold

3.3.8. Au pairens hjemreise

3.3.9. Bolig

3.3.10. Eventuell oppsigelse/avskjed

4. Innhold og varighet av tillatelsen

5. Søknadsprosedyrer

5.1. Hvem kan levere søknad om oppholdstillatelse

5.1.1. Au pairen leverer søknaden

5.2. Hvor skal søknaden leveres

5.2.1. Hovedregel: Søknaden leveres i au pairens hjemland

5.2.2. Unntak: Adgang til å søke om oppholdstillatelse fra Norge

5.3. Gebyr

5.4. Krav til dokumentasjon

5.4.1. Søknadsskjema

5.4.2. Øvrig dokumentasjon

5.5. Vedtaksmyndighet

6. Fornyelse av oppholdstillatelse til au pair

6.1. Vilkår for fornyelse

6.2. Søknadsprosedyrer ved fornyelse

6.2.1. Iverksettelse av avslag på søknad om fornyelse

6.3. Bytte av vertsfamilie

6.4. Vedtaksmyndighet ved fornyelse

6.5. Varighet og innhold av fornyet tillatelse

7. Klage

8. Tilbakekall av oppholdstillatelse

1. Innledning

Rundskrivet omhandler vilkårene for å få oppholdstillatelse som au pair i henhold til utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-25. Rundskrivet gjelder for borgere utenfor EU- og EFTA-landene.

2. Hva er au pair-ordningen?

2.1. Definisjon av ”au pair”

”Au pair” betyr ”på like fot”. Norge har sluttet seg til Europarådets europeiske avtale om ansettelse av ”au pair” av 24. november 1969, som definerer og standardiserer vilkårene for au pair-plassering. Avtalens artikkel 2 definerer ”au pair-ansettelser” som ”midlertidig opphold i familier, mot visse tjenesteytelser, av unge utlendinger som kommer for å øke sine språkkunnskaper og eventuelt fagkunnskaper, og for gjennom et bedre kjennskap til mottakerlandet å utvide sin allmennutdanning.” Tjenesteytelsene au pairen bidrar med kan bestå av lettere husarbeid og barnepass.

2.2. Formålet med ordningen

Europarådets avtale fastslår at au pair verken tilhører kategorien studenter eller arbeidstakere, men en spesiell kategori som har fellestrekk med begge disse kategoriene. Formålet med ordningen er kulturutveksling. Au pairen skal opparbeide seg kunnskap om mottakerlandet. Au pair-oppholdet skal ikke primært omfatte arbeid, men ha et utdanningsmessig og et kulturelt formål. Dette skal ivaretas ved at au pairen bor og arbeider i en vertsfamilie som benytter norsk språk i dagliglivet og har god kunnskap om det norske samfunnet. Videre skal au pairens arbeidsdag være begrenset, og au pairen skal gis mulighet til å delta på norskopplæring og i fritidsaktiviteter. Au pairen skal ikke være en hushjelp eller dagmamma.

Det anses ikke å være i strid med au pair-ordningens formål at au pairen i tillegg til at vedkommende tilegner seg kunnskap om norsk språk og kultur, bidrar til å lære vertsfamiliens barn et fremmedspråk. Det må imidlertid fremstå som sannsynlig at vertsfamilien vil kunne oppfylle au pair-ordningens øvrige formål.

Det er hele tiden au pairens mulighet til å få utvidet sin kunnskap om norsk språk, kultur og samfunn som er det sentrale. Vertsfamiliens behov for hjelp i hjemmet eller ønske om språkopplæring av sin barn eller liknende, spiller en underordnet rolle.

3. Vilkår for oppholdstillatelse til au pair

3.1. Krav til au pairen

3.1.1. Alder

Det er et vilkår at au pairen må være mellom 18 år og 30 år. Dette betyr at au pairen på søknadstidspunktet må være fylt 18 år, og ikke være fylt 30 år.

3.1.2. Barn

Dersom au pairen har barn vil det som hovedregel ikke kunne gis oppholdstillatelse.

3.1.3. Returforutsetninger og krav til vandel mv

Oppholdstillatelse til au pair i medhold av utlendingsforskriften § 6-25 er en tillatelse som er tidsbegrenset og ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I dette ligger det en klar forutsetning om at au pairen skal forlate Norge ved tillatelsens utløp.

Utlendingsmyndighetene skal vurdere au pairens returforutsetninger. I vurderingen av om oppholdstillatelse kan gis, er det derfor et sentralt vurderingstema om det er sannsynlig at au pairen vil forlate Norge ved tillatelsens utløp, dersom vedkommende ikke har annet grunnlag for videre opphold i Norge. I denne vurderingen vil både individuelle forhold ved au pairen og generelle forhold i au pairens hjemland være av betydning.

Det blir blant annet lagt vekt på:

 • om søkeren tidligere har søkt asyl eller oppholdstillatelse på annet grunnlag
 • søkerens plan for oppholdet i Norge, og om denne fremstår som realistisk
 • tidligere erfaringer med au pairer i samme situasjon fra søkerens hjemland
 • tidligere erfaringer med eventuelle referanser i Norge
 • om det rettslig og praktisk vil la seg gjøre å returnere til søkerens hjemland

Dersom utlendingsmyndighetene på bakgrunn av foreliggende opplysninger om au pairen, sammenholdt med generell erfaring med visse landområder og søkergrupper, finner det sannsynlig at au pairen ikke vil returnere til sitt hjemland etter endt au pair-opphold og/eller har et annet formål med å søke tillatelse enn å være au pair, skal søknaden avslås.

Hvis au pairen har kompetanse som faglært i forskriftens forstand, skal det likevel ikke tillegges vekt om au pairen etter endt opphold, har til hensikt å søke oppholdstillatelse som faglært i medhold av utlendingsloven § 23, jf. Forskriftens § 6-1. Se også punkt 5.2.2 for definisjon av ”faglært”.

Det må ikke foreligge omstendigheter som vil gi grunn til å nekte au pairen adgang til Norge, opphold eller arbeid i medhold av andre regler i loven, jf. utlendingsloven § 59 første ledd.

3.2. Krav til vertsfamilien

3.2.1. Definisjon av ”vertsfamilie”

Med ”vertsfamilie” menes ektepar, partnere eller samboere med eller uten barn, eller enslig forelder med barn. Enslige personer uten barn omfattes ikke av begrepet vertsfamilie. Det er et krav at enslige foreldre som hovedregel må ha minimum 50 prosent av den daglige omsorgen for barna. Omsorgsprosent må dokumenteres. Dette kan for eksempel gjøres ved å legge ved samværsavtale.

3.2.2. Slektskap

En kan ikke være au pair hos egne familiemedlemmer i rett opp- eller nedstigende linje eller hos søsken, fetter/kusine, svoger/svigerinne eller onkel/tante. En au pair kan heller ikke være gift eller samboer med noen av vertsforeldrene.

3.2.3. Formidling av norsk språk og samfunn

Vertsfamilien må ha god kjennskap til det norske samfunnet og i hovedsak benytte norsk språk i familiens dagligliv. Vertsfamilien må snakke norsk med au pairen.

Oppholdstillatelse kan gis selv om en eller flere i vertsfamilien har utenlandsk opprinnelse eller statsborgerskap. Det er i all hovedsak opprinnelseslandet til vertsforeldrene, ikke vertsfamiliens barn, som tillegges vekt. Svenske og danske borgere likestilles med norske borgere.

Avgjørende i vurderingen av om tillatelse skal gis vil alltid være om au pairordningens formål vil bli ivaretatt. Au pairen må få god kjennskap til norsk språk og dagligliv ved å bo i vertsfamilien.

Som hovedregel kreves at vertsforeldrenes og au pairens opprinnelsesland er forskjellige.

Etter en konkret vurdering kan tillatelse likevel gis selv om én av vertsforeldrenes opprinnelsesland er lik au pairens. I slike tilfeller er det et vilkår at denne vertsforelderen har bodd i Norge minst 10 år. Videre bør den andre vertsforelderen være født og oppvokst i Norge. Eksempel: tillatelse kan gis når au pairen er vietnamesisk, den ene av vertsforeldrene er av vietnamesisk opprinnelse og har bodd i Norge i minst 10 år, og den andre vertsforelderen opprinnelig er norsk.

Unntaksvis kan det også være aktuelt å innvilge når begge vertsforeldrene har utenlandsk opprinnelse, forutsatt at den ene vertsforeldrenes opprinnelsesland er forskjellig fra au pairens og at begge vertsforeldrene har bodd minst 10 år i Norge. Eksempel: tillatelse kan gis hvis au pairen er russisk, den ene av vertsforeldrene er av russisk opprinnelse og har bodd i Norge i minst 10 år, og den andre av vertsforeldrene er av filippinsk opprinnelse og har bodd i Norge i minst 10 år.

I tilfeller der vertsfamilien kun består av én voksen person og barn, gis det som hovedregel ikke tillatelse dersom vertsforelderen er fra samme opprinnelsesland som au pairen.

Begrensningene i forhold til hvilken opprinnelse vertsforeldrene kan ha, er gitt for å sikre au pairinstituttets formål. I helt spesielle tilfeller kan det etter en konkret vurdering være aktuelt å gi tillatelse selv om vilkårene knyttet til opprinnelsesland og botid ovenfor ikke er oppfylt. Det må da være overveiende sannsynlig at au pair-ordningens formål vil bli ivaretatt, det vil si at au pairen vil få kunnskap om norsk samfunn og språk.

3.2.4. Én au pair per vertsfamilie og krav til vertsfamiliens tilstedeværelse

En vertsfamilie kan bare ha én au pair om gangen. Det er videre et krav at vertsfamilien tilbringer tid med au pairen i det daglige. Vertsfamilien plikter å sørge for at au pairen ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden og at hans eller hennes verdighet ikke krenkes.

3.2.5 Fullført e-læringskurs

Minst en av vertsforeldrene skal ha gjennomført e-læringskurs for vertforeldre før tillatelse til au pair kan innvilges. Kursbevis for fullført e-læringskurs skal vedlegges søknaden. Kursbeviset er gyldig i 18 måneder fra datoen for fullført kurs.

3.2.6 Vertsfamilien kan ikke være ilagt forvaltningstiltak (karantene)

Tillatelse kan ikke gis dersom en eller begge vertsforeldrene er ilagt forvaltningstiltak (karantene) etter utlendingsloven § 27b. Det kan heller ikke innvilges tillatelse til au pair der søknad er lagt i bero etter utlendingsforskriften § 6-25 tredje ledd for å avklare om vertsfamilien skal ilegges karantene.

3.3. Krav til oppholdet

Utlendingsdirektoratet (UDI) fastsetter vilkårene for au pair-kontrakten om kulturutveksling, jf. utlendingsforskriften § 6-25 første ledd. Kontraktsvilkårene er utformet i samsvar med Europarådets europeiske avtale om ansettelse av ”au pair” av 24. november 1969, samt ferieloven. Vilkårene for et au pair-opphold er angitt nedenfor.

3.3.1. Obligatorisk kontrakt om kulturutveksling

UDIs kontrakt om kulturutveksling må benyttes, og skal undertegnes av au pairen og vertsforelderen/e. UDI godtar ikke andre kontrakter selv om innholdet er det samme som i kontrakt om kulturutveksling. Vertsfamilien og au pairen kan ikke inngå tilleggskontrakter som bryter med vilkårene i standardkontrakten. Kontrakten fås på UDIs nettsider (www.udi.no), hos politiet og ved utenriksstasjonene. Det må tydelig fremgå for hvilken periode oppholdet skal vare. Kontrakten gjelder fra au pairen får tillatelsen effektuert hos politiet.

3.3.2. Bestemt vertsfamilie

Au pairen kan bare ha én vertsfamilie. Oppholdstillatelse til au pair gir ikke adgang til å ta arbeid hos andre vertsfamilier, arbeidsgivere eller privatpersoner. Dette gjelder uavhengig av om annet arbeid er lønnet eller ikke.

Dersom au pairen ønsker å skifte vertsfamilie, må han/hun fremme ny søknad om oppholdstillatelse. Se kapittel 6 ”Fornyelse av oppholdstillatelse til au pair”.

3.3.3. Arbeidstid, fritid og ferie

Det er kun en begrenset del av au pairens opphold som skal omfatte arbeid. Arbeidstiden skal normalt ikke overstige 5 timer per dag og maksimalt være 30 timer i uken. Au pairen kan ikke arbeide mer enn dette. Eventuell barnpass om kvelden og/eller natten skal medregnes i arbeidstiden. Dette gjelder også selv om barnet sover.

Au pairen skal ha fri minst en fridag (24 timer) i uken og minst en slik fridag i måneden skal være søndag. I tillegg skal au pairen ha fri minst én fast ettermiddag pr uke. Au pairen skal få tilstrekkelig tid til å delta i norskopplæring og fritidsaktiviteter, samt til å utvide sine kulturelle og faglige kunnskaper. I tillegg skal au pairen gis full mulighet til å utøve sin religion.

Au pairen har rett til minimum 25 virkedager ferie hvert kalenderår i samsvar med ferieloven. Selv om au pairen ikke har vært au pair hele kalenderåret, men begynner hos vertsfamilien senest 30. september, har au pairen rett på full ferie. Dersom au pairen begynner etter 30. september, har au pairen rett på 6 virkedager ferie. De samme reglene vil gjelde ved eventuelt bytte av vertsfamilie, så fremt au pairen kan dokumentere at ferie ikke er avviklet hos tidligere vertsfamilie.

3.3.4. Au pairens oppgaver

Formålet med oppholdet er kulturutveksling, jf. utlendingsforskriften § 6-25 første ledd.

Vertsfamilien skal behandle au pairen i så stor grad som mulig som et familiemedlem og au pairen skal få delta i vertsfamiliens daglige oppgaver i hjemmet. I et au pair forhold er arbeid definert som de tjenester/oppgaver au pairen skal utføre for vertsfamilien. Oppgavene kan for eksempel være lettere husarbeid, pass av barn og pass av husdyr (hund, katt etc.) Gårdsarbeid er ikke tillatt. Nattarbeid skal ikke inngå som en del av au pairens faste oppgaver.

Hvilke oppgaver au pairen skal ha i vertsfamilien skal tydelig fremgå av punkt 6 i au pair-kontrakten. Vertsfamilien må her sette opp en detaljert oversikt over hvordan en normal arbeidsuke for au pairen skal være. Oversikten må inneholde informasjon om både tidsbruk og oppgaver. Au pairens arbeidsoppgaver kan ikke være pleie av vertsforeldrene eller vertsfamiliens barn med spesielle behov.

3.3.5. Forsikring

Vertsfamilien skal betale forsikring for au pairen som dekker hjemreise/hjemsendelse ved død, sykdom eller skade.

Ved au pairens død i løpet av kontraktsperioden, skal forsikringen dekke alle kostnader forbundet med tilbakesendelse av au pairens levninger og personlige eiendeler. Dersom tilbakesending av au pairens levninger ikke er mulig skal au pairens nærmeste pårørende kontaktes gjennom ambassaden i au pairens hjemland.

Forsikringen skal også dekke au pairens hjemreise ved sykdom eller skade når au pairen ikke lenger kan oppfylle kontrakten og etter at au pairen har fått nødvendig medisinsk behandling.

Forsikringen kan tegnes i hele EU/EØS-området eller, under visse forutsetninger, i au pairens hjemland. Dersom vertsfamilien vil benytte et forsikringsselskap i au pairens hjemland, må dette være et godkjent forsikringsselskap i hjemlandet, samt være akkreditert av Schengen-gruppen i hjemlandet. Utenriksstasjonen i land med godkjente forsikringsselskap, vil kunne gi mer informasjon om hvilke selskap som kan benyttes.

Forsikringen skal tegnes for hele perioden det søkes tillatelse for, og skal dekkes i sin helhet av vertsfamilien. Dette innebærer at au pairen ikke kan pålegges å dekke deler av eller hele forsikringssummen ved trekk i lønn/lommepenger eller annen avtale om refusjon.

Forsikringen er knyttet til au pairen. Utgiftene vertsfamilien blir påført ved å tegne forsikringen vil derfor ikke bli refundert dersom au pairen slutter eller bytter vertsfamilie. Vertsfamilien må eventuelt betale ny forsikring dersom de senere ønsker en ny au pair.

Unnlatelse av å tegne forsikring anses å være i strid med au pair-kontrakten. Vertsfamilien er da ansvarlig for å dekke au pairens hjemreise/hjemsendelse ved død, sykdom eller skade.

3.3.6. Norskkurs

Vertsfamilien skal betale for norskkurs og nødvendig studiemateriell for au pairen med et visst minimumsbeløp, se vedlegg 1. Vertsfamilien skal også dekke au pairens nødvendige reiseutgifter i forbindelse med gjennomføringen av norskkurs. Den som skal undervise au pairen i norsk, skal som hovedregel ha faglig og pedagogisk kompetanse. Undervisningen bør foregå ved etablert studieinstitusjon eller kurssted.

3.3.7. Lommepenger/lønn og underhold

Det er et vilkår for å få oppholdstillatelse at au pairen er sikret underhold og bolig, jf. utlendingsforskriften § 58. Kravet anses oppfylt dersom au pairen som et minimum er sikret fri kost og losji og mottar lommepenger/lønn som angitt i rundskrivets vedlegg 1, jf. utlendingsloven § 58.

Beløpet for lommepenger/lønn skal oppgis i brutto (før skatt). Au pairer er skattepliktige og må skatte av inntekt over beløpet for frikortet. Dette gjelder også for mottak av kost og losji, hvor au pairen skal trekkes i henhold til Skatteetatens satser (for nærmere informasjon se www.skatteetaten.no). Ferieloven gjelder for utbetaling av feriepenger til au pairen.

3.3.8. Au pairens hjemreise

Vertsfamilien skal dekke au pairens nødvendige reisekostnader i forbindelse med hjemreise. Dersom au pairen bytter vertsfamilie i løpet av oppholdet i Norge, går forpliktelsen over på den nye vertfamilien. Denne forpliktelsen bortfaller dersom au pairen blir værende i Norge på annet oppholdsgrunnlag enn au pair, eller dersom au pairen ønsker å returnere til et annet land enn hjemlandet. Med nødvendige reiseutgifter menes de reiseutgifter au pairen har for å reise hjem med billigste reisemåte. Au pairen kan derfor som hovedregel ikke kreve å få dekket flyreise på business class og lignende. Au pairen kan ikke pålegges å dekke deler av eller hele reisen til og/eller fra Norge ved trekk i lommepenger/lønn.

3.3.9. Bolig

Søkeren må være sikret bolig (losji) som tilfredsstiller offentlige krav i den tiden søknaden gjelder, jf. utlendingsforskriften § 10-12. Det er i tillegg et krav at au pairen bor hos vertsfamilien under hele oppholdet og har eget rom.

3.3.10. Eventuell oppsigelse/avskjed

Kontrakten kan sies opp av begge parter med en frist på minst én måned. Oppsigelsesfristen løper fra og med den dagen oppsigelsen kommer frem til den annen part.

Oppsigelsen skal være skriftlig. Vertsfamilien kan ikke si opp au pairen uten saklig grunn. Dersom au pairen krever det skal vertsfamilien skriftlig oppgi grunnen for oppsigelsen. Au pairen plikter ikke å begrunne en oppsigelse.

Begge parter kan heve kontrakten med øyeblikkelig virkning (avskjedigelse) dersom den annen part har gjort seg skyldig i grovt brudd på sine forpliktelser etter kontrakten eller annet vesentlig mislighold av kontrakten.

Utlendingsmyndighetene ber vertsfamilien og au pairen om å melde fra til det lokale politidistriktet eller til UDI hvis kontrakten sies opp før utløpet av au pairens tillatelse. At kontrakten sies opp innebærer ikke at au pairen umiddelbart må forlate Norge. Se kapittel 8 om tilbakekall av oppholdstillatelse.

4. Innhold og varighet av tillatelsen

Tillatelsen gis med adgang til å arbeide som au pair hos en bestemt vertsfamilie, jf. utlendingsforskriften § 6-33 første ledd, jf utlendingsforskriften § 6-25. Stillingsbetegnelsen (au pair), navnet på og adressen til vertsfamilien skal stå i vedtaket. Det skal presiseres at tillatelsen ikke gir adgang til å ta annet arbeid enn det som er angitt i vedtaket.

Førstegangs oppholdstillatelse gis for inntil to år, jf. utlendingsloven § 60 første ledd, forskriftens § 10-16 fjerde ledd. Tillatelsens varighet settes likevel ikke utover det tidsrom det er søkt om og ikke utover oppholdets varighet, jf. utlendingsforskriften § 10-16 femte ledd. Au pairen må i tillegg ha gyldig forsikring i hele den perioden det gis tillatelse for. Utlendingsdirektoratet gir som hovedregel oppholdstillatelse for et lengst mulig tidsrom innenfor disse rammene.

En utlending kan ikke ha oppholdstillatelse som au pair i til sammen mer enn to år. Det skal fremgå av vedtaket om tillatelsen kan fornyes eller ikke. Videre skal det gå frem at tillatelsen ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 6-25 andre ledd, eller familieinnvandring, jf. utlendingsloven § 49, jf. forskriftens § 9-6.

5. Søknadsprosedyrer

5.1. Hvem kan levere søknad om oppholdstillatelse

5.1.1. Au pairen leverer søknaden

Au pairen må selv søke om tillatelse, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd. Vertsfamilien kan ikke levere søknaden på vegne av au pairen, jf. utlendingsloven 56, jf. forskriftens § 10-3, jf. forskriftens § 6-9 annet ledd. Au pairen kan gi vertsfamilien skriftlig fullmakt slik at de kan opptre på vegne av vedkommende i den videre søknadsprosessen. Dette innebærer at henvendelser fra utlendingsmyndighetene vil bli rettet til vertsfamilien og at de får innsyn i saken, jf. forvaltningsloven § 12. Fullmakt kan enten gis ved å fylle ut punkt 15 i søknadsskjema Søknad om tillatelse til arbeid og opphold (GP-7028), eller på eget skjema. Dersom fullmakt gis på eget skjema skal det ligge ved kopi av au pairens pass, eventuelt annen legitimasjon der au pairens signatur tydelig fremgår. Søknadsskjema og fullmaktsskjema finnes på UDIs nettsider www.udi.no.

5.2. Hvor skal søknaden leveres

5.2.1. Hovedregel: Søknaden leveres i au pairens hjemland

Førstegangs oppholdstillatelse må som hovedregel være gitt før innreise til Norge, jf. utlendingsloven § 56 første ledd. Dette innebærer at au pairen må levere søknaden til norsk utenriksstasjon (ambassade/generalkonsulat) i det landet au pairen er borger av, eller til norsk utenriksstasjon i det landet der au pairen har hatt oppholdstillatelse de siste seks månedene, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd. Dersom søknaden fremmes fra et annet land enn hjemlandet, må det dokumenteres at au pairen har hatt gyldig tillatelse i dette landet de siste seks månedene.

Vilkåret om at au pairen ikke kan reise inn i Norge før oppholdstillatelse er gitt gjelder også om au pairen bare skal feriere eller gjøre seg kjent med vertsfamilien før au pair-oppholdet begynner. Dersom au pairen reiser inn i Norge før tillatelse er gitt, vil søknaden som hovedregel avslås i medhold av utlendingsloven § 56, jf. forskriftens § 10-1 femte ledd. Det kan også være aktuelt å bortvise au pairen i medhold av utlendingsloven § 17 første ledd bokstav d. Au pairen må da etter utreise eventuelt fremme ny søknad gjennom norsk utenriksstasjon i hjemlandet.

5.2.2. Unntak: Adgang til å søke om oppholdstillatelse fra Norge

Det kan gjøres unntak fra hovedregelen om at tillatelse må være gitt før innreise, jf. utlendingsloven § 56 tredje og femte ledd, jf. forskriftens § 10-1 første og andre ledd.

Søkere som kan dokumentere kompetanse som faglært, jf. forskriftens § 6-1, kan søke oppholdstillatelse fra Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav a.

Med faglært i utlendingslovgivningens forstand menes at søkeren minst er fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå, har fagbrev, utdanning fra høyskole eller universitet eller har spesielle kvalifikasjoner (yrkeserfaring, kurs eller annen opplæring som tilsvarer tidligere nevnt utdanning), jf. utlendingsforskriften § 6-1.

Det er i tillegg et vilkår for å kunne søke fra Norge, at søkeren har lovlig opphold, og ikke oppholder seg i Norge i forbindelse med søknad om asyl eller i påvente av utreise etter avslag på asylsøknad, jf. utlendingsforskriften § 10-1 tredje ledd.

Au pairen leverer søknaden til politiet i det distrikt der vedkommende bor, jf. forskriftens § 10-2 fjerde ledd.

5.3. Gebyr

For å få behandlet en søknad om oppholdstillatelse som au pair må søkeren betale et behandlingsgebyr når søknaden leveres, jf. utlendingsloven § 89, jf. forskriftens § 17-10 første ledd. Gebyrplikten gjelder også borgere som er omfattet av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen når disse søker om oppholdstillatelse i henhold til forskriftens § 6-25.

Utlendingsmyndighetene returnerer søknaden til søkeren uten behandling (det vil si avviser søknaden) der gebyret ikke er betalt, jf. utlendingsforskriften 10-2 åttende og niende ledd.

5.4. Krav til dokumentasjon

5.4.1. Søknadsskjema

Søknad om oppholdstillatelse skal fremmes på UDIs skjema kalt Søknad om tillatelse til arbeid og opphold (GP-7028). Skjemaet finnes på UDIs nettsider (www.udi.no), hos politiet og ved utenriksstasjonene. Alle punktene i søknaden må fylles ut. Søknaden må inneholde fotografi av au pairen og au pairens underskrift, jf. utlendingsforskriften § 10-2 første ledd.

5.4.2. Øvrig dokumentasjon

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

 • Au pair – You must submit these documents when you apply for a residence permit
 • Au pair – Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse

Offisielle dokumenter (vitnemål, attester osv.) skal fremlegges i originalversjon for utenriksstasjon/politi, men disse skal ikke legges ved søknaden. Kun kopier, bekreftet av utenriksstasjon/politi, skal vedlegges søknaden. Det er viktig at det kommer tydelig frem at utenriksstasjon/politi har sett originaldokumentet. Sammen med søknaden skal det også legges ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk av autorisert translatør.

5.5. Vedtaksmyndighet

Førstegangs søknad om oppholdstillatelse til au pair avgjøres av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65.

6. Fornyelse av oppholdstillatelse til au pair

6.1. Vilkår for fornyelse

Tillatelsen blir fornyet når vilkårene for oppholdstillatelse til au pair fortsatt er oppfylt, jf. utlendingsloven § 61. Se kapittel 3 ”Vilkår for oppholdstillatelse til au pair”. Fornyet tillatelse kan gis selv om au pairen på søknadstidspunktet er fylt 30 år.

6.2. Søknadsprosedyrer ved fornyelse

Søknad om fornyelse fremmes på skjema kalt Søknad om tillatelse til arbeid og opphold (GP-7028), jf. forskriftens § 10-27 første ledd. Skjemaet fås på UDIs nettsider (www.udi.no), hos politiet og ved utenriksstasjonene.

I tillegg til utfylt søknadsskjema må søkeren levere ny standard kontrakt undertegnet av au pairen og vertsfamilien. Ved bytte av vertsfamilie må vertsfamiliens nasjonalitet dokumenteres.

Søknad om fornyelse leveres til politidistriktet der au pairen bor jf. utlendingsforskriften § 10-27 første ledd. Det stilles som hovedregel krav til personlig oppmøte, jf. forskriftens § 10-27 andre ledd.

Også ved søknad om fornyelse må søkeren betale et gebyr, jf. utlendingsloven § 89, jf. forskriftens § 17-10 første ledd.

Au pair som søker om fornyelse av en oppholdstillatelse som au pair kan få rett til fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden er avgjort og har rett til dette dersom vedkommende søker senest én måned før tillatelsen utløper, jf. utlendingsloven § 61 sjette ledd. Gjelder søknaden bytte av vertsfamilie (nytt faktisk grunnlag), må søkeren i tillegg ha hatt lovlig opphold i medhold av tidligere tillatelse minst de siste ni månedene for å ha slik rett, jf. lovens § 61 syvende ledd. Som hovedregel vil utlendingsmyndigheten også gi denne gruppen rett til fortsatt opphold på samme vilkår.

Rett til fortsatt opphold på samme vilkår gjelder kun om oppholdstillatelsen kan fornyes, jf. lovens § 61 sjette ledd siste punktum. Med at tillatelsen ”kan fornyes” menes her at maksimaltiden (to år) ikke er oppbrukt.

Søker au pairen med fornybar oppholdstillatelse om fornyelse senere enn én måned før tillatelsen utløper skal vedtaksmyndigheten (politiet/UDI) vurdere om au pairen skal få fortsatt opphold på samme vilkår. I vurderingen skal de blant annet legge vekt på om søknaden trolig vil bli innvilget, jf. forskriftens § 10-25.

6.2.1. Iverksettelse av avslag på søknad om fornyelse

Avslag på søknad om fornyelse av oppholdstillatelse som kan fornyes, og som er fremmet senest én måned før tillatelsen utløper, kan ikke iverksettes før vedtaket er blitt endelig, jf. utlendingsloven § 90 fjerde ledd. Dette innbærer at au pairen ikke plikter å forlate Norge slik forutsatt i avslagsvedtaket, men fortsatt kan oppholde seg i landet inntil klagen er endelig behandlet av Utlendingsnemnda (UNE).

Dersom au pairen søker fornyelse av en tillatelse som ikke kan fornyes, regnes denne søknaden som en ny førstegangs søknad. Au pairen vil som hovedregel ikke ha krav på utsatt iverksettelse ved avslag på slik søknad, jf. utlendingsloven § 90 andre ledd.

For øvrig kan iverksettelse av avslagsvedtak utsettes etter forvaltningsloven § 42.

6.3. Bytte av vertsfamilie

Så fremt au pairen har gyldig tillatelse kan vedkommende når som helst fremme søknad om tillatelse hos ny vertsfamilie. Slik søknad behandles etter reglene om fornyelse, jf. utlendingsloven § 61 første og syvende ledd. Au pairen kan bo hos ny vertsfamilie og utføre oppgaver i henhold til ny kontrakt så snart fullstendig søknad om oppholdstillatelse er innlevert. Det forutsettes at de øvrige vilkår for tillatelse er oppfylt. Opphold hos ny vertsfamilie under søknadsbehandlingen skal medregnes ved beregningen av varigheten av samlet oppholdstid som au pair.

6.4. Vedtaksmyndighet ved fornyelse

Politiet gis myndighet til å behandle både søknader om fornyelse hos samme og hos ny vertsfamilie, så fremt det ikke er tvil om at vilkårene for fornyelse er oppfylt, jf. utlendingsloven § 65, jf. forskriftens § 13-2 første ledd. Politiet har som hovedregel likevel ikke vedtaksmyndighet dersom au pairen skifter til en ny vertsfamilie der en eller begge vertsforeldrene har annet opprinnelsesland enn Norge. Dersom det ved bytte av vertsfamilie er mer enn halvparten igjen av au pairens opprinnelige oppholdstillatelse, bør denne tillatelsen tilbakekalles. (Se Kapittel 8 om tilbakekall av oppholdstillatelse). Politiet bør om mulig fatte vedtak om oppholdstillatelse hos ny vertsfamilie, før de eventuelt sender saksmappen til Utlendingsdirektoratet for vurdering av tilbakekall av tidligere tillatelse.

6.5. Varighet og innhold av fornyet tillatelse

På samme måte som ved førstegangs vedtak skal vedtak om fornyelse knyttes til at søkeren er au pair hos en bestemt vertsfamilie, jf. utlendingsforskriften § 10-24 (se Kapittel 4 om innhold og varighet av tillatelsen).

Fornyet tillatelse gis som hovedregel fra utløpet av den tidligere tillatelsen, jf. forskriftens § 10-24 andre ledd. Dette gjelder også selv om utlendingsmyndighetene først fatter vedtak etter at den tidligere tillatelsen har løpt ut.

Hvis fornyet tillatelse gjelder ny vertsfamilie og gis før utløpet av tidligere tillatelse, skal tillatelsen som hovedregel gis fra vedtaksdato, jf. forskriftens § 10-26 første ledd.

Fornyet tillatelse kan gis for inntil to år frem i tid, jf. forskriftens 10-24 første ledd. Tillatelsens varighet settes likevel ikke utover det tidsrom det er søkt om og ikke utover oppholdets varighet, jf. utlendingsforskriften § 10-24, jf. § 10-16 femte ledd. Tillatelse til au pair kan ikke gis for mer enn til sammen to år, jf. forskriftens § 6-25 første ledd. Dersom au pairen gis tillatelse slik at han/hun samlet får tillatelse i to år, må det fremgå av vedtaket at tillatelsen ikke kan fornyes.

7. Klage

Avslag på søknad om oppholdstillatelse til au pair kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel 6. Au pairen må selv levere klagen. Eventuelt kan vertsfamilien fremsette klagen dersom au pairen har gitt dem skriftlig fullmakt til dette, jf. forveltningsloven kapittel 12.

Klagen skal leveres til den instans som mottok søknaden. Det vil være norsk utenriksstasjon i saker hvor det er søkt fra utlandet, eller politiet der hvor det er søkt fra Norge. Klagen skal ikke sendes direkte til Utlendingsdirektoratet.

8. Tilbakekall av oppholdstillatelse

Oppholdstillatelse som au pair kan trekkes tilbake dersom au pairen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler jf. utlendingsloven § 63 første ledd.

Vedtak om å trekke tilbake tillatelsen gjøres av UDI, jf. lovens § 65 første ledd.

Utlendingsmyndighetene skal forhåndsvarsle om at tillatelsen vurderes trukket tilbake. Au pairen skal gis mulighet til å uttale seg om dette, normalt innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 16. Helt til uttalelsesfristen er utløpt kan au pairen inngå kontrakt med en ny vertsfamilie og fremme ny søknad om oppholdstillatelse hos denne familien.

I tilfeller der tillatelsen skal trekkes tilbake fordi au pairen får tillatelse i en ny vertsfamilie før tidligere tillatelse er løpt ut, fatter UDI vedtak om tilbakekall uten at det gis forhåndsvarsel, jf. forvaltningsloven § 16 tredje ledd bokstav c.
Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker 

Siste endringer
 • Endret: RS 2012-015 Oppholdstillatelse til au pair – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-25 (29.02.2016)

  Den engelske versjonen av rundskrivet er nå oppdatert i samsvar med den norske.

 • Endret: RS 2012-015 Oppholdstillatelse til au pair – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-25 (21.01.2016)

  I forbindelse med at det er utarbeidet et obligatorisk e-læringskurs for vertsforeldre, er det tatt inn et nytt punkt i rundskrivet med krav om at minst en av vertsforeldrene må ha gjennomført dette før søknaden til au pairen kan innvilges. Videre er det tatt inn et punkt om at vertsforeldrene ikke kan være ilagt karantene jf. utlendingsforskriften § 27 b.

 • Endret: RS 2012-015 Oppholdstillatelse til au pair – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-25 (05.07.2013)

  Rundskrivet er endret på grunn av LEAN-prosessen. Dokumentlisten er erstattet med en ny liste som ligger på udi.no.

 • RS 2012-015 Oppholdstillatelse til au pair – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-25 (02.07.2012)

  Rundskrivet er endret i samsvar med instruks GI 12/2011 og G 05/2012 om endringer i regelverk og praksis for au pair-ordningen.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo